รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15896018230 นางสาวทิพวรรณ แสงพระอินทร์ กรุงเทพมหานครOk
26296002907 นางสาวณัฐจิราภรณ์ นนทะ พิษณุโลก-
36296002956 นางสาวณปภา จุตตะโน ชลบุรี-
46296003103 นายณัฐวุฒิ วงค์สลี เชียงรายOk
56296003202 นายสากล แก้วจุนันท์ สมุทรสาครOk
66296003723 นายพานิช จันทร์เอียด นนทบุรีOk
76296003749 นายสุกฤต วงค์ขัด เชียงใหม่Ok
86296003962 นางสาวอิชยา วิบูลย์นรชาติ ชลบุรี-
96296004143 นายสรธัญ จันทร์แก้ว สระแก้วOk
106296004200 นางสาวนุสรา เกตุอ่อน กรุงเทพมหานครOk
116296004713 นายองอาจ สุขธนู กรุงเทพมหานคร-
126296004820 พันจ่าอากาศเอกวิเชียร แก้วผลึก กรุงเทพมหานคร-
136296006494 นายวชิรวิทย์ สานนท์ ชลบุรี-
146296006726 นายจักรรินทร์ บุญร่วมบุญ กรุงเทพมหานครOk
156296006882 นายธนทัต ไชยา เชียงใหม่-
166296007229 นายธีรภัค สะเดา ปทุมธานีOk
176296007344 นายมัฆวาน ธิมาชัย จันทบุรี-
186296007385 นายภูวดล มีมาก นครศรีธรรมราช-
196296007468 นายสุวรรณ์ มะโนบาล นครราชสีมา-
206296007492 นางสาวนูรียา เร๊ะดมหลี สงขลา-
216296007633 นางสาวอารีย์นุช พรหมมานอก ฉะเชิงเทราOk
226296007856 นางสาวสุกัลยา ชาวสวน กรุงเทพมหานครOk
236296008185 นางสาวจิรภิญญา บ่ายเที่ยง นนทบุรี-
246296008540 นางสาวพรรณวดี ศรีวิภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร-
256296008672 นางสาวภรณ์ทิพย์ภา ปพนธนานนท์ สระบุรี-
266296008706 นางสาวฐาปนี ทอกทิ ปทุมธานี-
276296008714 นายกฤษกร กฤตภาสเมธากุล ปทุมธานี-
286296008755 นายอภิเดช เทพสนิท ปทุมธานีOk
296296008763 นายภาคภูมิ กริ่มวงษ์รัตน์ อุดรธานี-
306296008821 นายภูมิรพี วงค์ประเสริฐ เชียงราย-
316296008920 นายวงศ์วริศ เจนภคอนันต์ กรุงเทพมหานคร-
326296008938 นางสาวลดาวัลย์ เข็มวรรณ์ อุบลราชธานี-
336296008979 จ่าอากาศตรีธวัต กุลานุวัติ อุดรธานีOk
346296009068 นายศาศะวัต สุขสุอรรถ กรุงเทพมหานคร-
356296009167 นายนิรุทธ์ วงศ์สมาโนตน์ กรุงเทพมหานคร-
366296009191 นายเจตนาถ กุลปรากรม เชียงใหม่-
376296009209 นายอภิชาติ ศักดิ์สนธิ์ ลำพูนOk
386296009258 นายธานินทร์ ประเสริฐศรี พระนครศรีอยุธยาOk
396296009274 นายวีระยุทธ พวงทอง สมุทรสาคร-
406296009308 นายอุสมาน ยะโก๊ะ กรุงเทพมหานครOk
416296009365 นายพันธกานต์ ธราวศิน พระนครศรีอยุธยาOk
426296009720 นายปิยณัฐ มุ่งสมัคร ปทุมธานี-
436296009811 นายประมวล สืบนิสัย บุรีรัมย์Ok
446296009837 นางสาวสาธนี ริมกาญจนวัฒน์ ราชบุรีOk
456396001676 นางสาวน้ำเพชร รักญาติ ปทุมธานีOk
466396001684 นางสาวกาวีฎา ดิษฐ์ผึ้ง นนทบุรี-
476396001742 นายมังกร พลายโถ สุพรรณบุรี-
486396001833 นายพายุ โก้สันเทียะ กรุงเทพมหานคร-
496396002070 นายเสกสรรค์ ยะอนันต์ ลำพูน-
