กลับหน้าแรก มสธ.
| ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | แผนงาน/โครงการ/คู่มือการปฎิบัติงาน | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  | ประกันคุณภาพ  | ข่าวและสาระน่ารู้ | คำถาม/คำตอบ  | กระดานสนทนา
Administrator

 

 

กองพัสดุแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 งานดังนี้

1.  งานธุรการ

2.  งานจัดหา - จัดซื้อ

3.  งานซ่อมบำรุง

4.  งานคลังพัสดุ

5.  งานบริหารสัญญา

งานธุรการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.1   งานธุรการ  รับผิดชอบปฏิบัติงานการประสานการปฏิบัติงานทั่วไป ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและตามแนวทางการปฏิบัติงานของกองพัสดุ โดยประสานเพื่อรวบรวม จัดทำงานส่วนกลางที่มีลักษณะเป็นงานบริหารทั่วไป แบ่งหน่วยงานย่อยภายในเป็น 2 กลุ่มงาน คือ

1.1.1         กลุ่มงานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          ประสาน รวบรวม จัดทำเอกสารต่างๆ  เช่น การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และคำขอจัดสรร

งบประมาณประจำปี การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ การสัมมนาและฝึกอบรม  แผนบริหารงานพัสดุประจำปี KPI บุคลากรกองพัสดุ การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลกร ติดตามและดำเนินการให้มีการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติงานที่กำหนด

-          จัดทำหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

-          จัดควบคุมวันลาด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์

-          จัดทำบัญชีและทะเบียนคุมพัสดุของกองพัสดุในระบบ 3 มิติ รับ-จ่าย/จัดเก็บพัสดุของกองพัสดุกำหนดแนวปฏิบัติในการควบคุมการใช้พัสดุภายในกองพัสด

-          จัดทำคำขอจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของกองพัสดุในระบบ 3 มิติ และควบคุมการใช้งบประมาณของกองพัสดุ

-          แจ้งซ่อมอุปกรณ์สำนักงานที่ชำรุด เสียหาย แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานเร่งรัดติดตาม ดูแลความเรียบร้อย ของสถานที่ปฏิบัติงานของกองพัสดุ

-          ประสานผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการจัดระบบสารสนเทศของกองพัสดุ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของกองพัสดุ

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของกองพัสดุ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.1.2         กลุ่มงานสารบรรณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          รับ-ส่งเอกสารการปฏิบัติงานของกองพัสดุ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารการปฏิบัติงานตามระบบงานสารบรรณ ในระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์

-          จัดวางระบบให้มีการจัดเก็บ และสืบค้นข้อมูลที่สะดวก และง่ายต่อการค้นหาเอกสารราชการ

-          จัดระบบทางเดินของเอกสารในระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ ให้คล่องตัวในการปฏิบัติราชการและง่ายต่อการตรวจสอบและติดตามว่าอยู่ขั้นตอนใด

-          จัดพิมพ์เอกสาร และจัดทำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

-          เผยแพร่เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การจำหน่ายพัสดุใน Website  ของมหาวิทยาลัย

-          รับเอกสารการยื่นซองสอบราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ จัดทำทะเบียนคุมเอกสาร และรายงานข้อมูลการรับเอกสารส่งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารบรรณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดหา- จัดซื้อ

หน้าที่ความรับผิดชอบ   

1.1   งานจัดหา-จัดซื้อ  รับผิดชอบปฏิบัติงานการจัดซื้อ-จัดจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ข้อตกลง หรือสัญญา ได้ตามแผนที่กำหนด แบ่งหน่วยงานย่อยภายในเป็น 4 กลุ่มงาน รับผิดชอบการจัดซื้อ-จัดจ้างตามรายชื่อหน่วยงานที่กำหนดในแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของงานจัดหา-จัดซื้อ

   

                         กลุ่มงานที่ 1- กลุ่มงานที่ 4  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          วางแผนการจัดหาพัสดุ

-          ดำเนินการจัดหาเพื่อสรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามวิธีที่กำหนดในระเบียบพัสดุ

-          จัดทำข้อผูกพัน การจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ในรูป ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หนังสือข้อตกลงหรือสัญญา

-          ตรวจสอบหลักฐานประกอบเรื่องการรายงานการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง เพื่อส่งเรื่องไปเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามข้อผูกพันในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือหนังสือข้อตกลงการรับราคา (ยกเว้นกรณีเป็นสัญญา อยู่ในความรับผิดชอบของงานบริหารสัญญา)

-          ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบด้านการพัสดุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านการจัดหา-จัดซื้อที่ชัดเจน และสร้างมาตรฐานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

