การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Home คณะทำงาน แผนการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่รายงานผล
การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย

การเผยแพร่รายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ. 2561
เลือก ปี พ.ศ. [ 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 ]           เลือก หัวข้อ [ ICT | เทคโนโลยีอุตสาหกรรม | งานวิจัย ]

เรื่อง วันที่เข้าร่วม
สัมมนา/ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วม
สัมมนา/ฝึกอบรม
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Android Programming & UX/UI for Mobile App  จัดโดย บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด10-11,17-18,22-24 กุมภาพันธ์ 2561อ.ดร.พิมผกา ประเสริฐศิลป์
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคกลาง)  จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร10-11 เมษายน 2561อ.ดร.แววบุญ แย้มแสงสังข์
รายงานผลการเข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง Printing Transformation ฝ่าวิกฤตการพิมพ์สู่บรรจุภัณฑ์ จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์25 เมษายน 2561รศ.ผกามาศ ผจญแกล้ว
รศ.สุภาวดี ธีรธรรมากร
รศ.สุณี ภู่สีม่วง
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)  จัดโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่1-2 พฤษภาคม 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน
รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กระบวนการตรวจสอบแอพพลิเคชันด้านไอที (IT Application Audit Process) จัดโดย สถาบันวิทยาการ สวทช. ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถนนพระรามที่ 6 พญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร16-18 พฤษภาคม 2561รศ.ทัศนีย์วรรณ์ ศรีประดิษฐ์
รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISPDC 2018 The 17th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing และศึกษาดูงานด้านหลักสูตร ของ Hdm Stuttgart  ณ Geneva, Switzerland และ Germany19-29 มิถุนายน 2561รศ.ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ
รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 15th Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2018)  จัดโดย Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association, Thailand ร่วมกับ IEEE Thailand Section และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย18-21 กรกฎาคม 2561ผศ.ดร.ขจิตพรรณ กฤตพลวิมาน