รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) รอบที่ 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตอบรับ
15596038397 นายนรินทร์ ศรียาหล้า เชียงใหม่-
25696023513 นายทองคูณ บุญเชิด นครปฐมOk
35796007689 นายสุระศักดิ์ จำปาเกตุ ขอนแก่นOk
45796013265 นายสาทิส เลี่ยมสกุล กรุงเทพมหานครOk
55896007506 นายปัญกร กิตติพรธรา สงขลาOk
65996013222 นางสาวปริยา ชาวบางพรหม ราชบุรีOk
76096006850 จ่าอากาศโทอนุวัฒน์ สีแสง กรุงเทพมหานครOk
86096007502 นายอลงกต ฐานันตะ หนองคายOk
96196002577 นายกชกานต์ ภู่ตระกูล นนทบุรีOk
106196010828 นายจักรกฤษณ์ เอกอภิสิทธิ์ สมุทรปราการOk
116296002915 สิบโทเฉลิมเกียรติ ปัญญาดี กรุงเทพมหานครOk
126296009597 นายพงศกร แก้วฉาง กรุงเทพมหานครOk
136296011692 นายกรวิชญ์ ธนะโชติดำรง ชลบุรีOk
146396000751 นางสาวสมรรัตน์ เสนะเวส ระยองOk
156396007301 นายอันวัธ ทองย่อน ภูเก็ตOk
166396008549 นายธนวัฒน์  รวยอบกลิ่น ขอนแก่นOk
176396009257 นายสุริยะ โฮชิน ขอนแก่นOk
186396011337 นางสาวเจนพิธีกร สุนทรรัตน์ นนทบุรีOk
196396011816 นายสุริยงค์ พงศ์ไพบูลย์กุล นนทบุรีOk
206496001097 นายชลรธาณ์ ศรีมา สมุทรปราการ-
216496001311 นายธนวัฒน์ เนียมมา เลยOk
226496001436 นายนิกร โชติอภิวัฒน์ เชียงใหม่Ok
236496001949 นางสาวณัฏฐา หลำปุ่น ชลบุรีOk
246496003218 นางสาวจิราภรณ์  ตีชนะ กรุงเทพมหานครOk
256496003564 นายวัฒนพร เห็นชอบ ตากOk
266496003572 นางสาวอุทุมพร หลักวิชา พระนครศรีอยุธยาOk
276496004331 นายธัชชัย โชคสวัสดิ์ อุบลราชธานีOk
286496004539 นางสาวธนัญญา มูลไชย เชียงรายOk
296496005478 นางสาวธีณัฐดา กุลทัศน์ สระบุรีOk
306496005759 นายธนิษเชต ราศรีจันทร์ ปทุมธานี-
316496006351 นายอภิชน ขุททกพันธ์ สงขลาOk
326496006500 นายจีรศักดิ์ ม่วงชิน นนทบุรีOk
336496007524 นางสาวพศิกา ปัญญาดี ลำปางOk
346496007797 นางสาวระพีพรรณ มั่นพรม นครสวรรค์Ok
356496007904 นายสรศักดิ์ จันทร์ท้าว กรุงเทพมหานครOk
366496008159 นายวรรณกร นุ่นประดิษฐ์ กรุงเทพมหานครOk
376496008282 นายสุดฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ กรุงเทพมหานครOk
386496008324 นายอัครพล ชูประสูตร กรุงเทพมหานครOk
396496008589 ร้อยตำรวจโท วัชรากร  คำบุง พิษณุโลกOk
406496008787 นางสาวจิดาภา สุขเกษม ราชบุรีOk
416496008795 นางสาวสุภาวดี เซี่ยงฉิน ราชบุรีOk
426496009900 นายสุไพวัฒน์ ศาสตร์สุข นนทบุรีOk
436496010080 นายอนุพล แทนไธสง บุรีรัมย์Ok
446496011104 นายพรเทพ จันทร์ใย สุราษฎร์ธานีOk
456596000031 นายกรชัย โกประพัฒน์พงค์ สุราษฎร์ธานีOk
466596000387 นายกฤตนัย วงศ์อนรรฆ ปทุมธานีOk
