รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (96414) รอบที่ 3

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ตอบรับ
15796013265 นายสาทิส เลี่ยมสกุล กรุงเทพมหานครOk
25996001151 นายศราวุธ ไชยปัญหา สมุทรปราการOk
35996013701 จ่าอากาศโทดนุกุล เชื้อเมืองพาน กรุงเทพมหานครOk
45996015185 นางสาวธนัชพร กันตาคม เชียงใหม่Ok
56096000721 นายธนากร ม่วงเดช ลพบุรีOk
66096004541 นายโตมร บุญรอด กรุงเทพมหานคร-
76096005696 นายสรพล รังรงทอง กรุงเทพมหานครOk
86096009987 นายเบ็ญจรงค์ แสงสุธา ปทุมธานี-
96096010100 นายภูริทัต กอลาบันหลง สงขลา-
106096010480 นายอลงกต นครสันติภาพ หนองคาย-
116096010506 นายศิริศักดิ์ ภูผา กรุงเทพมหานคร-
126096011371 จ่าอากาศเอกหญิงแคทลียา ผดุงพล สุราษฏร์ธานีOk
136196000175 นายศรศักดิ์ วงษ์ศักดา นครราชสีมาOk
146196000340 นายวรวิทย์ ลัษมีปิติกุล ขอนแก่น-
156196000993 นายกนกพล คำเฉลิม นครราชสีมาOk
166196002023 นายสมชาย แสงชูโต สงขลาOk
176196002304 นางสาวสิรรัฐ ชัยสัมฤทธิ์โชค นนทบุรี-
186196002486 นายภาคภูมิ สวนพันธุ์ สุพรรณบุรีOk
196196003310 นายปัถยา วงศ์ตระกูลภู่ นครราชสีมาOk
206196003351 พันตำรวจโทพงษ์พัฒน์ สุทธิประภา สุราษฏร์ธานีOk
216196003492 นายคุณากร ทองวิจิตร สระบุรีOk
226196004508 นายกตัญญู เชิงหอม ร้อยเอ็ด-
236196004664 นายยศนนท์ จินดาแก้ว สุรินทร์-
246196005810 นางสาวเสมอใจ ราตรี กรุงเทพมหานครOk
256196006040 นายนนทวัฒน์ ณ น่าน กรุงเทพมหานคร-
266196006313 นายเกษมสันต์ จีวะสังข์ เพชรบูรณ์Ok
276196006388 จ่าตรีณัฐพล ดิษฐวิบูลย์ กรุงเทพมหานคร-
286196006446 นายฆนัท สุจิณโณ ระยองOk
296196006479 นายนัฐศาสตร์ เชื้อสูงเนิน กรุงเทพมหานคร-
306196006727 นายรพีภัทร์ สิงห์งาม ลำปาง-
316196008145 นางสาวทิพวรรณ ตลับทอง ลพบุรีOk
326196008400 นางสาวชนิกานต์ เนตรภักดี กรุงเทพมหานคร-
336196008624 นายสุเมธ แววนิลานนท์ กรุงเทพมหานคร-
346196009176 พันจ่าเอกเติมพงษ์ สวนสุวรรณ เลย-
356196010190 นางสาวณัฐวดี ศิริพราหมณกุล กรุงเทพมหานคร-
366196011347 นางสาววราทิพย์ แก่นแดง สมุทรสาคร-
376196011776 นายพิมาน สะพานแก้ว สระบุรีOk
386196011818 นายศักดิ์ดา พ่อยันต์ ปทุมธานี-
396196012352 นางสาวสุพัตรา แสงตะวัน กรุงเทพมหานครOk
406296000018 นายวีรวัฒน์ โต๊ะทอง ราชบุรีOk
416296000265 นายกิตติธัช ลีลาเชี่ยวชาญกุล ชลบุรีOk
426296000281 นางสาวรัตติกาล หอมแก่นจันทร์ กรุงเทพมหานคร-
436296000612 นายพงศกร ชินนันท์ ปทุมธานี-
446296000729 นางสาวธันย์ภัคนันท์ พัฒนเดชานุกูล พระนครศรีอยุธยา-
456296000737 จ่าอากาศตรีพงศธร ปทุมมาศ ประจวบคีรีขันธ์-
466296000752 จ่าอากาศโทอมรเทพ จารุสิริรังษี สุราษฏร์ธานีOk
476296000836 นายวงศกร แสงคำ ขอนแก่นOk
486296000869 นายศรราม พรหมมานนท์ กรุงเทพมหานคร-
496296000893 นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน ลำปางOk
506296000919 นายวสันต์ ด้วงวิเศษ ประจวบคีรีขันธ์Ok
516296000950 นายธรรมรัตน์ พงษ์กี่ นครปฐมOk
