กลับหน้าแรก มสธ.
School of Science and Technology
ข้อมูลทั่วไป | หลักสูตร | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.ตรี | ข้อมูลเพื่อการเรียน ป.โท  | คณาจารย์ประจำ | บุคลากรสนับสนุน | การประกันคุณภาพ | การจัดการความรู้ (KM) | แหล่งวิทยาการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
 | กระดานสนทนากลาง | กระดานสนทนาใหม่ระบบ DS-SOS  | เว็บไซต์ใหม่ วิทย์-เทคโนฯ
Administrator

 

 

หน่วยเลขานุการกิจ

ภักดิ์พิมล สรรพตานนท์

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ค.บ. (บริหารการศึกษา)
สถาบันราชภัฏพระนคร

0 2504 8191
วันเพ็ญ บุญนุกูล

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

0 2504 8192
รุจาภา รวยนิรันดร

ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
สถาบันราชภัฏวิทยาลัยรำไพพรรณี

0 2504 8193
จิตตินันท์ สวดมาลัย

หน่วยบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


0 2504 8193
สมนึก สงวนตระกูล
ผู้จัดการโครงการบริหารชุดวิชา แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

0 2504 8193
จำลอง ลำดับศรี

พนักงานขับรถ

0 2504 8193
เฉลิมชัย ช่างต่อ

คนงาน

0 2504 8193
 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.