การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะทำงาน แผนการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • รายงานผลดำเนินงานจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้
 • รายการเอกสารอ้างอิงผลการดำเนินงาน
 • วท.7.3-1(1) แผนการจัดการความรู้ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 • วท.7.3-1(2) รายงานการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ครั้งที่ 3/2552
 • วท.7.3-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
 • วท.7.3-2(2) รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • วท.7.3-2(3) ภาพการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • วท.7.3-3(1) รายงานความก้าวหน้าศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วท.7.3-3(2) เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วท.7.3-4(1) รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 (รอบ 6 เดือน)
 • วท.7.3-4(2) รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 (รอบ 9 เดือน)
 • วท.7.3-4(3) รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2552 (รอบ 12 เดือน)
 •