476596000486 นายจิรัฏฐ์ ตระกูลโอสถ นครปฐมOk
486596000627 นายดวง  วนิชกุล  กรุงเทพมหานครOk
496596000726 นายสรรไชย มุกดาสนิท กรุงเทพมหานครOk
506596000767 นายกนกกร กรกาญจน์กิจ นนทบุรีOk
516596001229 นายสุชาติ บูรณะ กรุงเทพมหานครOk
526596001245 นายปฎิภาค เขื่อนจินดา กรุงเทพมหานครOk
536596002193 นางสาวมานิตา ลำเปิงมี ลำพูนOk
546596002243 นายศิวะภัคพงษ์ หวั้นเส้ง สงขลาOk
556596002458 นายพีรวัฒน์ วังวิเชียรโชติ กรุงเทพมหานครOk
566596002532 นายสมภพ สงคราม ภูเก็ตOk
576596002763 นายวงศ์พิรุฬ เล็มมณี สงขลาOk
586596003027 นายสิทธิพงษ์ หอมใจ กรุงเทพมหานครOk
596596003084 นางสาวณัฏฐนันท์ โหมดศรี ฉะเชิงเทรา Ok
606596003100 สิบโทบุญฤทธิ์ ทรงพุฒิปัญญา กรุงเทพมหานครOk
616596003118 สิบโทพิจักษณ์ คงแสง ฉะเชิงเทราOk
626596003340 นายประจักษ์ สืบเมืองซ้าย ขอนแก่น-
636596004058 นายวุฒินันท์ เรืองสวัสดิ์ ปทุมธานีOk
646596004066 นายอาชา อ้วนสิงห์ ปทุมธานีOk
656596004082 นายจุลพงษ์ ภู่ระหงษ์ ขอนแก่น-
666596004413 นางสาวปริฉัตร เคนรำ ชลบุรีOk
676596004595 นายชัยณรงค์ จำปาทอง ภูเก็ตOk
686596005097 นายนิสันติ ศิลประเสริฐ เพชรบุรีOk
696596005345 นายธนพิพัฒน์ เชียงจันทร์ เชียงใหม่Ok
706596006319 นายธงพาน บุญมี ชลบุรี-
716596006376 นายธนาวุฒิ ใหม่ดี เชียงใหม่Ok
726596006533 นายกรวิชญ์ ในกระโทก นครปฐมOk
736596006665 นายพงษ์สิทธิ โพธิ์คลัง ปราจีนบุรีOk
746596006715 นายทัศพล จัดจ้าง กรุงเทพมหานครOk
756596006772 นายวรวิทย์ เหลืองเจริญ กรุงเทพมหานครOk
766596006814 นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ศรีทับทิม ลพบุรีOk
776596007200 นายเมธาวุฒิ มีสมบัติ กรุงเทพมหานครOk
786596007234 นายอนุชา อุทายะ ปทุมธานีOk
796596007275 นายธนากร มาตุคุณากร ชลบุรีOk
806596007341 นายอภิรักษณ์ โรจนบุญชัย ปทุมธานีOk
816596007556 นางสาวอารียา เพียรรัตน์ กำแพงเพชรOk
826596007697 สิบตำรวจโทนัธทวัฒน์ จิตรานนท์ กรุงเทพมหานครOk
836596007788 นายอนุพงษ์ ตีชนะ พระนครศรีอยุธยาOk
846596007929 นายอิทธิมนต์ พลขันธ์ กรุงเทพมหานครOk
856596008059 นายศราวุฒิ จันทร์ฉาย สุพรรณบุรีOk
866596008398 นายกาณฑ์ เอื้อถาวรสุข จันทบุรีOk
876596008406 นางสาวบาชีน่า ขำนุรักษ์ สุราษฎร์ธานีOk
886596008430 พระสรพล บัวไหม สงขลาOk
896596008455 นางสาวจันจิรา เจริญวัย ระยองOk
906596008638 นายกิตติพันธุ์ เวชสิทธิ์ ตราดOk
916596008661 นางสาวณิชารัศม์ มาลา พิษณุโลกOk
926596008810 นางสาวปนัดดา ส่งศรีแจ้ง ชลบุรีOk
936596009099 นายภิรมศักดิ์ พันธ์กำเหนิด นนทบุรีOk
946596009404 นายรณชัย สำลีว่อง กรุงเทพมหานครOk
956596009495 นางสาวอารียา รัตถา ขอนแก่นOk
