รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) รอบที่ 2

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15696017283 นายธนาณัฐ บางชวด นครราชสีมาOk
25796001211 นางสาวบชกร เล้าเจริญ กาญจนบุรีOk
35796018587 นางสาวอโณทัย  รุ่งกำจัด เชียงใหม่Ok
45896010849 นายชวลิต ชุปวา ปทุมธานีOk
55896011078 นายสืทธิเศรษฐ ทองสุข นนทบุรีOk
65996007497 นางสาวสิริวดี ผางเวียง ขอนแก่นOk
75996007869 นางสาวภัทริวรรณ ทูลตะคุ กรุงเทพมหานครOk
86096000937 นายเกษมศักดิ์ ชินแสง อำนาจเจริญOk
96096004293 นายชนน อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานครOk
106096006140 นายปฎิพล กันโฮมภู อุบลราชธานีOk
116196000886 นายกรวิชญ์ ลำดับวงศ์ นนทบุรีOk
126196009150 นางสาวจรีพรรณ จิรแพศยสุข ปราจีนบุรีOk
136196010364 นายเอกพล ทะนงค์ อุบลราชธานีOk
146196011917 นายณัฐพงศ์ โสระขา เชียงใหม่Ok
156296001347 นางสาวณฐมนพร เขียวน้อย กรุงเทพมหานครOk
166296004226 นางสาววรรณา ไชยศรีอนันต์ พระนครศรีอยุธยาOk
176296004663 นายจตุรภัทร ธิอัมพร สกลนครOk
186296005371 นางสาวรินดา เกี่ยวศิริ ระยองOk
196296006056 นายอนุรักษ์ บุญญัติ อุบลราชธานีOk
206296006528 นายยงยุทธ์ สุนทร ขอนแก่นOk
216296008870 นายธนพล พลญาพิพัฒน์ นครสวรรค์Ok
226296010140 นายสิโรตม์ ลัทธิ สมุทรปราการOk
236296011122 นายวันเฉลิม ศรีบุญเรือง นนทบุรีOk
246296013268 นายณภัทร มีบุญเกิด สมุทรสาครOk
256396001197 นายอลงกรณ์ เนียมทอง สุราษฎร์ธานีOk
266396001718 นางสาวศิลาวัลย์ ขันสัมฤทธิ์ กรุงเทพมหานครOk
276396002658 นางสาวพรพิมล พุ่มแย้ม ราชบุรีOk
286396002765 นางสาวอันดามัน คำตุ้ย เชียงรายOk
296396003623 นางสาวศศิพร เหลืองไพฑูรย์ กรุงเทพมหานครOk
306396004316 นายพุทธินันท์ ดวงจันทร์ นนทบุรีOk
316396005370 นายปิยะวัฒน์ รักประเสริฐ ปทุมธานีOk
326396006386 นายมารุพงศ์ ช่างทองคำ นครสวรรค์Ok
336396009927 นายปัณณธร  อติแสงธรรม นนทบุรีOk
346396010149 นายชนะชัย บุตรดี สุรินทร์Ok
356396010164 พระศีลวุฒิ พิมเสน ชุมพรOk
366396011824 นายวิเชียร ศรีชัยปัญญา ชัยภูมิOk
376396012491 นายสุนทร บรรณการ สุรินทร์Ok
386496001238 นางสาวประยูรภัทรา คณานุรักษ์ ปทุมธานีOk
396496001626 นายวันชนะ จันทร์แย้มสงค์ สุราษฎร์ธานีOk
406496002293 นางสาวบุญยาพร เลิศสุวรรณ์ ชลบุรีOk
416496002442 นายธนากร วัฒนะกริยากร ศรีสะเกษOk
426496003309 นางสาวอมลวรรณ ทุ่งทะเล กรุงเทพมหานครOk
436496003721 นายธีรภัทร แจ่มสุวรรณ ปทุมธานีOk
446496006906 นายศิวกร  โป่งแก้ว เชียงรายOk
456496007144 นางสาวจีรวรรณ พัชรประกิติ เชียงใหม่Ok
466496007656 นางสาวสุภาลักษ์ ยุระชัย สมุทรปราการOk
476496007722 นายชัยยันต์ ธรรมรัตน์ ฉะเชิงเทราOk
486496007979 นายศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ กรุงเทพมหานครOk
496496007995 นางสาวจันทร์นภา สุดแฉล้ม สุรินทร์Ok
506496008407 นายอดิศักดิ์ โชคบุญเจริญ ราชบุรีOk
516496008415 นายอารัมณ์ ฟากฟื้น ราชบุรีOk
526496008530 นายราชันย์ หมีนิ่ม สมุทรสาครOk
536496009512 นายศรัณย์ พุ่มด้วง ราชบุรีOk
546496010338 นายจุฑา กอยรรยง กรุงเทพมหานครOk
556496010452 นางสาวมะลิดา ปัญญาชัย กรุงเทพมหานครOk
566496011062 นายจิรายุส เปลี่ยนดี สระบุรีOk
576596000205 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ สุทธาแสง กรุงเทพมหานครOk
586596000213 นายพินิจนันท์ จิตรมั่น เพชรบูรณ์Ok
596596000569 นายณัฐพล ดวงประไพ นนทบุรีOk
606596000650 นายพงศ์อมร พัฒนะ พระนครศรีอยุธยาOk
616596000668 จ่าอากาศตรีปฏิพล ธาดาพิสิฐ สมุทรสาครOk
626596000742 พันจ่าอากาศเอก อิสระ  มีโภคา สุราษฎร์ธานีOk
636596000957 นายรังสรรค์ มีศรี กรุงเทพมหานครOk
646596000965 พระมหากิติพงษ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา กรุงเทพมหานครOk
656596000981 นายวาที คำรังษี หนองบัวลำภูOk
666596001104 นางสาวละลิตา ศิริมงคล ฉะเชิงเทรา Ok
676596001203 นายเกรียงไกร อุปชัย กรุงเทพมหานครOk
686596001310 นายณัทกรรณ หลอมประโคน กรุงเทพมหานครOk
696596001336 นายวีรภัทร แสงพุทธเงินธานะ นนทบุรีOk
706596001492 นายเกียรติศักดิ์  นาหว้า สมุทรสาครOk
716596001534 นายเสฎฐวุฒิ คำดี สมุทรปราการOk
726596001658 นางสาวจุฑาพร ชัยรัตน์ ชลบุรีOk
736596001716 นายเอกวัตร โคช่วย ขอนแก่นOk
746596001773 นางสาวลลิษา ขีดสำโรง พระนครศรีอยุธยาOk
756596001872 จ่าอากาศตรีกอบโชค จันทร์แสง กรุงเทพมหานครOk
766596001948 นายเฉลิมพล บุณธนประกอบ ตากOk
776596002052 นายอนุชา บุญยืน ระยองOk
786596002276 นางสาวกวินตรา ไกรษรรักษ์ ลำปางOk
796596002508 จ่าอากาศตรี ศุภณัฐ  ขอมีกลาง กรุงเทพมหานครOk
806596002607 นายจิรันธนิน เก่งธัญญกรณ์ นครสวรรค์Ok
816596002706 นายวัชระพงษ์ มยุรา ปทุมธานีOk
826596003472 นางสาวณัฐธิดา  ฉับพลัน กรุงเทพมหานครOk
836596003480 นายณัฐพงศ์ กันอริ กรุงเทพมหานครOk
846596003498 นางสาวพนิดา โพธิ์ขาว บุรีรัมย์Ok
856596003555 นางสาวนิภาพรรณ จงแผ่กลาง นครปฐมOk
866596003787 นายพัชรพงศ์ ทภูมินทร์ สกลนครOk
876596004330 นายอิฐสรางค์ คำนะ บึงกาฬOk
886596004355 นายทัตธนะ ดิลกสินปัญญา กรุงเทพมหานครOk
896596004579 นางสาวพัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ชลบุรีOk
906596005311 นายวราพงศ์ สุขสัมผัส ปราจีนบุรีOk
916596005543 นายดนุรุทธ โชคบัณฑิต นครพนมOk
926596005592 นายสุรเดช จันทร์เดช กรุงเทพมหานครOk
936596005642 นางสาวสิริพร ฟักขาว เชียงรายOk
946596006004 นางยลพัชร์ จิรสินพัฒน์ สระบุรีOk
956596006145 นายอุดมศักดิ์ ยกตั้ง พัทลุงOk
966596006459 นายวันเฉลิม ชโลธร กรุงเทพมหานครOk
976596006749 นางสาวพิชญา เกษมสันตินาวิน ระยองOk
986596006871 นายญาณวรุตม์ วงษ์ศิริ นครปฐมOk
996596006996 นายณัฐนรุตม์ จิรสินพัฒน์ สระบุรีOk
1006596007002 นายกัปตัน ศิริวัฒน์ พัทลุงOk
1016596007010 นางสาวขนิษฐา ตันตรงดี เชียงรายOk
1026596007945 นางสาวมสารัศม์ ปราณีตพลกรัง นครราชสีมา Ok
1036596008174 นายชัยวัฒน์ ร่มพิกุล กรุงเทพมหานครOk
1046596008372 นายวิทยา ทองยศ นนทบุรีOk
1056596008471 นายทศพร ชิว สมุทรปราการOk
1066596008513 นายกษิดิศ นวลฉวี กรุงเทพมหานครOk
1076596008530 นายราชันย์ หมีนิ่ม สมุทรสาครOk
1086596008604 นายวันชัย โพธิ์พันธุ์ นนทบุรีOk
1096596008612 นายภูชิชญ์ ศรีศุภร ขอนแก่นOk
1106596008620 นายประภพ สัตย์ธรรม กำแพงเพชรOk
1116596008752 นายจิรวัฒน์ ธเนศธาดา นครราชสีมา Ok
1126596008794 นายกิตติภณ เคลงรัศมี ระยองOk
1136596008802 นายปรีชา แซ่ลี้ นครปฐมOk
1146596008828 นางสาววรดนู นาคดี นนทบุรีOk
1156596008893 นายสรายุทธ จันทิมา ฉะเชิงเทรา Ok
1166596009032 นายเจษฎากร ยานะเรือง กรุงเทพมหานครOk
1176596009230 จ่าอากาศโทกฤษณพงษ์ พวงทอง กรุงเทพมหานครOk
1186596009248 นายภูมิพัฒน์ พรหมวิชัย พะเยาOk
1196596009255 นายอนุโรจน์ ประมูลเรือง ชลบุรีOk
1206596009602 นายสุขมนตรี กรินทร์ นครราชสีมา Ok
1216596009610 นายจักรพันธ์ บรรณา ฉะเชิงเทรา Ok
1226596009628 นางสาวกุลณัฐ พิทักษ์วงศ์ กรุงเทพมหานครOk
1236596009651 นายณัฐวุฒิ เฉลยทรัพย์ ฉะเชิงเทรา Ok
1246596009743 นายธรรมรงค์ แปลกเมือง กรุงเทพมหานครOk
1256596009974 นายชวลิต เสาร์แบน ชลบุรีOk
1266596010048 นายพุฒิพงศ์  แซ่คู อุบลราชธานีOk
1276596010063 นายจักกาย ไชยมงคล ชุมพรOk
1286596010071 นายฐานวัฒน์ รองเดช กรุงเทพมหานครOk
1296596010113 นายชัยวัฒน์ สังเกตุการณ์ ราชบุรีOk
1306596010121 นายพีรวัฒน์ มณีรัตน์ หนองคายOk
1316596010139 นางสาวนภัสสร ฝั่งสระ ปราจีนบุรีOk
1326596010170 นางสาวพิชญา ผ่องอินทรีย์ ชลบุรีOk
1336596010188 นางสาวลลิตา เกตุขาว สุโขทัยOk
1346596010329 นางสาววิชชุดา บทกระโทก ลพบุรีOk
1356596010386 นางสาวสิรินภา ศรีสำราญรุ่งเรือง กรุงเทพมหานครOk
1366596010444 นายนวพล วงษ์วิพัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
1376596010469 นายธนกฤต แซ่หลี เชียงรายOk
1386596010907 นายประจักษ์ ลิ้มสุธาโภชน์ กรุงเทพมหานครOk
1396596010923 นายอำนาจ ชูกลิ่น สมุทรปราการOk
1406596010972 นายปกรณ์ คำหงษ์ กรุงเทพมหานครOk
1416596011103 นายรวิช ซิงห์ ประจวบคีรีขันธ์Ok
1426596011228 นายสุประวัติ อยู่พัฒน์ นครศรีธรรมราชOk
1436596011624 นายศรัณยู สุวรรณชัยรบ นนทบุรีOk
1446596011715 นายพงษ์สิริ จันทร์ฟู เชียงใหม่Ok
1456596012077 นายยุทธศักดิ์ วิศิษฎ์ศิลป์ อุดรธานีOk
1466596012135 นายโลกเชษฐ์ ธนสุกาญจน์ กรุงเทพมหานครOk
1476596012168 พระวสันต์ รัตนสาคร กรุงเทพมหานครOk
1486596012259 นางสาวภัณฑิรา กมลวิทย์ กรุงเทพมหานครOk
1496596012333 นางสาวชยาภรณ์ คงสมุทร กระบี่Ok
1506596012564 นายพีระพงษ์ โพธิ์เจริญ ปทุมธานีOk
1516596012721 นางสาววรรษมนต์ บุตรเสวก ปทุมธานีOk
1526596012747 นางสาวนฤมล อุสาหะ ปทุมธานีOk
1536596012796 นายไพศาล ขาวฉลาด นนทบุรีOk
1546596013018 นางสาวธวัลรัตน์ พงศ์ชื่นสุวิมล ปทุมธานีOk
1556596013034 นายชัชชัย ธนจุติพร สมุทรปราการOk
1566596013117 นางสาวพรพรรณ รื่นเริง พระนครศรีอยุธยาOk
1576596013190 นางสาววัชราพร ชัยบด ปราจีนบุรีOk
1586596013224 นายพงษ์พันธ์ อนันทยานนท์ กรุงเทพมหานครOk
1596596013356 นายเอกชัย ธรรมสัตย์ ปทุมธานีOk
1606596013588 นางสาวอ้อน  สงขลาOk
1616596013604 นายชยณัฐ น้อยผึ้ง ชลบุรีOk
1626596013620 สิบตำรวจตรีศรชัย แซ่ตัน นนทบุรีOk
1636696000055 นางสาวกัญญณัฐ ตุ่นหรัด พิษณุโลกOk
1646696000238 นายธนพัฒน์ ศรีวรรธนะ กรุงเทพมหานครOk
1656696000600 นางสาวพชรพรรณ  จิรังนิมิตสกุล นนทบุรีOk
1666696000667 นายชยุตพงษ์ เบ้าสุภี กรุงเทพมหานครOk
1676696000675 นายชฎิล สุวรรณะ ประจวบคีรีขันธ์Ok
1686696000683 นายธราธิป ธรรมวิเศษ กรุงเทพมหานครOk
1696696000758 นายกิตติพงษ์  แก้วสุทอ ประจวบคีรีขันธ์Ok
1706696000873 นายธรรณพัฒน์ โคมคำ ระยองOk
1716696000907 นางสาวรมิดา ศิริอมลิน กรุงเทพมหานครOk
1726696000964 นางกรรณิกา นำพา อุบลราชธานีOk
1736696001020 นายวรัญญู กิจเกื้อกูล นนทบุรีOk
1746696001053 นายธนบดี ดีบุกคำ สมุทรปราการOk
1756696001160 นายธเนศน์ แสงหิรัญ ชลบุรีOk
1766696001194 นายณัฏฐนันท์ บรรณวัฒน์ นครสวรรค์Ok
1776696001319 นางสาวอุมาพร ปิ่นนาค นนทบุรีOk
1786696001368 นายศุภชัย คงแก้วขาว พัทลุงOk
1796696001384 นายสิทธิศักดิ์ นววิทยาการ ระยองOk
1806696001400 นายณัฐวุฒิ สุริยะ บึงกาฬOk
1816696001475 นายธินกรณ์ คุมมณี เชียงรายOk
1826696001566 นายณัฐกิตติ์ ฐิติอิทธินันท์ นนทบุรีOk
1836696001574 นางสาวธีรดา เหรียญแก้ว ชลบุรีOk
1846696001640 นายสาโรจน์ สาลีพันธ์ กรุงเทพมหานครOk
1856696001749 นายซุลกีฟ ภูมิบุตร กรุงเทพมหานครOk
1866696001830 นายรณกร บุญราช สระแก้วOk
1876696001897 นายปฏิพล มูสิกะปาละ กรุงเทพมหานครOk
1886696001939 นายกริช ศรีพรหมินทร์ กรุงเทพมหานครOk
1896696002069 นายศุภฤกษ์ บุญมาก นครนายกOk
1906696002127 นางสาวรุสนีดา กาซอ ปัตตานีOk
1916696002218 นายอนุรักษ์ บุญศรีวงษ์ นนทบุรีOk
1926696002226 พันตำรวจโทภานุวัฒน์ อริยะรักษาวงศ์ สุราษฎร์ธานีOk
1936696002457 จ่าโทวศิน ไผ่สีสุก นนทบุรีOk
1946696002465 นางสาวจริยา มุจรินทร์ เลยOk
1956696002671 นายกรัณฑ์ ฮวดสำราญ ระยองOk
1966696002960 นายราเชนทร์ คู่พิมาย นครราชสีมา Ok
1976696003083 นายจีรวัฒน์ ไพใหล อุดรธานีOk
1986696003109 นางสาวสุกฤตา ทองม่วง นครสวรรค์Ok
1996696003232 นายปรวัฒน์ พงษ์พานิช สงขลาOk
2006696003323 นายดำรงค์ สิมสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
2016696003356 นายสาธิต ปัญญา เพชรบูรณ์Ok
2026696003406 นายกฤษกานต์ รอดบุตร นครศรีธรรมราชOk
2036696003521 นายอานนท์ บดีบูรณะกุล กรุงเทพมหานครOk
2046696003588 จ่าอากาศเอกสมภพ ดวงจันทร์ สงขลาOk
2056696003737 นายณัฐพงศ์ ปั่นกลาง นครราชสีมา Ok
2066696003794 นายกตัญญู พงษ์ชัย นครสวรรค์Ok
2076696003935 สามเณรณัฐ ทิพย์แก้ว พระนครศรีอยุธยาOk
2086696004016 นายกิตติวัฒน์ อาญาเมือง กรุงเทพมหานครOk
2096696004305 นางสาวอัจฉริยา จินดาทอง ชลบุรีOk
2106696004586 นายนรเทพ ศักดิ์เพชร สงขลาOk
2116696004644 นายศราวุฒิ สุนนท์ อุดรธานีOk
2126696004750 นางสาวจิรนันท์ กองสินแก้ว ยโสธรOk
2136696005138 นายฐิตินนท์ นพโสภณ ฉะเชิงเทราOk
2146696005153 นายธนาพล อินจันทร์ กรุงเทพมหานครOk
2156696005377 นายกฤติเดช หนูนุ้ย กระบี่Ok
2166696005658 นายปรเมศวร์ พรรณรายณ์ ระยองOk
2176696005765 นายณัฐธพงษ์ นามาบ นนทบุรีOk
2186696005922 นายพิทวัส เกิดแก้ว กรุงเทพมหานครOk
2196696005930 นางสาวภิภาพร สอนสุภาพ ปทุมธานีOk
2206696006086 นางสาวน้ำฝน  อาบัส กรุงเทพมหานครOk
2216696006128 นายรุจน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร สกลนครOk
2226696006185 นายปกรณ์ ตึกขาว กรุงเทพมหานครOk
2236696006276 นายผานิตย์ คุ้มฮิ้น นครศรีธรรมราชOk
2246696006334 นายธนพงศ์ จิรัฐติกาลนนท์ กรุงเทพมหานครOk
2256696006391 นางสาวนัจฐพร ภาคสุข พระนครศรีอยุธยาOk
2266696006409 นายณัฐศักดิ์ ชีวสุข สมุทรปราการOk
2276696006474 นางสาวสุทธิดา รื่นฤทัย กรุงเทพมหานครOk
2286696007019 นางสาวเพชรีภรณ์ สิริศักดิ์ธนกูล นนทบุรีOk
2296696007357 นายณัฐพงศ์ นามโคตร กาฬสินธุ์Ok
2306696008058 นางสาวปิยพร แก้วโคตร กาฬสินธุ์Ok
2316696008108 จ่าโท ศุภกิจ วรรณา กรุงเทพมหานครOk
2326696008496 นายกิตติธัช วงษ์มิตร ปทุมธานีOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 2 = 232 คน    ยืนยันแล้ว = 232 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815


กลับหน้าแรก