line decor
line decor

 

 


   
สภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร
(ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)


อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์

 

นายโสภณ สุภาพงษ์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  อ่อนวิมล

 

รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร

  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมจินต์  สันถวรักษ์


กรรมการโดยตำแหน่ง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(นายอภิชาติ จีระวุฒิ)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)

  
อธิการบดี
(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ชัยเลิศ พิชิตพรชัย)


ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ


ผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ 
(รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ เทพทอง)


เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ เทพทอง)


ข้อมูลล่าสุด วันที่ 2 ตุลาคม 2555

 

 

 
 
           

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.
Comments & Suggestions Email: webmaster@stou.ac.th

 

หน้าหลัก :: Home