หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.  

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรสาร 02-503-3563 :: E-mail : aaoffice@stou.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ  |  เลขานุการสำนักวิชาการ  |  ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์  |  ฝ่ายตำรา  |  ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  |  ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
ที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 02-504-7501
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ 02-504-7502
เลขานุการ 02-504-7504
กลับขึ้นด้านบน

เลขานุการสำนักวิชาการ
ที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
เลขานุการสำนักวิชาการ 02-504-7505
งานธุรการ 02-504-7506, 7512
งานพิมพ์และสำเนาเอกสาร 02-504-7507
งานประสานและบริการ 02-504-7509
งานพัสดุและอาคารสถานที่ 02-504-7511
หน่วยสภาวิชาการ 02-504-7508, 7510
กลับขึ้นด้านบน

ฝ่ายพัฒนาคณาจารย์
ที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ 02-504-7515
งานธุรการ 02-504-7516, 7517, 7518
กลับขึ้นด้านบน

ฝ่ายตำรา
ที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าฝ่ายตำรา 02-504-7520
งานธุรการ 02-504-7521, 7523, 7524
กลับขึ้นด้านบน

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน
ที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน 02-504-7525
งานประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 02-504-7526
งานเอกสารหลักสูตร 02-504-7527
งานพัฒนาหลักสูตร 02-504-7528
กลับขึ้นด้านบน

ฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ
ที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ 02-504-7530
งานธุรการ 02-504-7531
งานบริหารการอบรม 02-504-7532
งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา 02-504-7533
งานประเมินผลและพัฒนาการอบรม 02-504-7534
ห้องประสานงาน (อาคารพิทยพัฒน์) 02-504-7535, 7536
ห้องประสานงาน (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) 02-504-6930, 6931, 6932
กลับขึ้นด้านบนจัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537