หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.
รับผิดชอบ งานพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยการจัดให้ทุนแก่บุคลากร
เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ แก่คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย และการบริหาร
งานกองทุน มสธ. 12 ปี

โครงสร้างของฝ่ายพัฒนาคณาจารย์


งานบริหารทุน

รับผิดชอบเกี่ยวกับ :)

1. งานประสานงานการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน มสธ. 12 ปี
3. งานเลขานุการคณะำกรรมการพัฒนาคณาจารย์

^กลับด้านบน

งานพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ :)

การจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา เพื่อเิพิ่มพูนความรู้/ทักษะทางวิชาการ
แก่คณาจารย์และ่บุคลากรภายใน ได้แก่
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ
2. โครงการประชุม / อบรม /สัมมนาทางวิชาการ
3. งานเลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในโอกาส
วันสถาปนามหาวิทยาลัย

^กลับด้านบน

งานพัฒนาการสอนทางไกล

รับผิดชอบเกี่ยวกับ:)

การจัดประชุม / อบรม / สััมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกล
ให้แก่บุคลากรภายในและผู้ทรงคุุณวุฒิภายนอก ได้แก่
1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตชุดการสอนทางไกล ระดับปริญญาตรี
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตและบริหารชุดวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นบรรณาธิการชุดวิชา
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา
5. การอบรม / ประชุม / สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการเีรียนการสอนทางไกล

^กลับด้านบน

บุคลากรฝ่ายพัฒนาคณาจารย์จัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537