506396002146 นายนุติ ประชุมชน สระแก้ว-
516396002245 นายศักดินันท์ เก่งวิกาล นนทบุรี-
526396002286 นายสุวิทย์ จิตรกระสันต์ กรุงเทพมหานคร-
536396002310 นายจักรพันธ์ ภาคีรัตน์ พระนครศรีอยุธยา-
546396002328 นางสาวสุริยุ มีคำ สมุทรสาคร-
556396002385 นายวัฒนันท์ เตชนันท์ น่าน-
566396002443 นายฉัตราวุธ สุขเฉลิม ราชบุรี-
576396002450 นางสาวรุ่งทิวา ทรายเมืองมา กรุงเทพมหานคร-
586396002492 นายพรนพพล เพียรแก้ว ขอนแก่น-
596396002542 นายประเสริฐ อินทรมณี นครศรีธรรมราช-
606396002575 นายสมเกียรติ กมลเมทินี กรุงเทพมหานคร-
616396002633 นางสาวศิริขวัญ คนดี นนทบุรี-
626396002724 นายนนทภูมิ กลิ่นวิชา ชลบุรี-
636396002732 นายสาธิต ติณห์คณกร นครปฐม-
646396003003 นายราชันย์ ทองอักษรานนท์ แม่ฮ่องสอน-
656396003144 นายจตุรงณ์ จันทนาม กรุงเทพมหานคร-
666396003177 นายชารัตน์ รักมิตร ภูเก็ต-
676396003227 นางสาวกัลยรัตน์ โตเด็ม ราชบุรี-
686396003334 นายวชิรวิทย์ ดอกแขมกลาง นครราชสีมา-
696396003391 นายภาณุภพ ดอกรังกูล สุพรรณบุรี-
706396003441 นางสาวจิราวดี วรวิทธิ์ กรุงเทพมหานคร-
716396003490 นายภาคภูมิ ศรีจันทร์ทับ เชียงใหม่-
726396003516 นางสาวมาลิณี ตะไลชั่ง กรุงเทพมหานคร-
736396003573 นายปิยพัณภูมิ ทองประสงค์ นครปฐม-
746396003623 นางสาวศศิพร เหลืองไพฑูรย์ กรุงเทพมหานคร-
756396003789 นายวุฒิเมศร์ ศรีกัลยารัตน์ นนทบุรี-
766396003797 นายนัฐพล พรมผล กาฬสินธุ์-
776396003953 นางสาวเบญญา อนุพันธ์ กรุงเทพมหานครOk
786396003961 นางสาวชุติมา มณีโชติ กรุงเทพมหานครOk
796396004050 นายวีรวัตร แตงอุดม ตากOk
806396004092 นายจักรกฤษ อ่อนส้มกฤษ ปทุมธานีOk
816396004126 นางสาวอัญชลี อนุจรพันธ์ กรุงเทพมหานครOk
826396004134 นายพงค์สิริ กองสินกิตติสุข กรุงเทพมหานคร-
836396004209 นายก้องเกียรติ นาคเปรม กรุงเทพมหานคร-
846396004472 นายจีรวัฒน์ สวนกัน นนทบุรี-
856396004555 นายพีรวัส บุญแก้ว พัทลุง-
866396004563 นายประกรรษวัต ท้าวสนิท อุดรธานี-
876396004639 นางสาวพรวิภา ตะไลชั่ง กรุงเทพมหานคร-
886396004662 นายมนัส อุนนผลิน กรุงเทพมหานคร-
896396004936 นายธนพล ผู้มีโชคชัย กรุงเทพมหานคร-
906396005032 นางสาวนาตยา ณัฐนิติพร นนทบุรี-
916396005107 นายศมน วงษ์พิพัฒน์พงษ์ กรุงเทพมหานคร-
926396005164 นางสาวสโรชา ภู่ระหงษ์ พิษณุโลก-
936396006014 นายธัธธนนท์ ตันมิทา ปทุมธานีOk
946396006923 นายธันย์ธนัช พูดเพราะ ระนองOk
956396006956 นายวัชรากร อินทร์ประเสริฐ นครสวรรค์Ok
966396007095 นางสาวสิริมาศ สีโย กรุงเทพมหานคร-

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 96 คน    ยืนยันแล้ว = 28 คน   ยัง = 68 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก