กำหนดการ
วันที่
เวลาสอบ
ตาม link
 รับสมัคร
5 - 28 พฤศจิกายน 2564 [ชำระค่าธรรมเนียม 600 บาท]
พบปัญหาจากการสมัคร ติดต่อ
02-504-7788
 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
17 ธันวาคม 2564
https://www.stou.ac.th/exam-ept/login_11.aspx
 วันซ้อมสอบเสมือนจริง  วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565  คาบ 1 เวลา 08.30 น. - 10.00 น.
 คาบ 2 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
 คาบ 3 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
 คาบ 4 เวลา 15.00 น. - 16.30 น.
 วันสอบ  วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  คาบ 1 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
 คาบ 2 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565  คาบ 1 เวลา 09.00 น. - 11.30 น.
 คาบ 2 เวลา 13.30 น. - 16.00 น.
 

 

ผลการสอบ STOU-EPT รูปแบบออนไลน์ ครั้งนี้ ใช้เพื่อประกอบการยื่นสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
ไม่สามารถนำไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ตามมาตรฐาน CEFR ได้

 

  นักศึกษาที่ต้องการสอบให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  1. สมัครและลงทะเบียนสอบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 600 บาท ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
      [ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 10 บาทต่อ 1 รายการ]
     
 ชำระค่าธรรมเนียมได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
   1. ผ่าน App มือถือ Krungthai NEXT

ขั้นตอนการชำระเงิน ผ่าน Krungthai NEXT
*** จะต้องเป็น App มือถือ ของผู้สมัครเท่านั้น ***

1. เลือก จ่ายบิล
2. กรอกคำ ค้นหา "81105"
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 13 หลัก
4. กรอกเลขที่ใบสมัคร 16 หลัก "1110010000000001"
5. ระบุจำนวนเงินที่ชำระ 600 บาท

หากพบปัญหาจากการสมัคร ติดต่อ 02-504-7788

  2. ชำระเงินที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐทุกแห่ง ด้วยบริการ Pay at Post เท่านั้น(ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาตเอกชน)
 

ขั้นตอนการชำระเงิน ด้วยบริการ Pay at Post

1. พิมพ์ใบแจ้งชำะเงินไปที่ทำการไปรษณีย์ของรัฐทุกแห่ง
2. แจ้งเจ้าหน้าที่รับชำระเงินพร้อมแจ้งว่า
"ชำระเงินค่าสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี"

หากพบปัญหาจากการสมัคร ติดต่อ 02-504-7788

  2. Download ไฟล์คู่มือการสอบพร้อมทั้งอ่านทำความเข้าใจ ได้ที่ คู่มือสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา
  3. ศึกษาคลิปวิดีโอสาธิตการสอบได้ที่ https://youtu.be/Pz0CrGlRKLE
  4. เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อใช้เข้าสอบโดยใช้ภาพถ่ายดังตัวอย่าง
 
 
  5. กรณีนักศึกษาขาดบัตรใดบัตรหนึ่ง ให้ดำเนินการทำคำร้องทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ (บัตรเหลือง) ที่ https://reg.stou.ac.th/forms/yellowcard
 
  6. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สอบ STOU-EPT ออนไลน์ดังนี้
     6.1 คอมพิวเตอร์ Desktop PC หรือ คอมพิวเตอร์ Notebook ที่มีกล้อง Webcam เพื่อใช้ในการทำแบบทดสอบ
           ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ Desktop PC หรือ คอมพิวเตอร์ Notebook ไม่มีกล้อง Webcam อนุโลมให้ใช้อุปกรณ์พกพา
           เช่น Smartphone, Tablet ใช้เป็นกล้องแทนได้เท่านั้น
     6.2 สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วอย่างน้อย 4Mbps ตลอดคาบสอบ
     หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้ Smartphone, Tablet หรืออุปกรณ์พกพารูปแบบอื่นๆ ในการทำแบบทดสอบ
  7. เข้าซ้อมสอบออนไลน์ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลาได้ที่ https://etesting.stou.ac.th
   
 
   
  8. เข้าซ้อมสอบเสมือนจริง วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 ที่ https://exam.stou.ac.th
       คาบ 1 เวลา 08:30 น . – 10:00 น. ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 8:00 น. [ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที]
       คาบ 2 เวลา 10:30 น . – 12:00 น. ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 10:00 น. [ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที ]
       คาบ 3 เวลา 13:00 น . – 14:30 น. ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 12:30 น. [ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที ]
       คาบ 4 เวลา 15:00 น . – 16:30 น. ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 14:30 น. [ ก่อนเวลาสอบ 30 นาที ]
  9. เข้าสอบ STOU-EPT รูปแบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 15 และ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ที่ https://exam.stou.ac.th
       วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
       คาบ 1 เวลา 09:00 น. – 11:30 น ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 8.00 น. [ก่อนเวลาสอบ 60 นาที]
       คาบ 2 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 12.30 น. [ก่อนเวลาสอบ 60 นาที]
       วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
       คาบ 3 เวลา 09:00 น. – 11:30 น ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 8.00 น. [ก่อนเวลาสอบ 60 นาที]
       คาบ 4 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. ระบบสอบเปิดให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่เวลา 12.30 น. [ก่อนเวลาสอบ 60 นาที]
  10. มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลสอบทางไปรษณีย์ โดยนักศึกษาไม่ต้องส่ง คำร้องขอยื่นผลการทดสอบ ความรู้ภาษาอังกฤษ (มสธ. 33)
     มายังมหาวิทยาลัย
 
 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับสมัครดังกล่าว
โปรดรอการประกาศรับสมัครสอบ STOU-EPT จากทางมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป