ค่านิยมกองแผนงาน     PLAN :   P=Pointer  เป็นผู้นำ     L=Learning  ใฝ่เรียนรู้     A=Action  กระตือรือร้น     N=Network  สร้างเครือข่าย
   

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2017 © งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