วัน-เวลา 8.00-9.00 9.00-9.30 9.30-12.00 13.00-15.00 15.15-16.30 18.30-22.00
วันที่ 1 ลงทะเบียน  - พิธีเปิด
 - ปฐมนิเทศ
 - แยกย้ายประจำกลุ่ม
 - ทบทวนทฤษฎี
  และเฉลยกิจกรรมฝึกที่บ้าน
ทบทวนทฤษฎี
และ
เฉลยกิจกรรมฝึกที่บ้าน (ต่อ)
มอบหมายกรณีศึกษา
และออกแบบฐานข้อมูล
เฉลยการออกแบบฐานข้อมูล

วันที่ 2

ฝึกการใช้ SQL (DDL)
ฝึกการใช้ SQL (DML) ฝึกการใช้ SQL ฝึกการใช้ SQL

วันที่ 3

ฝึกการใช้ SQL (DCL)
ฝึกการใช้ SQL (DCL) (ต่อ) ทบทวน SQL
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ
วันที่ 4 สอบ SQL  - สรุปผล
 - พิธีปิด
เดินทางกลับ

ฝึกปฏิบัติการจัดการระบบฐานข้อมูล
โดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2020 หรือ Version ที่สูงกว่า

อย่าลืมทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง (ส่วนนี้มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน)
และโปรดนำมาส่งในวันที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ที่ มสธ. ด้วย


Download ตัวอย่างการทำกิจกรรมฝึกฯด้วยตนเองที่บ้าน [กิจกรรมที่ 1-4] [กิจกรรมที่ 5]


หากนักศึกษามีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ... คุณจริยา หรือ คุณปริญญา
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815

กลับหน้าหลัก