รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการจัดการระบบฐานข้อมูล (96408)
รอบที่ 2


ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตอบรับ
15496029173 นายภาคิน สะพานแก้ว ลพบุรีOk
25796001211 นางสาวบชกร เล้าเจริญ กาญจนบุรีOk
35896008561 นายภวดล น่วมด้วง พิษณุโลกOk
45896017067 นายคมน์ ชุ่มสูงเนิน สุรินทร์Ok
55896018123 สิบเอกจักรพงษ์ เย็นใจ เชียงใหม่Ok
65896018206 นายยงยุทธ บุญยางาม สุรินทร์Ok
75996007497 นางสาวสิริวดี ผางเวียง ขอนแก่น-
85996010970 นายปรัชญเมธี งามสนิท กรุงเทพมหานครOk
95996014469 นายอลงกรณ์ ฤทธิเดช นครปฐมOk
105996015540 สิบตรีณัฐพล สุทธิหนุ่ม ตรังOk
116096001323 นายฉัตรมงคล กาเจริญ ชลบุรีOk
126096010506 นายศิริศักดิ์ ภูผา กรุงเทพมหานครOk
136196010828 นายจักรกฤษณ์ เอกอภิสิทธิ์ สมุทรปราการOk
146296000950 นายธรรมรัตน์ พงษ์กี่ นครปฐมOk
156296000984 นายณภัทร มีบุญเกิด สมุทรสาครOk
166296002022 นายฐิติวัฒน์ แก้วนอก กรุงเทพมหานครOk
176296002766 นายอรรถชัย เชื้อชาติ ระยองOk
186296002824 สิบเอกธีรพงศ์ พิมพ์ประไพ ปราจีนบุรีOk
196296002915 สิบโทเฉลิมเกียรติ ปัญญาดี แพร่Ok
206296002956 นางสาวณปภา จุตตะโน ชลบุรี-
216296002998 นายธนกฤต ศรีสุวรรณ์ นครราชสีมาOk
226296003103 นายณัฐวุฒิ วงค์สลี เชียงรายOk
236296003228 นายสราวุธ พิลาศรี ลพบุรี-
246296003327 นางสาวภัททิรา ไทยทอแสง นครปฐมOk
256296003350 นายวิชิต เทพประสิทธิ์ เชียงรายOk
266296003962 นางสาวอิชยา วิบูลย์นรชาติ ชลบุรีOk
276296004226 นางสาววรรณา ไชยศรีอนันต์ พระนครศรีอยุธยาOk
286296005207 นายฐิติศักดิ์ พูลผล สมุทรปราการOk
296296005819 นายอนุชิต ขจรภพ ขอนแก่นOk
306296006031 นายสุทธิพงษ์ แลนเชย สกลนครOk
316296006049 นายเอกราช รังสรรค์ เชียงใหม่Ok
326296008136 นายทัศนัย อุฤทธิ์ ฉะเชิงเทราOk
336296008532 นายนิติธร ครุทบางยาง กรุงเทพมหานครOk
346296008870 นายธนพล พลญาพิพัฒน์ นครสวรรค์Ok
356296009027 นายอภิรักษ์ คำจันทร์ มุกดาหารOk
366296009837 นางสาวสาธนี ริมกาญจนวัฒน์ ราชบุรีOk
376296011791 นายปรัธนา แก้ววันเพ็ญ กระบี่Ok
386396003334 นายวชิรวิทย์ ดอกแขมกลาง นครราชสีมา-
396396004555 นายพีรวัส บุญแก้ว พัทลุงOk
406396007244 นางศศิธร สุระกุล นนทบุรีOk
416396007368 นายนพกานต์ พินิจ เชียงรายOk
426396007392 นางสาวชฎาพร เทศประสิทธิ์ สกลนครOk
436396007566 นายธนบดินทร์ ทองทับ ศรีสะเกษOk
446396007657 นางสาวศรีวรรณ เกิดศรี นนทบุรี-
456396007749 นายปริญญา นาแพร่ พะเยาOk
466396007764 นายเกียรติกำธร สูงเนิน สมุทรปราการOk
476396007962 นายศรายุธ ศรีทับทิม นนทบุรีOk
486396007970 นายสฏวรรษ ไชยเกิด ลำพูนOk
496396008028 นายเอกพันธ์ กุตโต ลำปางOk
506396008267 นางสาวกชพรรณ จันเทศ อุบลราชธานีOk
516396008275 นางสาวอรุณวงศ์ อุปถัมภากุล กรุงเทพมหานครOk
526396008309 นายราเชนทร์ นรชาญ สมุทรสาครOk
536396008390 นายดนุพร ผดุงชาติ นนทบุรีตีกลับ*
546396008440 นางสาวฐิตินันท์ จันทักษ์ ขอนแก่นOk
556396008523 นางเตือนจิต คำพิทักษ์ ขอนแก่นOk
566396008671 นายวัชรพงษ์ พิกุลเงิน ชลบุรี-
576396008705 นายเฉลิมชัย พลอยประเสริฐ สระบุรีOk
586396008754 นายไพศาล ถาวรสมุทร ระยองOk
596396008812 นายชัยวัฒน์ชนน พันธุ์สาย อุบลราชธานีOk
606396009067 นายบุญมี จิตภัทร แม่ฮ่องสอนOk
616396009158 นายณัฐกุล รายเงิน เชียงใหม่Ok
626396009182 นายปวริศ เชาวลิต อุบลราชธานีOk
636396009190 นายฐิติวัสส์ ขาวอรุณ ศรีสะเกษOk
646396009208 นายณัฐพร ศุกรโยธิน นครปฐมOk
656396009299 นายปรียวัฒน์ ผดุงพันธ์ ลำปางOk
666396009356 นายปราโมทย์ คชกฤษ กรุงเทพมหานครOk
676396009588 นายคชรัตน์ วัฒโน สมุทรปราการ-
686396009604 นายกุลโรจน์ ตาติเส กรุงเทพมหานครOk
696396009620 นายธีรเดช คาบเพ็ชร ชุมพรOk
706396009638 นางอรไพรินทร์ เดชศร นครราชสีมาOk
716396009695 นายตุลาคม เข็มเข้ม กรุงเทพมหานครOk
726396009786 นายนัฐพงศ์ วาดวงศ์ นนทบุรีOk
736396009794 นายธนวัฒน์ ดวงทิพย์จันทร์ สมุทรปราการOk
746396009877 นายทวี ชัยวร เชียงใหม่Ok
756396010024 นายโรจน์ศักดิ์ ขาวแดง ขอนแก่นOk
766396010032 นางสาวณาตาชา ขำชื่น พระนครศรีอยุธยาOk
776396010149 นายชนะชัย บุตรดี สุรินทร์Ok
786396010305 นายสุรเดช ไกรสินธ์ นครปฐมOk
796396010446 นายนฤนาท พิบาล ชลบุรีOk
806396010453 นายวิชาญ ชาติเหิม สุรินทร์Ok
816396010495 นายคมกฤษณ์ กันจันทร์วงศ์ อุตรดิตถ์Ok
826396010537 นายพงษ์ดนัย สินสุพรรณ สุรินทร์Ok
836396010586 นางสาววิชุดา กุลสัมพันธ์ ชลบุรีOk
846396010594 นายทรงยศ สีกานิล กรุงเทพมหานคร-
856396010719 นายธนวัฒน์ รู้รอบ กระบี่Ok
866396010735 นางสาวนัดดา ดอกคำ พะเยาOk
876396010966 นายเทียนชัย ชาติวัฒนสุคนธ์ นครราชสีมาOk
886396011204 นายวัชระ บุญไพโรจน์ อุบลราชธานี-

จำนวนนักศึกษารอบที่ 2 = 88 คน    ยืนยันแล้ว = 78 คน   ยัง = 9 คน   เอกสารตีกลับ = 1 คน

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
โปรดติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา
งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าแรก