966596010162 นางสาวจิราพัชร แซ่เจียง แม่ฮ่องสอนOk
976596010287 นายพิพัฒน์ เตชะบูรณเทพาภรณ์ นนทบุรีOk
986596010709 นายวัลวิสาข์ จันทร์นวล กรุงเทพมหานครOk
996596010980 นายทัศนะ ทนคำดี สกลนคร-
1006596011012 นายอัมรินทร์ อำนาจเจริญฤทธิ์ เพชรบุรี-
1016596011087 นางสาวญาดา กนกศิลป์ กรุงเทพมหานครOk
1026596011152 นางสาวรสสุคนธ์ บุญลือ ชลบุรีOk
1036596011327 นายธนพล อาจแก้ว ชัยนาทOk
1046596011384 นายธีรพล วังสาร ลำพูนOk
1056596011459 นายธวัชชัย ตั้งกิจโกศล กรุงเทพมหานคร-
1066596011525 นายพศุตม์ ปัทมนิรันดร์กุล นนทบุรีOk
1076596011541 นางสาวปิยฉัตร อริยะสุข กรุงเทพมหานครOk
1086596011764 นายจักรพันธ์ พุทธสงวนพร นครปฐม-
1096596011772 นายฉันท์ชัย  มีโต กรุงเทพมหานครOk
1106596011814 นายอับดุลอาซิซ ยูโซะ สงขลาOk
1116596012101 นางสาวกัญญารัตน์ ภู่สาร นนทบุรีOk
1126596012127 นายธวัชชัย แก้วรัตน์ เชียงรายOk
1136596012150 นายสุรพล ตรัยศิริกมล นนทบุรีOk
1146596012861 นางสาวญาณินท์ คำมุข สมุทรสาครOk
1156596013158 นายปัญวุธ ซึ่งบางยาง สมุทรสาครOk
1166596013174 นายนจตุพัชรฒ์ จรินทร์ญาณฑร สมุทรปราการ-
1176696000030 นายปิยะพงศ์  นาวงค์ พระนครศรีอยุธยาOk
1186696000212 นายวรวิช เพียรจัด ราชบุรีOk
1196696000253 นายกิตติพันธุ์ ทวีโชคสุขธำรง สมุทรปราการOk
1206696000378 นางสาวเขมิกา อารมณ์ บุรีรัมย์Ok
1216696000477 นายจักรกฤษณ์ โสทรเกรียงไกร ระยองOk
1226696000592 นายพงศ์ปณต เงินแพ สมุทรปราการOk
1236696000790 นางสาวนิพาดา สังกรณี นครราชสีมาOk
1246696000816 นายประจักษ์ หิรัญเขว้า ชัยภูมิOk
1256696000923 นายพงษ์ศักดิ์  เถื่อนคนรัก กรุงเทพมหานคร-
1266696001582 นางสาวจรีรัตน์ สอนบุตร สมุทรปราการOk
1276696001772 นายอนุภัทร ทองยอดปราสาท เพชรบุรี-
1286696001780 นายพุฒฒิพงษ์ อัมรานนท์ สระบุรีOk
1296696001871 นายเพชรน้ำดี ศรีอาวุธ นครนายกOk
1306696001889 นายวิทวัส มีโฉม กรุงเทพมหานครOk
1316696001947 นางสาวภัคภิญญา พรมหมื่นไวย์ กรุงเทพมหานครOk
1326696002051 นายจีรวัฒน์ จุนเจือ สระบุรีOk
1336696002416 นางสาวชญาณุตม์ เย็นธงชัย ชลบุรีOk
1346696002424 นายณัฐพล ฉมามหัทธนา กรุงเทพมหานครOk
1356696002572 นางสาวพิชญาภา ไชยยะ กรุงเทพมหานคร-
1366696002614 นายบูรพา ประทุมชัย ขอนแก่นOk
1376696002689 นางสาวสุกฤตา หงษ์สาธร นครปฐมOk
1386696002705 นางสาวปรารถนา ยาปัญยะ กรุงเทพมหานครOk
1396696002903 นายพชร หิรัญวงศ์ ฉะเชิงเทราOk
1406696003174 นางสาวสุมาลี และเยาะ ฉะเชิงเทราOk
1416696003273 นายตนุภัทร พสิษฐ์จิรกุล นนทบุรีOk
1426696003307 นายปัญญา มังคลสูตร สมุทรปราการOk
1436696003729 นางสาวภัทรดาภา สุนทรบุตร นนทบุรีOk
