กลับหน้าแรก มสธ.
Office of STOU Educational Quality Assurance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
ความเป็นมา
ความเป็นมา

 

 

ความเป็นมา
 
วัตถุประสงค์
 
วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลชั้นนำ

 
พันธกิจ

1. เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
3. ปรับปรุงและยกระดับการบริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 
เป้าหมาย
1. เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพ มสธ. เข้าสู่มาตรฐานระดับประเทศ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถเทียบเคียงกับสถาบันอุดมศึกษาในและต่างประเทศได้
3. เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
 
กลยุทธ์

1. จัดทำ/ทบทวนแผนแม่บทการประกันคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2552 - 2556)
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพตามกรอบ PMQA
3. นำวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้
4. ยกระดับการประกันคุณภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง
5. นำ KM มาใช้เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
6. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
7. ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรและนักศึกษา
8. วิจัยเพื่อเทียบเคียงระบบการประกันคุณภาพ
9. ยกระดับการประกันคุณภาพในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง
10. สร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
11. ปรับปรุง / พัฒนา QMIS ให้สอดคล้องกับการบริหารการจัดการของ มสธ.
12. จัดทำ / พัมนาข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) รองรับระบบ QMIS

 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.