1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล แผน มสธ. 2543 (STOU 2000)
      2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวโน้ม / ทิศทางการพัฒนาระบบและสื่อการเรียนการสอนทางไกลของ มสธ. ให้ทันสมัย  
          สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในอนาคต

      จำนวน 100 คน ประกอบด้วย
      1. คณะกรรมการพัฒนาแผนแม่บทระบบและสื่อการเรียนการสอนทางไกล ตามแผน มสธ. 2560, คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา / ยุทธศาสตร์ มสธ. ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
         คณะทำงานดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 68 คน
      2. บุคลากรกองแผนงาน จำนวน 32 คน    

 

     
     
     

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
   (ร่าง) โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาทางไกลในอนาคต”
   (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘) 
   (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (แผนการศึกษาชาติ 20 ปี)
   จากนโยบายสู่แผนอุดมศึกษา 15 ปี ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2574 โดย (ดร.สุเมธ แย้มนุ่น)
   กรอบนโยบายการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ (Policy Guideline)
   ระบบการสอนทางไกล แผน มสธ.2543 (STOU PLAN 2000)
   รวบรวมประเด็นสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบและสื่อการเรียนการสอนทางไกล มสธ.