หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.วิสัยทัศน์
  สำนักวิชาการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลมุ่งเน้นบริการวิชาการที่มีคุณภาพ

พันธกิจ
  สำนักวิชาการมีพันธกิจ ในด้านการบริการแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสนับสนุนประสานงาน
และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาหลักสูตร การแต่งตำรา
การพัฒนาคณาจารย์ การอบรมประสบการณ์วิชาชีพ ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม

วัตถุประสงค
 

1.

เพื่อประสานนโยบายและแผนงานการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

 
2.
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
 
3.
เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
 
4.
เพื่อบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลจัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537