กลับหน้าแรก มสธ.
School of Science and Technology
ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.ตรี | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.โท  | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | แหล่งวิทยาการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 | กระดานสนทนากลาง | กระดานสนทนาใหม่ระบบ DS-SOS  | เว็บไซต์ใหม่ วิทย์-เทคโนฯ
Administrator
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

 

 

ความเป็นมา
โครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 20/2532 วันที่ 1 มิถุนายน 2532 และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2532 วันที่ 4 สิงหาคม 2532 ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2530-2534) และมหาวิทยาลัยได้เสนอขอจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปที่ทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2532 แต่คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยมีมติไม่เห็นชอบให้มีการจัดตั้งสาขาวิชาในขณะนั้น โดยมีข้อสังเกตด้านความไม่พร้อมของบุคลากร ความไม่ชัดเจนด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติ ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาจำนวนมากในระบบการศึกษาทางไกล
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ยืนยันความพร้อมและขอทบทวนการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปยังทบวงมหาวิทยาลัยหลายครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึง พ.ศ. 2538 โดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติเพียงให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์ (ต่อเนื่อง 2 ปี) โดยให้สังกัดในสาขาวิชาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และต่อมาใน พ.ศ.2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) จนกระทั่งวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ระงับและชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่อย่างเป็นทางการ เป็นผลให้สาขาวิชาไม่สามารถจัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการได้ จึงมีสถานภาพเป็นโครงการจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัดอยู่ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ แต่ในทางปฏิบัติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการทั้งด้านบริหารและด้านวิชาการเช่นเดียวกับสาขาวิชาอื่น ๆ อย่างเป็นเอกเทศ
จนกระทั่งวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 สภามหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
ปณิธาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการของสังคม

อัตลักษณ์ของบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุ่งมั่น มีวินัย ใส่ใจพัฒนา วิเคราะห์ด้วยปัญญา แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยี 

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของสังคม
2. วิจัย ส่งเสริม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ส่งเสริมสังคมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการและยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระบบการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในบัณฑิต
 
โครงสร้างการบริหาร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชา

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์
ประธานกรรมการ
2
 รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
3
 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร
กรรมการ
4
 อาจารย์ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการ
5
 อาจารย์ วิเทียน นิลดำ
กรรมการ
6
 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุการ
7
 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยเลขานุการ


คณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
ประธานกรรมการ
16 มี.ค.58 - ปัจจุบัน
2
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์ กรรมการ
19 ก.พ.57 - 18 ก.พ.61
3
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน
กรรมการ
19 ก.พ.57 - 18 ก.พ.61
4
 อาจารย์ภูมิ  เจือศิริภักดี
กรรมการ
19 ก.พ.57 - 18 ก.พ.61
5
 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
กรรมการ
3 ก.พ.59 - 2 ก.พ.63
6
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
กรรมการ
18 ส.ค.59 - 17 ส.ค.63
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม
กรรมการ
1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.63
8
 -
เลขานุการ
 
9
 นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี


คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เริ่มตั้งแต่
1
 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
 
2
 ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 (รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง)
กรรมการ

3
 ผู้แทนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)
กรรมการ


4
 ผู้แทนคณะกรรมการประจำสาขาวิชา
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์)
กรรมการ

5
 ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด)
กรรมการ


6
 ผู้ที่สาขาวิชามอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
 (อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์)
กรรมการและเลขานุการ

7
 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี


ผู้แทนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสภาวิชาการ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
วาระการดำรงตำแหน่ง
1
 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
18 ส.ค.43 ถึง 7 ก.พ.45 
2
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล
8 ก.พ.45 ถึง 17 ส.ค.45 
3
 รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
2 ก.ย.45 ถึง 1 ก.ย.47 
4
 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
2 ก.ย.47 ถึง 1 ก.ย.49
2 ก.ย.49 ถึง 1 ก.ย.51
2 ก.ย.51 ถึง 1 ก.ย.53
5
 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์
2 ก.ย.53 ถึง 30 ก.ย.54 
6
 รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง
1 ต.ค.54 ถึง 1 ก.ย.55
1 ก.ย.55 ถึง 19 พ.ย.56
7
 อาจารย์ ดร.ขจิตพรรณ  กฤตพลวิมาน
20 พ.ย.56 ถึง 31 ส.ค.57
8
 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
1 ก.ย.57 ถึง 15 มี.ค.58
9
 รองศาสตราจารย์สุภาวดี  ธีรธรรมากร
16 มี.ค.58 ถึง 31 ส.ค.59
10
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
1 ก.ย.59 ถึง 31 ส.ค.61


คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
2
 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
กรรมการ
3
 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
กรรมการ
4
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
กรรมการ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม
กรรมการ
6
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
กรรมการ
7
อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
กรรมการ
8
 อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี
กรรมการ
9
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์)
กรรมการ
10
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 (ดร.มนู อรดีดลเชษฐ)
กรรมการ
11
 ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
 (รองศาสตราจารย์จันทนา ทองประยูร)
กรรมการ
12

 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์)

กรรมการและเลขานุการ
13
 นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ xx มีนาคม 2559 เป็นต้นไป


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
ประธานกรรมการ
2
 รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
กรรมการ
3
 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
กรรมการ
4
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
กรรมการ
5
 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
กรรมการ
6
อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
กรรมการ
7
อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
กรรมการ
8
 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
กรรมการและเลขานุการ
9
นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป (คำสั่งที่ 4108/2558 และ 1471/2559)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี
ประธานกรรมการ
2
รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
กรรมการ
3
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
กรรมการ
4
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
กรรมการ
5
รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
กรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
กรรมการ
7
อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
กรรมการ
8
อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
กรรมการ
9
 อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี
กรรมการ
10
 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
กรรมการและเลขานุการ
11
 นางรุจาภา รวยนิรันดร
ผู้ช่วยเลขานุการ 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป (คำสั่งที่ 4352/2558 และ 1073/2559)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
ประธานกรรมการ
2
 รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา
กรรมการ
3
 รองศาสตราจารย์สำรวย กมลายุตต์
กรรมการ
4
 รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์
กรรมการ
5
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
กรรมการ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
กรรมการ
7
รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
8
 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป (คำสั่งที่ 3316/2559)


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
ประธานกรรมการ
2
 รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
กรรมการ
3
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม
กรรมการ
4
อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
กรรมการ
5
 อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์
กรรมการ
6
 อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ
กรรมการ
7
อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
กรรมการและเลขานุการ
8
 นางสมนึก สงวนตระกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
 คำสั่งที่ 4033/2559 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป


คณะทำงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี
หัวหน้าคณะทำงาน
2
 อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี
ผู้ทำงาน
3
 รองศาสตราจารย์ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ
ผู้ทำงาน
4
 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
ผู้ทำงาน
5
 
ผู้ทำงานและเลขานุการ
 
 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ..........................2557 เป็นต้นไป


คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
2
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองประธาน
3
ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม
กรรมการ
4
ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
2) อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
กรรมการ
5
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน)
กรรมการ
6
เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการและเลขานุการ
7
หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์)
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


คณะกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
2
 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองประธานกรรมการ
3
 ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
2) อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์
กรรมการ
4
 ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1) รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว
 2) อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี
กรรมการ
5
 ผู้ที่สาขาวิชามอบหมาย : อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
กรรมการ
6
 รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
กรรมการและเลขานุการ
7
 เจ้าหน้าที่งานหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชา
 นางสาววันเพ็ญ บุญนุกูล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป


คณะทำงานด้านแผนงานและโครงการ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
2
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวหน้าคณะทำงาน
3
ผู้แทนคณาจารย์แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- รองศาสตราจารย์สุภาวดี  ธีรธรรมากร
- อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี
ผู้ทำงาน
4
ผู้แทนคณาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม
ผู้ทำงาน
5
เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ทำงาน
6
หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขานุการ
7
นางสาวจิตตินันท์  สวดมาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


คณะทำงานด้านวิจัยและงานบริการวิชาการ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
 อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
หัวหน้าคณะทำงาน
2
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
ผู้ทำงาน
3
 รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
ผู้ทำงาน
4
 รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
ผู้ทำงาน
5
รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
ผู้ทำงาน
6
รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์
ผู้ทำงาน
7
 รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
ผู้ทำงาน
8
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
ผู้ทำงาน
9
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
ผู้ทำงาน
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
ผู้ทำงาน
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม
ผู้ทำงาน
12
 อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
ผู้ทำงาน
13
อาจารย์ ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
ผู้ทำงาน
14
อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐ์ศิลป์
ผู้ทำงาน
15
อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ
ผู้ทำงาน
16
 นางรุจาภา รวยนิรันดร
 เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป


