การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Home คณะทำงาน แผนการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่รายงานผล
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2562
เลือก ปี พ.ศ. [ 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 ]           เลือก หัวข้อ [ ICT | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งานวิจัย ]

เรื่อง วันที่เข้าร่วม
สัมมนา/ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา/ฝึกอบรม
รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA)  จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต23-25 มกราคม 2562รศ.ณัฏฐพร พิมพายน
รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รายงานโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Sixth International Symposium Frontiers in Polymer Science 2019 ณ ประเทศฮังการี5-8 พฤษภาคม 2562อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
รายงานการเข้าอบรม เรื่อง กลยุทธ์การทดสอบซอฟต์แวร์ จัดโดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park) ณ บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ลาดพร้าว จตุจักร กรุงเทพฯ11 มิถุนายน 2562รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รายงานการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Large Eddy Simulation and Detach Eddy Simulation how to use an inhouse source code  ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน17-19 มิถุนายน 2562อ.ดร.สิทธิชัย รัชยศโยธิน
รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 16th IEEE Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2019)  จัดโดย Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand ร่วมกับ IEEE Thailand Section สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ โรงแรมดีวารีจอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี9-13 กรกฎาคม 2562ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
รายงานโครงการศึกษาดูงานองค์กรนวัตกรรมและการเตรียมพร้อมบุคลากรเข้าสู่ยุค Industry 4.0 29 สิงหาคม 2562อ.ดร.จีรานุช บุดดีจีน