การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Home คณะทำงาน แผนการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่รายงานผล
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

วันที่นำเสนอเรื่องผู้นำเสนอ
14 พฤศจิกายน 2561การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISPDC 2018 The 17th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing และศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ของ Hdm Stuttgart ณ Geneva, Switzerland และ Germany เมื่อ 19-29 มิถุนายน 2561รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
6 มิถุนายน 2559แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยบูรพารศ.ณัฏฐพร พิมพายน
6 มิถุนายน 2559แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันไทย-เยอรมันอ.อิทธิเดช มูลมั่งมี
6 มิถุนายน 2559แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการปรับปรุงหลักสูตรผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
6 มิถุนายน 2559แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการประชุมและเผยแพร่บทความวิจัยที่ประเทศจีนผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
6 มิถุนายน 2559แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ (Smart Packaging)อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน
3 มิถุนายน 2558แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผลการเจรจาธุรกิจกับ Shizuoka Universal of Art and Cultureรศ.ณัฏฐพร พิมพายน
ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์
28 มิถุนายน 2556แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลและคำนวณคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมและแนวปฎิบัติที่ดี ประจำปี 2556ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
13 กันยายน 2555แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบกระดานสนทนา DS-SOS สำหรับให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทางไกล อ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช
1 มิถุนายน 2554แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำ LOM (Learning Object Module)รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ
รศ.สุนีย์ ศิลพิพัฒน์
รศ.เพ็ญศิริ แก้วเกษร์
4 พฤษภาคม 2554แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำ LOM (Learning Object Module)  <แนวปฏิบัติที่ดี> อ.กชกร ณ นครพนม
27 ตุลาคม 2553การไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชาวิทยาการจัดการคุณสุนันทา โปตะวนิช
หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ
สาขาวิทยาการจัดการ
1 กันยายน 2553การศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ hdm-stuttgart ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี เมื่อ 5-23 มิถุนายน 2553รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
11 สิงหาคม 2553การจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.   <สรุปประเด็นที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แนวปฏิบัติที่ดี)> รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
30 กันยายน 2552โครงการความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ กับ Michigan State University รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร และ
รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล
23 กันยายน 2552กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (The GIF Thailand e-Government Interoperability Framework)นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์
16 กันยายน 2552การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน Special Teacher Training Course in Germany for Special Teacher in the Field of Printing and Paper Converting
ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
29 กันยายน 2551การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ประเทศอินเดียรศ.ณัฏฐพร พิมพายน
22 กันยายน 2551การฝึกอบรม ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์
11 กันยายน 2551การนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเวียนแจ้งเอกสารทั่วไปของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนส.สุภวรรณ เลิศสถากิจ

 • การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISPDC 2018 The 17th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing และศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ของ Hdm Stuttgart ณ Geneva, Switzerland และ Germany เมื่อ 19-29 มิถุนายน 2561
  วันที่นำเสนอ 14 พฤศจิกายน 2561 โดย รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

        
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ (Smart Packaging)

                   
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการประชุมและเผยแพร่บทความวิจัยที่ประเทศจีน

             
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์ในการปรับปรุงหลักสูตร

             
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันไทย-เยอรมัน

             
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยบูรพา

                  
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ผลการเจรจาธุรกิจกับ Shizuoka Universal of Art and Culture
  วันที่นำเสนอ 3 มิถุนายน 2558 โดย รศ.ณัฏฐพร พิมพายน และ ผศ.ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์

        
    
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลและคำนวณคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดนวัตกรรมและแนวปฎิบัติที่ดี ประจำปี 2556 วันที่นำเสนอ 28 มิถุนายน 2556 โดย ผศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบกระดานสนทนา DS-SOS สำหรับให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทางไกล
  วันที่นำเสนอ 13 กันยายน 2555 วิทยากร อ.ดร.ขจิตพรรณ มกระธัช

    
    
 • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำ LOM (Learning Object Module)
  วันที่นำเสนอ 1 มิถุนายน 2554 วิทยากร: รศ.ดร.ธนิศ ภู่ศิริ   รศ.สุนีย์ ศิลพิพัฒน์   รศ.เพ็ญศิริ แก้วเกษร์

     
     
 • การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำ LOM (Learning Object Module)
  วันที่นำเสนอ 4 พฤษภาคม 2554 โดย อ.กชกร ณ นครพนม

     
 • การไหลเวียนเอกสารบัณฑิตศึกษาในหน่วยเลขานุการกิจของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  วันที่นำเสนอ 27 ตุลาคม 2553 โดย คุณสุนันทา โปตะวนิช หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจ สาขาวิทยาการจัดการ

     
 • การศึกษาดูงานและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ hdm-stuttgart ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนี เมื่อ 5-23 มิถุนายน 2553
  วันที่นำเสนอ 1 กันยายน 2553 โดย รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ

    
    
 • การจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.
  วันที่นำเสนอ 11 สิงหาคม 2553 โดย รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์

     
 • โครงการความร่วมมือหลักสูตรเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ กับ Michigan State University
  วันที่นำเสนอ 30 กันยายน 2552 โดย รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร และ รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล

 • กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (The GIF Thailand e-Government Interoperability Framework)
  วันที่นำเสนอ 23 กันยายน 2552 โดย นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท์

 • โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน Special Teacher Training Course in Germany for Special Teacher in the Field of Printing and Paper Converting
  ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 4 กรกฎาคม 2552 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่นำเสนอ 16 กันยายน 2552 โดย รศ.สุณี ภู่สีม่วง

     
 • โครงการฝึกอบรมฯ ณ ประเทศอินเดีย
  วันที่นำเสนอ 29 กันยายน 2551 โดย รศ.ณัฏฐพร พิมพายน

    
 • โครงการฝึกอบรมฯ ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  วันที่นำเสนอ 22 กันยายน 2551 โดย รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์

   
 • การนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการเวียนแจ้งเอกสารทั่วไปของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่นำเสนอ 11 กันยายน 2551 โดย นางสาวสุภวรรณ เลิศสถากิจ