1446696003828 นายพร้อมโชค อินกร นนทบุรีOk
1456696004172 นางสาวศริณยา ยะโส สมุทรสาครOk
1466696004834 นางสาวพัตร์พิมล สายสมรทวีลาภ กรุงเทพมหานครOk
1476696004867 นายโยธิน รอดกิ่ง นครราชสีมาOk
1486696004933 นางสาวฐิติมา สบายกาย นนทบุรีOk
1496696005021 นายเกรียงไกร สงแดง ระยองOk
1506696005351 นายอนันต์ กรมวงค์ กาญจนบุรีOk
1516696005575 นางสาวศิรพัทธ์ จินดาพล ภูเก็ตOk
1526696005799 นายพาสิน ศรีสกลกิจ กรุงเทพมหานครOk
1536696005864 นายกัญจน์ ภู่จีน นครสวรรค์Ok
1546696006003 นางสาวรพีรัตน์ ราชเพ็ชร กรุงเทพมหานครOk
1556696006011 นายธนพนธ์ พจน์พรหมมณี ปทุมธานีOk
1566696006110 นายอิทธิพล พลพุฒ ระยองOk
1576696006243 นายธันยบูรณ์ นามวงค์ กรุงเทพมหานครOk
1586696006557 นายธนบัตร ตันสด กรุงเทพมหานครOk
1596696006615 นายวรัญญู สกุลไพศาล นครราชสีมาOk
1606696006631 นายคณพศ มากพานิช กรุงเทพมหานครOk
1616696006763 นายอานนท์ ชมเชย สมุทรปราการOk
1626696006946 นายอาเบียร์ เกิดละออ ปทุมธานีOk
1636696007035 จ่าอากาศโทนนทพัฒน์ รัตนปรีชากุล สุพรรณบุรีOk
1646696007043 นางสาวนพรัตน์ หอมละออ ปทุมธานีOk
1656696007126 นางสาวบุญญานุช ผ่อน สุราษฎร์ธานีOk
1666696007134 นายปรีดี มาลัยทัต กรุงเทพมหานครOk
1676696007167 นางสาวรัตติยากร เถื่อนศรี ชัยภูมิOk
1686696007274 นายชญานิน ไชยเครื่อง ชลบุรีOk
1696696007365 นางสาวชัญญา พิศาลายน กรุงเทพมหานครOk
1706696007555 นายปฐมพงศ์ ขาวอ่อน เชียงใหม่Ok
1716696007654 นางสาวสุพัตรา เงินบำรุง ปทุมธานีOk
1726696007738 นายพรหมินทร์ วุฒิวิวัฒน์ชัย นนทบุรีOk
1736696007787 นางชบาไพร แก้วกงพาน สกลนครOk
1746696007852 นางสาวศิริวิมล แซ่แต้ ปทุมธานีOk
1756696007936 นายสวพล ศรีวิเชียร กรุงเทพมหานครOk
1766696007944 นายประพันธ์พงศ์ ประพันธเสน กรุงเทพมหานครOk
1776696007951 นายอรรถพันธ์ ขันไชย ศรีสะเกษOk
1786696008025 พันจ่าตรี กฤตวัฒน์ เปี่ยมปฐม กรุงเทพมหานครOk
1796696008033 นางสาวปิยธิดา วิสุทธิสิริ นนทบุรีOk
1806696008124 ว่าที่ร้อยตรี กษิดิเดช เดชผดุง นนทบุรีOk
1816696008132 นายวัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
1826696008249 นางสาวสายสวรรค์ จันทาโภ ภูเก็ตOk
1836696008454 นายขวัญ เบญจวรกุล กรุงเทพมหานครOk
1846696008462 นายณภัทร ผลสมบูรณ์โชค กรุงเทพมหานครOk
1856696008470 นายองอาจ จันทรมณี อุบลราชธานีOk
1866696008587 นายสมศักดิ์ หุตะเจริญ ชลบุรีOk
1876696008652 นายแคน  นครปฐมOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 3 = 187 คน    ยืนยันแล้ว = 173 คน   ยัง = 14 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก