หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.


นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์ นางสาวรัชนี พลแสนนางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์
นายสุริยะ แสงจ้า นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ นางลัดดา ปกป้อง

รายชื่อคณะทำงาน
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน้าที่
1 ผศ. ดร.สันทัด ทองรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ประธานคณะทำงาน
2 นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ หัวหน้าฝ่ายตำรา ผู้ทำงาน
3 นางสาวธนวรรณ ถาวรเลิศรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ผู้ทำงาน
4 นางสาวรัชนี พลแสน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน ผู้ทำงาน
5 นางสุมิตรา วิจิตรพลเกณฑ์ หัวหน้าฝ่ายประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ทำงาน
6 นายสุริยะ แสงจ้า ผู้แทนฝ่ายตำรา ผู้ทำงาน
7 นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ ผู้แทนฝ่ายพัฒนาคณาจารย์ ผู้ทำงาน
8 นางลัดดา ปกป้อง หัวหน้างานบริหารทั่วไป ผู้ทำงานและเลขานุการ

ผลการประเมินประจำปี   2549  |  2550  |  2551  |  2552 | 2553 | 2554จัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537