กลับหน้าแรก มสธ.
Office of STOU Educational Quality Assurance
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | ผลงาน/โครงการ | การประกันคุณภาพ | ข่าวและสาระน่ารู้ |
Administrator
มสธ. รับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2552
มสธ. รับการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ สกอ. ประจำปีการศึกษา 2552
 
   

 

 

ผลการประเมิน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2551

     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. แจ้งผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2551
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในภาพรวมได้คะแนนการประเมิน 4.3108 ในขณะที่ปีงบประมาณ 2550 ได้คะแนนการประเมิน 3.9053
จากคะแนนเต็ม 5.000  เช่นกัน

 

     ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 
   
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร.)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

     ปีงบประมาณ 2550
     ปีงบประมาณ 2551
     ปีงบประมาณ 2552

ตารางสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

"ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากความพยายามขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้เงื่อนไขความท้าทาย โอกาสและข้อจำกัดที่มีความเฉพาะเจาะจง จึงขอให้ใช้ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่สมควรนำผลการประเมินการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ในการเปรียบเทียบหรือจัดอันดับ"

     ปีงบประมาณ 2548
     ปีงบประมาณ 2549
     ปีงบประมาณ 2550

 

 
   
Poll : ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
ระดับความพึงพอใจของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในหน้านี้
พอใจ
ควรปรับปรุง
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล

ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา

อาคารวิชาการ 1  ชั้น 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2504-7182 ถึง 4
โทรสาร 0-2503-3631

Email: qaoffice@stou.ac.th
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.

    ActiveUsers = 1