รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15496043455 นายกัมพล สว่างแจ้ง กรุงเทพมหานครOk
25696007078 จ่าอากาศเอกชูศักดิ์ วัลลภธารี กรุงเทพมหานครOk
35796008505 นางสาวกมลชนก วุฒิกุล ประจวบคีรีขันธ์Ok
45796014438 นายธีรพล จันทร์สังสา สุราษฏร์ธานีOk
55796018082 นายทศพร ชูศักดิ์ กรุงเทพมหานครOk
65896002689 นางสาวทิพย์วิมล คงคา ปทุมธานีOk
75896004248 จ่าโทพีระพงษ์ บุพโชค กรุงเทพมหานครOk
85896014791 นายชยณัฐ ยาเลิศ ระยองOk
95896016432 นางสาวฐานิดา ฤทธิธาดา ระยองOk
105996003967 นายตรีสุปัญญ์ สุวรรณวงศ์ ประจวบคีรีขันธ์Ok
116096001323 นายฉัตรมงคล กาเจริญ ชลบุรีOk
126096004418 นางสาวอันตรา บุญมาเลิศ ชลบุรีOk
136096007858 นายธเนศพล ปลอดเกิด พระนครศรีอยุธยาOk
146096008302 จ่าอากาศโทจิรภัทร จำปางาม กรุงเทพมหานครOk
156096009052 นายกิตติพงศ์ อมรวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานครOk
166096009680 นายณัฐ ใช้ฮวดเจริญ ระยองOk
176096009771 นายศุภกร น้อมศิริ นนทบุรีOk
186096010134 นายทรงสิทธิ์ เกษมรัตน์ภักดี ระยองOk
196096010142 นายวัชรโชติ อินถา สุโขทัยOk
206096011702 นางสาวศิรินภา ศิริแก้ว เชียงใหม่Ok
216196005083 นายอรรถพล โอวาทสันติสุข กาญจนบุรีOk
226196005836 นางสาวอรษา จุลรัตน์ กรุงเทพมหานครOk
236196005984 นายศุภศักดิ์ กาดนอก กรุงเทพมหานครOk
246196008343 นายคมสันต์ เงางาม กรุงเทพมหานครOk
256196008780 นายพงศธร พัชชู ชุมพรOk
266196010133 นายโสภณ เทพกัน กรุงเทพมหานครOk
276196010497 นางสาวกันติยา พุ่มเสือ กรุงเทพมหานครOk
286196012154 นายศรายุทธ ทั้งรักษ์ พังงาOk
296196012618 นายบัญฑิต แก้วคำจันทร์ ระยองOk
306196013087 นายญาณกร อ่อนงาม ลำพูนOk
316196013178 นายอดิศร ศรีสุพรรณ กรุงเทพมหานครOk
326296002196 นางสาวมนลภัส เครือวงค์ ลำปางOk
336296002832 นายวชิรศักดิ์ ปกาสิต มหาสารคามOk
346296003376 นางสาวอินทร์พร ขำดี สงขลาOk
356296003640 นายศราวุธ หงษ์ตะนุ ตราดOk
366296004267 นายอภินันท์ ไชยศิริ ฉะเชิงเทราOk
376296004887 นายเฉลิมชัย วิชิตโชติ กรุงเทพมหานครOk
386296005207 นายฐิติศักดิ์ พูลผล สมุทรปราการOk
396296005728 นางสาวชลลดา สุตัณฑวิบูลย์ กรุงเทพมหานครOk
406296006023 นางสาวขวัญฤทัย อร่ามสุวรรณ กรุงเทพมหานครOk
416296008318 นายคุณากร อุ่นสมัย ระยองOk
426296008631 นางสาวฐิติรัตน์ ก้อนใจ เชียงใหม่Ok
436296008896 นางสาววราภรณ์ ลาสองชั้น อุบลราชธานีOk
446296009399 จ่าเอกปฐมพงษ์ คบทองหลาง ชลบุรีOk
456296009563 นายวรกร สุวรรณน้อย นนทบุรีOk
466296010066 นายโชคพิสิฐ หลิวรุ่งทรัพย์ เพชรบุรีOk
476296011353 นางสาววิชชุดา แมนบรรพต แม่ฮ่องสอนOk
486296012047 นายอิทธิกร อุทรักษ์ ชลบุรีOk
496296012310 นายธนัช สีวงษา บึงกาฬOk
506296012997 นายเสกสรรค์ จันทราช เชียงใหม่Ok
516296013029 นายกองปราบ ศักดิ์คเชนทร์ กรุงเทพมหานครOk
526396000256 นายพิศิษฐ์ โพธิ์เงิน นครราชสีมาOk
536396000314 นายภาคภูมิ เรืองอร่าม ประจวบคีรีขันธ์Ok
546396000934 นายอนุชิต แมลงภู่ นครปฐมOk
556396001171 นายสิรวิชญ์ จีนลอย พัทลุงOk
566396001619 นายเขตชนะ เกษสาวงค์ ปราจีนบุรีOk
576396001718 นางสาวศิลาวัลย์ ขันสัมฤทธิ์ กรุงเทพมหานครOk
586396001734 นางสาวชุติกาญจน์ พูนดี นนทบุรีOk
596396001841 นางสาวกุสุมา วิยาภรณ์ จันทบุรีOk
606396001973 นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ อุบลราชธานีOk
616396002567 นายเอกภพ อาจพักดี บุรีรัมย์Ok
626396006279 นายธิติวัฒน์ ศรีสว่างปัญญากุล บุรีรัมย์Ok
636396008291 นายไพรวัลย์ ลินทอง กรุงเทพมหานครOk
646396010032 นางสาวณาตาชา ขำชื่น พระนครศรีอยุธยาOk
656496001691 นายกฤษดา เร่งสมบูรณ์ กรุงเทพมหานครOk
666496002616 นางสาวสิรินาถ สงคศิริ ขอนแก่นOk
676496003242 นายดนุพล พิมพ์สิงห์ พระนครศรีอยุธยาOk
686496004406 นายอิทธิ พรเศรษฐ์ กรุงเทพมหานครOk
696496004497 นายศรายุ อินทร์จันทร์ สระแก้วOk
706496004786 นางสาวอะคิรา พึ่งบุญ ณ อยุธยา กรุงเทพมหานครOk
716496004877 นางสาวนีซรีน ดอเล๊าะ สงขลาOk
726496004927 นายรฐตพนธ์ ผ่องเรียงณฐกูล นครศรีธรรมราชOk
736496005080 นางสาวธัญวรัตม์ บริสุทธิ์ กรุงเทพมหานครOk
746496005437 นายภานุพงศ์ กอแก้ว กรุงเทพมหานครOk
756496006021 นายเลิศนรา จันทสิทธิ์ ปทุมธานีOk
766496006146 นางสาวเจนจิรา มะเหศวร บุรีรัมย์Ok
776496007102 นายเอก อิสวรวาณิช ปทุมธานีOk
786496007177 นายประชา ชยาภัม กรุงเทพมหานครOk
796496007367 นางสาวอริสรา เอื้อวิไลจิต กรุงเทพมหานครOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 79 คน    ยืนยันแล้ว = 79 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก