หน้าแรกสำนักวิชาการ  |  หน้าแรกมสธ.

 

งานส่งเสริมการเขียนทางวิชาการ
งานสนับสนุนการผลิตชุดวิชา
งานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ
ชื่อ:
นายเฉลิมศักดิ์ เย็นสำราญ

ตำแหน่งทางการบริหาร

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
หัวหน้าฝ่ายตำรา
หัวหน้างานสนับสนุนการผลิตชุดวิชา

ตำแหน่งงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร.
0-2504-7520
e-mail

งานส่งเสริมการเขียนทางวิชาการ
ชื่อ:
นางอรพินท์ ติรศิริกุล

ตำแหน่งทางการบริหาร

หัวหน้างานส่งเสริมการเขียนทางวิชาการ
ตำแหน่งงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร.
0-2504-7524
e-mail
ชื่อ:
นางสาวนิภาภัทร เพ็งมณี
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
โทร.
0-2504-7522-3
e-mail
ชื่อ:
นายจุฑา พิทักษ์พงศ์ไพศาล
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
โทร.
0-2504-7523
e-mail

กลับด้านบน

งานสนับสนุนการผลิตชุดวิชา

ชื่อ - สกุล  :
  นางสาวบุญญิสา สุขสมบูรณ์
ตำแหน่งงาน :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร  :
  0-2504-7522
E-mail  :
ยอดชาย
ชื่อ - สกุล  :   นายยอดชาย สายสอน
ตำแหน่งงาน :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร  :
  0-2504-7521
E-mail  :
ชื่อ:
นางสาววีนา เขาแก้ว
ตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา
โทร.
0-2504-7523
e-mail

กลับด้านบน

งานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ

ชื่อ
นายสุริยะ แสงจ้า
ตำแหน่งทางการบริหาร
หัวหน้างานฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิชาการ

ตำแหน่งงาน

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร.
0-2504-7522
e-mail
 
 
ชื่อ
นางสาวกนิษฐา คุ้มได้อยู่
ตำแหน่งงาน นักวิชาการศึกษา
โทร.
0-2504-7522
e-mail
ชื่อ
นางสาวสีดา อุ่นสำราญ
ตำแหน่งงาน นักวิชาการศึกษา
โทร.
0-2504-7521
e-mail

กลับด้านบน

 

 จัดทำโดย
สำนักวิชาการ และ คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537