รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล (96408)
รอบที่ 1


ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตอบรับ
15596015866 นางสาวพัฒน์ศรี คำสุดแสง กรุงเทพมหานครOk
25596038397 นายนรินทร์ ศรียาหล้า เชียงใหม่Ok
35696005742 สิบโทบวรพจน์ แก้วงาม สมุทรปราการOk
45796003761 นายสหวัสส์ เลิศจิราวิชญ์ สมุทรสาครOk
55796005311 นายเอกพงศ์ จลจิระเกษม ยะลาOk
65796005659 นางสาวรินทร์ลภัส ศักดิ์ชัยวัฒนา กรุงเทพมหานครOk
75796013265 นายสาทิส  เลี่ยมสกุล กรุงเทพมหานครOk
85796018082 นายทศพร  ชูศักดิ์ ภูเก็ตOk
95896003240 นายกิติพงษ์ มีแก้ว กรุงเทพมหานครOk
105896004248 จ่าโทพีระพงษ์ บุพโชค กรุงเทพมหานครOk
115896006623 นางสาวพรทิพย์ นิลงาม พังงาOk
125896011268 นายชัชวาลย์ บัวสะอาด ชุมพร-
135996003330 นายภาณุวัฒน์ ปฐมทอง กรุงเทพมหานคร-
145996004411 นางสาวมนชนก สิริวิบูลย์โกวิท สระแก้วOk
155996004692 นายโกศล ทานะเวช อุบลราชธานีOk
165996010012 นายสหรัฐ ศิริวรรณ อุบลราชธานีOk
175996010608 นายปิยนัส อัศวภูมิ สมุทรสาครOk
186096002727 นางสาวธัญนันท์ เอี่ยมวรานันท์ กรุงเทพมหานครOk
196096003600 นายอดิเรก ปั้นบุญ อุตรดิตถ์Ok
206096003899 นายธวัชชัย แก้วลอย นนทบุรีOk
216096004038 นายกิตติวร ดอกไม้ ปทุมธานีOk
226096006496 นายมงคล สิทธิโชคดี ชลบุรีOk
236096007452 นายมนัสชา ศรีสุข กรุงเทพมหานครOk
246096008302 จ่าอากาศโทจิรภัทร จำปางาม ลพบุรีOk
256096009086 นายวสันต์ ฮูทัยวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
266096009771 นายศุภกร  น้อมศิริ นนทบุรีOk
276096009987 นายเบ็ญจรงค์ แสงสุธา ปทุมธานีOk
286096010928 นายธวัช วุฒิชัยเจริญเวท สมุทรสงครามOk
296196000431 นางสาวพิชญา ยอดสง่า อุบลราชธานีOk
306196000845 นายกิตติภพ กิจสมัคร กรุงเทพมหานครOk
316196000944 นายธัญวิชญ์ กันทาใจ เชียงรายOk
326196000993 นายกนกพล คำเฉลิม นครราชสีมาOk
336196002270 นายเมธัส ทรงเดชาไกรวุฒิ กรุงเทพมหานครOk
346196002452 นายสรวิชญ์ รักวิชา แม่ฮ่องสอนOk
356196002700 นายดนัย สุขเจริญ เพชรบูรณ์Ok
366196002767 นายปฏิพัทธิ์ ปิ่นรัตน์ พระนครศรีอยุธยาOk
376196004722 นายสุวโรจน์ สุรฤทธิพงศ์ ขอนแก่นOk
386196005083 นายอรรถพล โอวาทสันติสุข กาญจนบุรีOk
396196005422 นางสาวลัดดา จำปานิล สุพรรณบุรีOk
406196005596 นางสาวศิริโสภา มุทุสาหิม สมุทรปราการOk
416196006206 นางสาวชลธิชา เปรมปรีดิ์ สุพรรณบุรีOk
426196006313 นายเกษมสันต์ จีวะสังข์ เพชรบูรณ์Ok
436196006479 นายนัฐศาสตร์ เชื้อสูงเนิน กรุงเทพมหานครOk
446196008400 นางสาวชนิกานต์ เนตรภักดี กรุงเทพมหานครOk
456196009374 นายรณชัย คำมีสว่าง นครราชสีมาOk
466196009788 นายฐิตวุฒิ พรหมวิเศษ สมุทรปราการOk
476196010570 นายนิธิกร ทยอมใหม่ นครราชสีมาOk
486196010760 นายพรหมวิจิตร ปราศสันเทียะ สมุทรปราการOk
496196011313 นายจีรพัส ลัทธิกุล บุรีรัมย์Ok
506196011909 นายอัครเดช เลิศประกายหงส์ กรุงเทพมหานครOk
516196012469 นายอภิรักษ์ ช่วยสถิตย์ ภูเก็ตOk
526196012618 นายบัณฑิต แก้วคำจันทร์ ระยอง-
536196013186 นายธนากร ไหมคำ สมุทรสาครOk
546296000265 นายกิตติธัช ลีลาเชี่ยวชาญกุล ชลบุรีOk
556296000794 นายรุ้ง เชียงนุ้น สมุทรปราการOk
566296001008 นายกลวัชร อิ่มตระกูล กรุงเทพมหานครOk
576296001230 นายจตุพร จันทะพินิจ อุทัยธานีOk
586296001453 จ่าตรีสุรวุฒิ สนขาว กรุงเทพมหานครOk
596296001560 นายธีรสิทธิ์ สุขเสียง สมุทรปราการOk
606296001677 นายพรรณภูเบศ ชูทอง กรุงเทพมหานครOk
616296001826 นายตะวัน ใหญ่สว่าง กรุงเทพมหานครOk
626296001917 นายอภิชาติ เกรียงสิทธิชัย อ่างทองOk
636296001982 นายวิทยา โสมานันท์ กรุงเทพมหานครOk
646296002238 นางสาววรัญญา จิตรสกุล เชียงใหม่-
656296002444 นางสาวภาวินี ทับทิมสี ปราจีนบุรีOk
666296002451 สิบตรีเอกภักดิ์ ตีทอง กรุงเทพมหานครOk
676296002469 นายกวิน สายอุบล ปทุมธานีOk
686296002535 นางสาวสิริมา ฉัตรรุ่งเรืองกุล กรุงเทพมหานครOk
696296003202 นายสากล แก้วจุนันท์ สมุทรสาครOk
706296004200 นางสาวนุสรา เกตุอ่อน สมุทรสาครOk
716296004267 นายอภินันท์ ไชยศิริ ฉะเชิงเทราOk
726296004325 นายเจษฎา หาญณรงค์ ปทุมธานีOk
736296004697 นายนภัทร เอี่ยมเฉย กาญจนบุรีOk
746296004853 นางสาวสายใจ ศาลาสุข ศรีสะเกษOk
756296006023 นางสาวขวัญฤทัย อร่ามสุวรรณ ชลบุรีOk
766296006379 นายฉัตรชัย นาคแก้ว กรุงเทพมหานครOk
776296006882 นายธนทัต ไชยา เชียงใหม่Ok
786296007344 นายมัฆวาน ธิมาชัย จันทบุรีOk
796296007385 นายภูวดล มีมาก นครศรีธรรมราชOk
806296007492 นางสาวนูรียา เร๊ะดมหลี สงขลาOk
816296007856 นางสาวสุกัลยา ชาวสวน กรุงเทพมหานครOk
826296008037 นายประสิทธิ์ เผ่าทองคำ กรุงเทพมหานครOk
836296008078 นายประเสริฐ อร่าม อุดรธานีOk
846296008201 นายธนวรรธน์ ภัทรชนน หนองคายOk
856296008631 นางสาวฐิติรัตน์ ก้อนใจ เพชรบูรณ์Ok
866296008797 นายอาทิตย์ จันทรลักษณ์ ชลบุรีOk
876296009068 นายศาศะวัต สุขสุอรรถ กรุงเทพมหานครOk
886296009274 นายวีระยุทธ พวงทอง สมุทรสาครOk
896296009720 นายปิยณัฐ มุ่งสมัคร ปทุมธานีOk
906296009902 นายฉัตรบดินทร์ พันธุ์รัตน์ เชียงใหม่Ok
916296010066 นายโชคพิสิฐ หลิวรุ่งทรัพย์ เพชรบุรีOk
926296010678 จ่าอากาศตรีเจษฎา พูลศิริ พิษณุโลกOk
936296010918 นายพัฒนพงศ์ อิ่นแก้ว ลำพูนOk
946296011072 นายสมพร สว่างอารมณ์ นนทบุรีOk
956296011353 นางสาววิชชุดา แมนบรรพต แม่ฮ่องสอนOk
966296011452 นายนันทพัทธ์ ทนงกิจ กรุงเทพมหานครOk
976296011882 นางสาวดาวใจ อินทรักษ์ ขอนแก่น-
986296012047 นายอิทธิกร อุทรักษ์ ชลบุรีOk
996296012302 นายมานพ คะอังกุ พระนครศรีอยุธยาOk
1006296012310 นายธนัช สีวงษา บึงกาฬOk
1016296012377 นายสัญชวัตร บัญชาการ เชียงใหม่Ok
1026396000173 นายณัชพล แก้วทองสอน สุราษฏร์ธานีOk
1036396000389 นายพัทธพิศุทธิ์ กฤตานุสรณ์ แพร่Ok
1046396000405 ว่าที่ร้อยโทณัฐ ตันติบุตร นนทบุรีOk
1056396000728 นายณัฐกิตติ์ ส่งเสริม ปทุมธานีOk
1066396000892 นายปรีชา ศรีสวัสดิ์ นครสวรรค์Ok
1076396001262 นายเมธาสิทธิ์ โมกขศิริ กรุงเทพมหานครOk
1086396001288 จ่าอากาศตรีกมลเทพ ออกเวหา ปทุมธานีOk
1096396001502 นายสุดเขตต์ อุทัยรัตน์ สมุทรปราการOk
1106396001619 นายเขตชนะ เกษสาวงค์ ปราจีนบุรีOk
1116396001643 นางสาวสุวนันท์ พันธุ์มาก นนทบุรีOk
1126396001676 นางสาวน้ำเพชร รักญาติ ปทุมธานีOk
1136396001718 นางสาวศิลาวัลย์ ขันสัมฤทธิ์ กรุงเทพมหานครOk
1146396001734 นางสาวชุติกาญจน์ พูนดี นนทบุรีOk
1156396002237 นายธนกฤต อุดมรัตนาการ กรุงเทพมหานครOk
1166396002401 นางสาวธันย์ชนก เผือกผ่อง ชุมพรOk
1176396003490 นายภาคภูมิ ศรีจันทร์ทับ เชียงใหม่Ok
1186396003946 นายเจษฎา สุขวิสุทธิ์ ชัยภูมิOk
1196396004068 นางสาวฮันนา ยะลา กระบี่Ok
1206396004449 นายมนตรี อินบุญส่ง สมุทรปราการOk
1216396004464 ร้อยตำรวจเอกนรากร จินดารัตน์ ปัตตานีOk
1226396004936 นายธนพล ผู้มีโชคชัย กรุงเทพมหานครOk
1236396005107 นายศมน วงษ์พิพัฒน์พงษ์ กรุงเทพมหานครOk
1246396005503 นางสาวเพียงอุมา วงษ์พรพันธุ์ กรุงเทพมหานครOk
1256396005685 นางสาวประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ กรุงเทพมหานครOk
1266396005719 นางสาววรรณา บุญปาน กรุงเทพมหานครOk
1276396006071 นายพงศธร ณีศะนันท์ สุโขทัยOk
1286396006212 นายรพีพงศ์ บุญยะศาสตร์ พระนครศรีอยุธยาOk
1296396006956 นายวัชรากร อินทร์ประเสริฐ นครสวรรค์Ok
1306396007152 นางสาวอชิรญาณ์ อติชา กรุงเทพมหานครOk
1316396007301 นายอันวัธ ทองย่อน ภูเก็ตOk
1326396009513 นางสาวอาธิติยา อ้นเถื่อน ราชบุรีOk
1336396010263 นายวรเชฏฐ์ จันทร์แจ่ม กระบี่Ok
1346396010388 นายทศพลพัฒน์ อินนุช เชียงใหม่Ok
1356396010834 นายสุธีร์ ตั้งใจ กรุงเทพมหานครOk
1366396011659 นายอลงกรณ์ สุวรรณ์ สมุทรปราการOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 136 คน    ยืนยันแล้ว = 131 คน   ยัง = 5 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
โปรดติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าแรก