รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บ (96413) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15796002656 นายวริทติ์พล โชติวิชช์เมธ๊ กรุงเทพมหานครOk
25796012051 นางสาววารีรัตน์ อินต๊ะยศ เชียงรายOk
35796014677 นายณัฐวุฒิ มณีเกษร สงขลาOk
45796016961 นายจักรพันธ์ ไตรยางค์ สมุทรปราการ-
55896002689 นางสาวทิพย์วิมล มูหัมหมัด ปทุมธานีOk
65896002879 นายเจษฎา ละอองวิจิตร สตูลOk
75896004214 นายศุภสิทธิ์ วิรัชมงคลชัย กรุงเทพมหานครOk
85896006623 นางสาวพรทิพย์ นิลงาม พังงาOk
95896009288 นายคุณากร สุขะกาลนันท์ ปทุมธานีOk
105896011078 นายสิทธิเศรษฐ ทองสุข นนทบุรีOk
115896015723 นายสิรภพ หน่อคำหล้า กรุงเทพมหานคร-
125896016465 นายอิสริยะ แช่มช้อย สุพรรณบุรีOk
135996001318 นายคัมภีร์ บุญไพโรจน์ อุบลราชธานีOk
145996001409 นายวีระเดช สินประเสริฐ นครราชสีมาOk
155996001482 นายเศรษฐกิจ ผาแก้ว สมุทรปราการOk
165996002126 นายชญานนท์ ทานิกูชิ เชียงรายOk
175996003967 นายตรีสุปัญญ์ สุวรรณวงศ์ กรุงเทพมหานคร-
185996004411 นางสาวมนชนก สิริวิบูลย์โกวิท นครนายก-
195996004965 นายวิศรุต โต๊ะพาน กรุงเทพมหานครOk
205996005335 นายธิติพงษ์ โชติจิตร กาฬสินธุ์Ok
215996010012 นายสหรัฐ ศิริวรรณ อุบลราชธานีOk
225996011820 นายกิตติพัฒน์ กิตติพัฒนโรจน์ กรุงเทพมหานคร-
235996013966 นายธนโชติ พิพัฒน์เมธา ฉะเชิงเทราOk
246096009326 นายเวทย์ธาตรี ลิขิตลือชา กรุงเทพมหานครOk
256096009607 จ่าอากาศโทธีรเดช อร่ามเรือง กรุงเทพมหานครOk
266096009771 นายศุภกร น้อมศิริ นนทบุรีOk
276196003187 นางสาวอนุสรา คำหงษา กรุงเทพมหานครOk
286196005422 นางสาวลัดดา จำปานิล สุพรรณบุรีOk
296196005679 นายกฤษฎิ์ เสียงสอาด สมุทรสาครOk
306196005836 นางสาวอรษา จุลรัตน์ กรุงเทพมหานครOk
316196006206 นางสาวชลธิชา เปรมปรีดิ์ สุพรรณบุรีOk
326196006800 นางสาวสุชาดา ขันไชย กรุงเทพมหานครOk
336196006875 นายภูดิศ ด้วงศาลเจ้า ปทุมธานีOk
346196007956 นางสาวอักษราภัค จันธิราช ปราจีนบุรี-
356196008871 นางสาววรรณิภา น้อยมิ่ง กรุงเทพมหานครOk
366196009853 นายธนัญชัย ธนสัมฤทธิ์ กรุงเทพมหานครOk
376196011982 นายสุชาติ ลัดกลาง สมุทรปราการOk
386196012352 นางสาวสุพัตรา แสงตะวัน กรุงเทพมหานครOk
396296000208 นายตฤณ วัชรวรพันธ์ นนทบุรีOk
406296000794 นายรุ้ง เชียงนุ้น สมุทรปราการOk
416296000984 นายณภัทร มีบุญเกิด สมุทรสาครOk
426296002428 นางสาวดวงหทัย จันทร์หง่อม กรุงเทพมหานครOk
436296003178 นายนิพากรณ์ ทองนอก สุราษฏร์ธานี-
446296006346 นายฐาปกรณ์ แสนสง่า สกลนครOk
456296008136 นายทัศนัย อุฤทธิ์ ฉะเชิงเทราOk
466296009332 นายวีรธัช ทรงขจร กรุงเทพมหานคร-
476396007079 นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรุงเทพมหานคร-

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 47 คน    ยืนยันแล้ว = 38 คน   ยัง = 9 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

* นักศึกษาที่มีชื่อเรียกเข้ารับการอบรมในรอบนี้ แต่ไม่มาเข้ารับการอบรม
ให้ติดต่อเปลี่ยนรอบได้ที่ คุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก