กลับหน้าแรก มสธ.
School of Science and Technology
ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.ตรี | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.โท  | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | แหล่งวิทยาการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 | กระดานสนทนากลาง | กระดานสนทนาใหม่ระบบ DS-SOS  | เว็บไซต์ใหม่ วิทย์-เทคโนฯ
Administrator
คำถามถามบ่อย FAQs
คำถามถามบ่อย FAQs
คำถามถามบ่อย FAQs
Frequently Asked Questions...

 

No.1 ถาม:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรอะไรบ้าง
ตอบ:

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ
1. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการพิมพ์)
2. เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)


No.2 ถาม:  หากเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ มสธ.10 และ มสธ.14 จะต้องทำอย่างไร
ตอบ:

ให้แจ้งมาที่สาขาวิชาฯ หรือหน่วยคำร้อง สังกัดสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อให้จัดส่งไปให้


No.3 ถาม:  มสธ.10และมสธ.14 ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มาใช้ได้หรือไม่
ตอบ: ไม่ได้ มสธ.10 แบบฟอร์มขอจบฯ และมสธ.14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองฯฉบับจริง นักศึกษาต้องรอรับเอกสารทั้ง 2 ฉบับจากมหาวิทยาลัย (ที่มีในเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างเท่านั้น!)

No.4 ถาม:  หากไม่ได้รับ มสธ.10 และ มสธ.14 และ ไม่ได้แจ้งเข้ามาจะเป็นอย่างไร
ตอบ: นักศึกษายังคงจบการศึกษา และได้รับปริญญา แต่จะไม่ได้รับหนังสือรับรองฉบับจริง และ transcript

No.5 ถาม:  หากต้องการหนังสือรับรองฯฉบับชั่วคราว จะทำอย่างไร
ตอบ: ให้ส่งแบบฟอร์ม มสธ. 13 พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.