คณะทำงานด้านสารสนเทศ

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
1
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษา
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
หัวหน้าคณะทำงาน
3
รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
ผู้ทำงาน
4
รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
ผู้ทำงาน
5
รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
ผู้ทำงาน
6
รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง
ผู้ทำงาน
7
รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร
ผู้ทำงาน
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
ผู้ทำงาน
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
ผู้ทำงาน
10
อาจารย์ ดร.จีรานุช บุดดีจีน
ผู้ทำงาน
11
อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
ผู้ทำงาน
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร ณ นครพนม
ผู้ทำงาน
13
อาจารย์ปิยพร  นุรารักษ์
ผู้ทำงาน
14
อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
ผู้ทำงาน
15
อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี
ผู้ทำงาน
16
อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี
ผู้ทำงาน
17
อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ
ผู้ทำงาน
18
นางสมนึก สงวนตระกูล
เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
 
คณะผู้บริหาร
ผู้บริหารปัจจุบันรองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน
ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ประวัติการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.สำรวย กมลายุตต์
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
 3. อ.ปิยพร นุรารักษ์
 4. รศ.สุณี  ภู่สีม่วง (รักษาการแทน)
 5. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
 6. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน

18 ส.ค.43 - 17 ส.ค.45
1 ก.ย.45 - 30 ก.ย.54
1 ต.ค.54 - 9 ต.ค.56
10 ต.ค.56 - 19 พ.ย.56
20 พ.ย.56 - 15 มี.ค.58
16 มี.ค.58 - ปัจจุบัน
 รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
 2. รศ.วรัญญา  ปุณณวัฒน์
 3. รศ.ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ
 4. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
 5. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
 6. ผศ.ดร.บุญชัย  วลีธรชีพสวัสดิ์
 7. รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
1 ต.ค.50 - 30 ก.ย.51
1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52
1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.55
1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56
4 ธ.ค.56 - 15 มี.ค.58
16 มี.ค.58 - ปัจจุบัน

 เลขานุการประจำสาขาวิชา
 1. รศ.ณัฐพร  เห็นเจริญเลิศ
 2. รศ.สุภาวดี  ธีรธรรมากร
 3. รศ.ดร.วิภา  เจริญภัณฑารักษ์
 4. อ.ปิยพร นุรารักษ์
 5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
 6. รศ.ศุภณี  เรียบเลิศหิรัญ
 7. อ.กรรณิการ์ ยิ้มนาค
 8. อ.อิทธิเดช  มูลมั่งมี
 9. อ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
10. อ.ดร.จีรานุช  บุดดีจีน


1 ต.ค.49 - 30 ก.ย.50
1 ต.ค.50 - 31 พ.ค.51
1 มิ.ย.51 - 30 ก.ย.51
1 ต.ค.51 - 30 ก.ย.52
1 ต.ค.52 - 30 ก.ย.53
1 ต.ค.53 - 30 ก.ย.54
1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55
1 ต.ค.55 - 9 ต.ค.56
4 ธ.ค.56 - 16 มิ.ย.57
1 ก.ค.57 - 15 มี.ค.58
 รองประธานฯ ฝ่ายวิชาการ
 1. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล
 2. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ
 3. รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล
 4. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
 5. รศ.สำรวย กมลายุตต์

18 ต.ค.43 - 31 ม.ค.45
1 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46
1 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47
1 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48
1 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49
 รองประธานฯ ฝ่ายวางแผน
 1. รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
 2. ผศ.สมลักษณ์ ละอองศรี
 3. รศ.ธีระ ตั้งวิชาชาญ
 4. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

1 ก.พ.45 - 31 ม.ค.46
1 ก.พ.46 - 31 ม.ค.47
1 ก.พ.47 - 31 ม.ค.48
1 ก.พ.48 - 31 ม.ค.49

 รองประธานฯ ฝ่ายบริหารและเลขานุการ
 1. อ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ 
 2. รศ.สุณี ภู่สีม่วง
 3. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
 4. รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
 5. รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
 6. รศ.ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์
 7. 
รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร


18 ส.ค.43 - 31 ม.ค.45
1 ก.พ.45 - 10 ต.ค.45
11 ต.ค.45 - 31 สค.46
1 ก.ย.46 - 31 ส.ค.47
1 ก.ย.47 - 31 ม.ค.48
1 กพ.48 - 6 ต.ค.48
7 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49
 
ระบบสารสนเทศสาขาวิชา
   ระบบสารสนเทศสาขาวิชา
 
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.