รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล (96408)
รอบที่ 1


ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตอบรับ
16096009326 นายวิทชา  ลิขิตลือชา กรุงเทพมหานครOk
26096010100 นายภูริทัต กอลาบันหลง สงขลาOk
36196001397 นางสาวพิมพ์ชนก เตมีบริบูรณ์ กรุงเทพมหานครOk
46196006750 นางสาวฐานิตา  สันกลาง นครราชสีมา Ok
56196009697 นายภควัษ มงคลศิริ กรุงเทพมหานครOk
66296000299 นางสาวสุจิตตรา กองปัญญา สระแก้ว Ok
76296004291 นางสาวธัญชนก ลาภเกิด ลำพูนOk
86296008045 ดาบตำรวจกอบกล้า มงคลภูริกุล อุดรธานีOk
96396001841 นางสาวกุสุมา  วิยาภรณ์ จันทบุรีOk
106396004316 นายพุทธินันท์  ดวงจันทร์ นนทบุรีOk
116396006402 นายสายัณห์  พบหิรัญ กรุงเทพมหานครOk
126396011972 นายไกรสร ไพรสน นครสวรรค์Ok
136496002210 นายชยาทิตย์ อยู่สำราญ สุพรรณบุรีOk
146496002939 นายศิริศักดิ์ จงไกรจักร กรุงเทพมหานครOk
156496003762 นางสาวณัฐณิชา เทียมประเสริฐ เชียงรายOk
166496006773 นายธันยบูรณ์ บ้วนเล้า พิษณุโลกOk
176496010668 นางแสงนภา ด่านกุญชร ปราจีนบุรีOk
186596000122 นายธนธรณ์ วงศ์พินิจวัฒนา นครราชสีมา Ok
196596000403 นายพุทธานุภาพ  ญาติปราโมทย์ กาฬสินธุ์Ok
206596001070 จ่าอากาศโทภาณุวัฒน์  ชูวงษ์ กรุงเทพมหานครOk
216596001245 นายปฏิภาค  เขื่อนจินดา กรุงเทพมหานครOk
226596002789 นางสาวนิรภัฎ  คำวงค์ทิน หนองคายOk
236596003407 นางสาวณิชาวดี  ชัยวิชญากุล เชียงใหม่Ok
246596005287 นายอนุศักดิ์ ศรีละม้าย ชลบุรีOk
256596005485 นายพัฒนชัย  แสนกล้า นนทบุรีOk
266596010105 นายอรรถพล ปิ่นสวัสดิ์ สระบุรีOk
276596011483 นายเอลีย์ ตันสุทธิวนิช กรุงเทพมหานครOk
286696001558 นางสาวขนิษฐา สมุหสินธุ์ กรุงเทพมหานครOk
296696002010 นางสาวณพัสตร์ จองใจอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
306696002309 นางกาญจนี กิ่งถา ปทุมธานีOk
316696003901 นายฟาฮัด ยูโซ๊ะ กรุงเทพมหานครOk
326696003935 สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว พระนครศรีอยุธยาOk
336696004081 จ่าอากาศตรีภัทรพล  สมบัติแก้ว นครปฐมOk
346696005211 นางสาวชลธิชา  ประสิทธิพร ชุมพรOk
356696005229 นางสาววรัชยา ดวงสกุล ชุมพรOk
366696005765 นายณัฐธพงษ์ นามาบ นนทบุรีOk
376696005898 นายรวิกร หงษา กรุงเทพมหานครOk
386696006011 นายธนพนธ์ พจน์พรหมมณี ปทุมธานีOk
396696006631 นายคณพศ  มากพานิช กรุงเทพมหานครOk
406696006912 นางสาวจุฑามาศ มูลมนัส กรุงเทพมหานครOk
416696008330 นายเมธา กางแก้ว นราธิวาสOk
426696008918 นายธัญพิสิษฐ์ แสงสินไชย กรุงเทพมหานครOk
436696008991 นางสาวรมย์ชลี เดือนแร่รัมย์ กรุงเทพมหานครOk
446696009221 นายอิทธิพงษ์ คำสิงห์ นนทบุรีOk
456696009247 นายพลธีรวัฒน์ นพพันธ์ นนทบุรีOk
466696009304 นางสาวจิรวดี ใจทน พิษณุโลกOk
476696009692 นายภาณุพงศ์ บัวพันธ์ กรุงเทพมหานครOk
486696009882 นายเปรมฤทธิ์ เบญจมาศ ขอนแก่นOk
496696010542 นางสาวนารีนาถ รักสุนทร กรุงเทพมหานครOk
506696010724 นางสาววิภาดา ตั้งศุภอนันต์ ระยอง Ok
516696011748 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่โง้ว สมุทรสาครOk
526696012068 นายธงชัย  ใจยะ สมุทรปราการOk
536696012118 นายพิสิฐ คามตะศิลา เชียงใหม่Ok
546696013413 นายวัชระ บุญรอด ปทุมธานีOk
556696013793 นายอนุพงศ์ เป็งคำ เชียงใหม่Ok
566696013843 นายพงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ กรุงเทพมหานครOk
576696014189 นายอรรถพล สุขโข ปทุมธานีOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 57 คน    ยืนยันแล้ว = 57 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
โปรดติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815


กลับหน้าแรก