วัน-เวลา 8.00-9.00 9.00-10.30 10.30-12.00 13.00-15.00 15.15-17.15 18.30-22.00
วันที่ 1 ลงทะเบียน
และปฐมนิเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี
กับ การประยุกต์ใช้ในองค์กรดิจิทัล
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์กระบวนการทำงานและการบริการ
กับการบริหารจัดการข้อมูลที่สนับสนุนความเป็นองค์กรดิจิทัล
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลยุทธ์การสื่อสาร
กับการประยุกต์ใช้องค์กรดิจิทัล
และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 2


การออกแบบองค์กรดิจิทัล
และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนากลยุทธ์การสื่อสาร
ที่สอดรับกับกระบวนการทำงานและการบริการ
การจัดทำแผนการพัฒนาโครงการ
ที่มุ่งเน้นความเป็นองค์กรดิจิทัล
หรือการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการต้นแบบ
วันที่ 3
1) การนำเสนอแผนการพัฒนา
โครงการ และโครงการต้นแบบ
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อหาโซลูชันร่วมกัน
  - สรุปผล
  - พิธีปิด
เดินทางกลับ

ฝึกปฏิบัติการสร้างกระแสงาน (work flow)
โดยใช้โปรแกรม InfoPath, Visio, SharePoint

อย่าลืมทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมทักษะด้วยตนเอง
และนำมาส่งในวันที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ที่ มสธ. ด้วย
(ส่วนนี้มีคะแนน 10 คะแนน)

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่


หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7613

กลับหน้าหลัก