526296000968 นายกิตติพศ พริ้งเจริญรัตน์ ระยองOk
536296001453 จ่าตรีสุรวุฒิ สนขาว กรุงเทพมหานครOk
546296001677 นายพรรณภูเบศ ชูทอง กรุงเทพมหานคร-
556296001701 นายศรายุทธ เพ็งถมยา สมุทรสงครามOk
566296001800 นายวศิน เกตุกล่ำ สมุทรปราการ-
576296001826 นายตะวัน ใหญ่สว่าง กรุงเทพมหานคร-
586296001933 นายกิตติธัช สนคร้าม ประจวบคีรีขันธ์-
596296002022 นายฐิติวัฒน์ แก้วนอก กรุงเทพมหานคร-
606296002048 นายภาสพงศ์ แผนน้อย สมุทรสาคร-
616296002451 สิบตรีเอกภักดิ์ ตีทอง กรุงเทพมหานครOk
626296002485 นายชฏายุ แก้วมะณี กรุงเทพมหานครOk
636296002709 นายณัฐพงศ์ เล้าเจริญ สุพรรณบุรี-
646296002766 นายอรรถชัย เชื้อชาติ ระยองOk
656296003392 นายชาญ แสงเมล์ นครราชสีมาOk
666296004572 นายวีรยุทธ นิยมสิน จันทบุรี-
676296009027 นายอภิรักษ์ คำจันทร์ ปทุมธานีOk
686296010504 นางวิภาวี สิบสันติกุล กรุงเทพมหานครOk
696396001239 นางสาวนันทนัจช์ ลิ้มกมลทิพย์ กรุงเทพมหานครOk
706396001890 นางสาวอักษร ทันตวิวัฒนานนท์ กรุงเทพมหานครOk
716396002013 นายนิธิพันธ์ สุขมั่น ชลบุรี-
726396002526 นายอธิษฐ์พัฒน์ สีดาอ่อน ชุมพร-
736396002617 นายสิทธิพงษ์ พรหมประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร-
746396003029 นางสาวกรรณทิมา อิสระโชติ สงขลาOk
756396003052 นายสัญญา พาคำ ชลบุรี-
766396003342 สิบเอกหญิงศรัญญา จินากลึง สุรินทร์Ok
776396004878 นายสิทธิพร ศรียวง กรุงเทพมหานครOk
786396005503 นางสาวเพียงอุมา วงษ์พรพันธุ์ กรุงเทพมหานคร-
796396005669 นางสาวนิตยตา ชูชีพ นครปฐม-
806396005685 นางสาวประภัสสร ธนวิรุฬห์กิจ กรุงเทพมหานคร-
816396005719 นางสาววรรณา บุญปาน กรุงเทพมหานคร-
826396005727 นายภัทภูมิ ไวสกุล เชียงราย-
836396005750 นายศุภจุฑา กิตติภูริวงศ์ นครปฐม-
846396005792 นายชวกร เม้าพิมพ์พา กรุงเทพมหานคร-
856396005818 นางสาววณิชชา นุ่นสง นครศรีธรรมราชOk
866396005826 นายณรงค์ศักดิ์ ห่อหุ้ม นครศรีธรรมราชOk
876396005834 นายชยานนท์ สวัสดีนฤนาท เชียงใหม่-
886396005883 นายสมบัติ สิงห์จู ตาก-
896396005891 นายสุรพันธ์ ภักษาแสวง ปทุมธานี-
906396005917 นายธนกฤต อยู่กัลยา กรุงเทพมหานคร-
916396005933 นายปุณยวีร์ พัฒนกิจวรรักษ์ กรุงเทพมหานครOk
926396005941 นายเจษฎา เดชบำรุง ชลบุรีOk
936396006048 นายสุกาญจน์กุล ปลั่งเปล่ง กรุงเทพมหานคร-
946396006097 นายนายกำพล ศรีประเสริฐ ชลบุรี-
956396006105 นางสาวธรชญา ตรัณธัญกุล กรุงเทพมหานครOk
966396006139 นายณัฐสิทธิ์ ยมะสมิต กรุงเทพมหานคร-
976396006147 นายอธิกร หงษ์ชุมพล ปทุมธานีOk
986396006154 นายอนนท์ สืบสายอ่อน นนทบุรีOk
996396006337 นางสาววลัยลักษณ์ สายนันต๊ะ เชียงใหม่-
1006396006808 นายรัฐนันท์ รอดฉวาง ลำปาง-
1016396007103 นายอติวิชญ์ สุนทรสุวรรณ สุราษฎร์ธานีOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 3 = 101 คน    ยืนยันแล้ว = 49 คน   ยัง = 52 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก