รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15696005536 นายศรายุทธ  เผ่าพันธุ์ดี สมุทรปราการOk
25696013076 นายปกรณ์ศักดิ์ กลึงสวน กรุงเทพมหานครOk
35896002192 นายปฏิภาณ ประเสริฐดี นนทบุรีOk
45996013693 นายจักรพันธ์ ยีมัสซา กรุงเทพมหานครOk
55996014287 นายสมภพ ศรีเอียง กรุงเทพมหานครOk
65996015847 นายกุลรัตน์ ทนไทย นนทบุรีOk
76096004038 นายกิตติวร ดอกไม้ ปทุมธานีOk
86096008898 นางสาวอุทัยรัตน์  โพธิมาศ  บุรีรัมย์Ok
96196006743 นายวัฒนา แซ่โล้ว นราธิวาสOk
106196009002 นายเอกรัตน์ ฝนธง กรุงเทพมหานครOk
116196010463 นายประกาศิต พิมพ์มณี ชัยภูมิOk
126196010497 นางสาวกันติยา พุ่มเสือ กรุงเทพมหานครOk
136196011339 นางพัชรินทร์ จารุวนาวัฒน์ ระยองOk
146196011909 นายอัครเดช เลิศประกายหงส์ กรุงเทพมหานครOk
156196011982 นายสุชาติ ลัดกลาง สมุทรปราการOk
166296002048 นายภาสพงศ์ แผนน้อย สมุทรสาครOk
176296004325 นายเจษฎา หาญณรงค์ ปทุมธานีOk
186296004986 นายฉลอง โตะหนูเอียด สงขลาOk
196296006882 นายธนทัต ไชยา เชียงใหม่Ok
206296008045 นายกอบกล้า มงคลภูริกุล อุดรธานีOk
216296011999 สิบตรีดนัย พิมพ์อุบล ประจวบคีรีขันธ์Ok
226396001460 นายธนพล อำนวยผล กรุงเทพมหานครOk
236396007780 นายพชร ปุ้มฤทธิ์ สมุทรปราการOk
246496001352 นายนิติธร  พวงบุษบา สมุทรสงครามOk
256496001444 นายอัครนีรุต พวงจันทร์ ร้อยเอ็ดOk
266496001840 ร้อยโทวิศิษฎ์ ปิจจะวงค์ กรุงเทพมหานครOk
276496003598 นางสาวอภิญญา สกนธ์ ระยองOk
286496004398 นายวรายุทธ  อ่อนคล้าย สมุทรปราการOk
296496006773 นายธันยบูรณ์ บ้วนเล้า พิษณุโลกOk
306496007748 นายรัฐธรรมนูญ คุ้มถนอม พระนครศรีอยุธยาOk
316496007821 นายบรรณวัฒน์ อุ่งเกษ ปทุมธานีOk
326496008183 นายตรรกพล ถวัลยวิชชจิต กรุงเทพมหานครOk
336496010668 นางแสงนภา ด่านกุญชร ปราจีนบุรีOk
346596000403 นายพุทธานุภาพ ญาติปราโมทย์ กาฬสินธุ์Ok
356596000890 นางสาวสุมิตรา คงเอียด ประจวบคีรีขันธ์Ok
366596001070 นายภาณุวัฒน์ ชูวงษ์ กรุงเทพมหานครOk
376596001302 นางสาวเจนจิรา เงินฉลาด สมุทรปราการOk
386596001443 นายธนวัฒน์ จรัสนิโรจน์ กรุงเทพมหานครOk
396596001450 นางสาวอุไรวรรณ กองทุ่งมล กรุงเทพมหานครOk
406596001914 นายณัฐชนนน์ ศรีโรจน์ อุบลราชธานีOk
416596002995 นายจิรายุ นาคเปลี่ยน นนทบุรีOk
426596003159 นางสาวชลธิชา ชัยธาวุฒิ เชียงใหม่Ok
436596003407 นางสาวณิชาวดี ชัยวิชญากุล เชียงใหม่Ok
446596003449 นายพงศกร จุฑาศรี จันทบุรีOk
456596004041 นายเธียรวิชญ์ โพธิ์บุญ สงขลาOk
466596005204 นายพีร์กสิน  เตภัค กรุงเทพมหานครOk
476596005485 นายพัฒนชัย แสนกล้า นนทบุรีOk
486596005535 นายดรัสพง ทองพูล ชลบุรีOk
496596005568 นางสาวพชรภรณ์  เปาอินทร์ เจริญฤทธิ์ กรุงเทพมหานครOk
506596006079 นายวรานนท์ บุญช่วยเหลือ จันทบุรีOk
516596007861 นางสาวผุสรัตน์ จั่นสวัสดิ์ ปทุมธานีOk
526596008703 นายนิคม สุวรรณนิคม ระยองOk
536596008844 นายสาโรช ระดมยศ ลพบุรีOk
546596009065 นางสาวอารีรัตน์ พิศาลกิตติกุล ภูเก็ตOk
556596010147 นางสาวสโรชา ประทุมวรรณ์ สระบุรีOk
566596011210 นายพลนภัส เคหะจิตต์ สุพรรณบุรีOk
576596011483 นายเอลีย์ ตันสุทธิวนิช กรุงเทพมหานครOk
586596012978 นางบานเย็น กูลลอง ร้อยเอ็ดOk
596696002010 นางสาวณพัสตร์ จองใจอภิวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
606696003224 นางวีรญา มโนรัตน์ ศรีษะเกษOk
616696003331 นางสาวนูรนาญีหะฮ์ เจ๊ะดอเลาะ นราธิวาสOk
626696003802 นายปองภพ ลาภภักดี พระนครศรีอยุธยาOk
636696003901 นายฟาฮัด ยูโซ๊ะ กรุงเทพมหานครOk
646696004024 นายศักดิ์สิทธิ์ สมัครร่วม กรุงเทพมหานครOk
656696004651 นายฤทธิ์ชัย อยู่เชียร พระนครศรีอยุธยาOk
666696004693 นายธีรวสิษฐ์ อำนวยโชคชัยชนะ นนทบุรีOk
676696004727 นายพิพัฒน์ นุสนธิ์ นนทบุรีOk
686696005195 นายเกรียงกมล ศรีมา เชียงใหม่Ok
696696005203 นายไกรพิชญ์ ศรีมา เชียงใหม่Ok
706696006235 นายศุภฤกษ์ จิรามานนท์ กรุงเทพมหานครOk
716696006623 นางสาวรติ ผนิศวรนันท์ นนทบุรีOk
726696006649 นางสาวอารี คงขำ นนทบุรีOk
736696006672 นางสาวจุฑามาศ แสงทอง นนทบุรีOk
746696007175 นายธีรภัทร ถูกคะเนย์ ขอนแก่นOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 74 คน    ยืนยันแล้ว = 74 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815


กลับหน้าแรก