-          ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 3 มิติ โดยบุคลากรงานจัดหา-จัดซื้อทำหน้าที่ OSM  ประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานรับมอบอำนาจด้านพัสดุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับตรวจการจ้างในระบบ 3 มิติ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบพัสดุ

-          รายงานข้อมูลการจัดหา-จัดซื้อ

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ-จัดจ้างและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

งานซ่อมบำรุง

  หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.1   งานซ่อมบำรุง  รับผิดชอบปฏิบัติงานการจัดซื้อ-จัดจ้างของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และสามารถจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ข้อตกลง หรือสัญญา ได้ตามแผนที่กำหนด แบ่งหน่วยงานย่อยภายในเป็น 4 กลุ่มงาน รับผิดชอบการจัดซื้อ-จัดจ้างตามรายชื่อหน่วยงานที่กำหนดในแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของงานซ่อมบำรุง

      กลุ่มงานที่ 1-กลุ่มงานที่ 4  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          วางแผนการจัดหาพัสดุ

-          ดำเนินการจัดหาเพื่อสรรหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามวิธีที่กำหนดในระเบียบพัสดุ

-          จัดทำข้อผูกพัน การจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า ในรูป ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หนังสือข้อตกลงหรือสัญญา

-          ตรวจสอบหลักฐานประกอบเรื่องการรายงานการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง เพื่อส่งเรื่องไปเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามข้อผูกพันในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือหนังสือข้อตกลงการรับราคา (ยกเว้นกรณีเป็นสัญญา อยู่ในความรับผิดชอบของงานบริหารสัญญา)

-          ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบด้านการพัสดุ เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้านการจัดหา-จัดซื้อที่ชัดเจน และสร้างมาตรฐานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ

-          ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 3 มิติ โดยบุคลากรงานซ่อมบำรุงทำหน้าที่ OSM  ประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานรับมอบอำนาจด้านพัสดุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับตรวจการจ้างในระบบ 3 มิติ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบพัสดุ

-          รายงานข้อมูลการจัดหา-จัดซื้อ

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ-จัดจ้างและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

งานคลังพัสดุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.1   งานคลังพัสดุ  รับผิดชอบปฏิบัติงานการควบคุมและจำหน่ายพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎระเบียบ แบ่งหน่วยงานย่อยภายในเป็น 3 กลุ่มงาน คือ

1.1.1         กลุ่มงานบริหารคลังพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          บริหารควบคุมดูแลคลังกลาง กองพัสดุ ให้เกิดการหมุนเวียนใช้วัสดุ โดยมีการสั่งซื้อวัสดุสำรองคลังในจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอ ทันต่อความต้องการใช้งานของหน่วยงาน

-          ตรวจสอบและจัดวางระบบให้มีวัสดุเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานน้อยที่สุด

-          ควบคุมดูแลระบบการใช้วัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

-          ทำหน้าที่ OSM ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานในการปฏิบัติงานระบบคลังพัสดุในระบบ 3 มิติ

-          รายงานข้อมูลวัสดุคงคลัง คลังกลาง กองพัสดุ

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานบริหารคลังพัสดุ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.1.2         กลุ่มงานบริหารการใช้ทรัพย์สิน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          ศึกษาวิเคราะห์และบริหารจัดการการใช้พัสดุของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

-          ดูแลการใช้งานและพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบคลังพัสดุ และระบบทรัพย์สินถาวรในระบบ 3 มิติ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตามรูปแบบทางบัญชี

-          ดำเนินการเรื่องการขออนุมัติรับบริจาคพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ

-          กำหนดรหัสวัสดุ ครุภัณฑ์

-          รับและลงทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ 3 มิติ

-          ลงข้อมูลรับวัสดุในระบบ 3 มิติ เข้าคลังหน่วยงาน (กรณีกองพัสดุเป็นผู้จัดซื้อให้หน่วยงาน)

-          ประสานงานเบิกและการจัดทำรหัสครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

-          ดำเนินการจัดทำทะเบียนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ให้ถูกต้องตาม พรบ. ที่ราชพัสดุ และการรายงานตามรูปแบบที่กำหนด

                        -          ทำหน้าที่ OSM ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานในการปฏิบัติงานระบบวัสดุและครุภัณฑ์ ในระบบ 3 มิติ

-          รายงานข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารการใช้ทรัพย์สิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

1.1.3         กลุ่มงานควบคุมและจำหน่ายพัสดุ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          ดำเนินการจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน ตามระเบียบพัสดุ

-          ขออนุมัติดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบพัสดุ และประสานให้มีการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบพัสดุและภายในเวลาที่กำหนด

-          ตรวจสอบและขออนุมัติปรับปรุงข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ตามผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีหรือตามที่หน่วยงานแจ้ง เช่น การเปลี่ยนสถานที่ตั้ง การตรวจสอบพบเพิ่ม

-          ขออนุมัติดำเนินการ จำหน่ายเป็นสูญ ตามระเบียบพัสดุ

-          ทำหน้าที่ OSM ประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานในการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ ในระบบ 3 มิติ

-          รายงานข้อมูล การจำหน่ายพัสดุ

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานควบคุม และจำหน่ายพัสดุ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

งานบริหารสัญญา

หน้าที่และความรับผิดชอบ   งานบริหารสัญญา  รับผิดชอบปฏิบัติงานการบริหารจัดการสัญญาด้านงานพัสดุของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ ตามข้อตกลง และภาระผูกพันของสัญญา ให้เกิดประสิทธิภาพสามารถดำเนินการตรวจรับตรวจการจ้าง เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเวลาที่กำหนด โดยมีการกันเงินเหลื่อมปีน้อยที่สุด แบ่งหน่วยงานย่อยภายในเป็น 3 กลุ่มงาน คือ

1.         กลุ่มงานงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          เวียนแจ้งแนวปฏิบัติการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่มหาวิทยาลัยกำหนด และแจ้งการส่งคำขอซื้อจ้าง ตามระยะเวลาที่กองพัสดุกำหนด

-          ประสานงานจัดหาจัดซื้อ งานซ่อมบำรุง และหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่ง คตง. และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนทุกไตรมาส

-          จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนและการส่งเรื่องไปเบิกจ่ายประจำปี และจัดประชุมทุกไตรมาส

-          จัดประชุมเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเรื่องไปเบิกจ่ายและจัดประชุมภายในกองพัสดุทุกเดือน

-          จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายจริง ในระบบ 3 มิติ

-          รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเรื่องไปเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี การเบิก จ่ายเงินกันเสนอที่ประชุมผู้บริหารทุกไตรมาส พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาปรับปรุง

-          กันเงินรายการที่มีสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี หรือขยายเวลากันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น

-          ขอจัดสรรงบประมาณประจำปี รายการผูกพันข้ามปีตามสัญญา และรายการที่พ้นกำหนดการกัน เงินไว้เบิกเหลื่อมปี แต่ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็น

-          ทำหน้าที่ OSM ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานงบประมาณในระบบ 3 มิติ

-          ควบคุมดูแลตรวจสอบการลงระบบ GFMIS  และส่งเรื่องเบิกจ่ายรายการจัดซื้อจัดจ้าง และการกันเงินเบิกเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดิน

-          รายงานข้อมูลด้านงบประมาณ

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.         กลุ่มงานบริหารสัญญา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานบริหารสัญญา และการให้คำปรึกษาแนะนำ การดำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ

-          ออกใบสั่งซื้อตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณตามที่หน่วยงานแจ้ง

-          รับวางบิลตามสัญญา และข้อตกลงเพิ่มเติม แจ้งคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจการจ้าง ดำเนินการตามระเบียบพัสดุและเงื่อนไขของสัญญา

-          จัดทำทะเบียนคุมสัญญาแสดงรายละเอียดของสัญญา และแสดงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยประสานข้อมูลจากเลขานุการคณะกรรมการตรวจรับตรวจการจ้าง

-          ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบพัสดุ ในการรายงานการตรวจรับ ตรวจการจ้าง ตามสัญญา และการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา การขยายเวลาทำการตามสัญญา

-          จัดทำข้อตกลงเพิ่มเติม กรณีได้รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา

-          จัดทำบันทึกหารือนิติกร หรือหนังสือหารือหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องการบริหารสัญญา

-          รายงานข้อมูลด้านสัญญา

-          ตรวจสอบและประสานแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและเลขานุการเพื่อพิจารณาการขอเงินเพิ่มหรือลดเงินตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เมื่อมีการส่งมอบงานในแต่ละงวด

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสัญญา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

            3 .        กลุ่มงานตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

-          จัดทำแนวปฏิบัติการตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญา ตามระเบียบพัสดุ

-          แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความชำรุดบกพร่องตามสัญญาก่อนพ้นข้อผูกพันการรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา ประสานเร่งรัดติดตามและรายงานผลการดำเนินการ

-          คืนหลักประกันสัญญาที่พ้นการรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา

-          ดำเนินการเรื่องการบอกเลิกสัญญา และการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน กรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญา

-          จัดทำหนังสือรับรอผลงานตามสัญญา

-          รายงานข้อมูลด้านการตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญา

-          ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภาระผูกพันตามสัญญาและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.