กลับหน้าแรก มสธ.
School of Science and Technology
ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.ตรี | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.โท  | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | แหล่งวิทยาการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 | กระดานสนทนากลาง | กระดานสนทนาใหม่ระบบ DS-SOS  | เว็บไซต์ใหม่ วิทย์-เทคโนฯ
Administrator
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา
คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

 

 

แขนงวิชา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  อาจารย์กชกร ณ นครพนม

  ศษ.บ.(คณิตศาสตร์), วท.ม.(วิทยาการคณนา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  0 2504 8269

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน

  วศ.บ.(โทรคมนาคม), วศ.ม.(ไฟฟ้า),
  Ph.D.(Electronic Engineering)
  University of Surrey, UK

  0 2504 8276
  รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร พิมพายน

  วท.บ.(สถิติ), พบ.ม.(คอมพิวเตอร์)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  0 2504 8289
  รองศาสตราจารย์ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

  วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป),
  พบ.ม.(คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  0 2504 8270
  รองศาสตราจารย์ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์

  บธ.บ.(การเงินและการธนาคาร), ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา),
  วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

  0 2504 8290
  อาจารย์ปิยพร นุรารักษ์

  วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
  M.Sc.(Electrical Engineering) University of Massachusetts, Lowell, USA.

  0 2504 8283

  อาจารย์ ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์

  วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  อาจารย์ภิรมย์ คงเลิศ

  วศ.บ.(คอมพิวเตอร์), วศ.ม.(คอมพิวเตอร์)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  รองศาสตราจารย์วรัญญา ปุณณวัฒน์

  บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ),
  วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)
  มหาวิทยาลัยมหิดล
  อาจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด

  วท.บ.(ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  MS.IT (Information Technology) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  Ph.D. (Information Technology) มหาวิทยาลัยสยาม

  0 2504 8267
  รองศาสตราจารย์ ดร.วิภา เจริญภัณฑารักษ์

  สต.บ.(การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์),
  วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์),
  Ph.D.(Computer Science)
  Illinois Institute of Technology

  0 2504 7004

  คณาจารย์ประจำแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  อาจารย์กรรณิการ์  ยิ้มนาค

  วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์),
  วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  0 2504 8187

  อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก

  อาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน

  วท.บ.(เทคโนโลยีการบรรจุ),
  วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  วศ.ด.(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  0 2504 8288

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

  วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์),
  M.S.(Graphic Arts System) Rochester Institute of Technology, USA.
  วท.ด.(เทคโนโลยีถ่ายภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  0 2504 8268
  รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว

  วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์),
  M.Phil.(Printing Technology) West Herts College

  0 2504 7641, 0 2504 8275
  อาจารย์ภูมิ เจือศิริภักดี

  B.Eng. Mechanical Engineering, SIIT, Thammasat University,

  M.Sc. Electromechanical Engineering,
  Group-T International University College Leuven, Belgium


  0 2504 8277
  อาจารย์ ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์

  วท.บ.(เคมี), วท.ม.(เคมีประยุกต์)
  Ph.D.(Environmental Technology)
  The Joint Graduate School of Energy and Environment

  0 2504 8282
  รองศาสตราจารย์ศุภณี เรียบเลิศหิรัญ

  กศ.บ., วท.ม.(พฤกษศาสตร์),
  M.Phil.(Printing Technology)
  London College of Printing and Distributive Trades

  0 2504 8271
  อาจารย์สิทธิชัย รัชยศโยธิน

  วศ.บ.(เครื่องกล), วศ.ม.(เครื่องกล)
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  M.Sc.(Merit) Mechanical and Manufacturing Engineering,
  University of Greenwich, UK

  อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอก
  รองศาสตราจารย์สุณี ภู่สีม่วง

  วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์),
  M.Phil.(Printing Technology) West Herts College

  0 2504 8274
  รองศาสตราจารย์สุภาวดี ธีรธรรมากร

  วท.บ.(วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์),
  M.Sc.(Packaging) Michigan State University, USA.

  0 2504 8273
  อาจารย์อิทธิเดช มูลมั่งมี

  วศ.บ., วศ.ม.(เครื่องกล)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  0 2504 8275

   
   
  footer

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.