Home
ชื่อแบบฟอร์ม ชื่อย่อ ตัวอย่างกรอก Link
1. ใบคำร้องทั่วไป มสธ.11 --- Download Form
2. คำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก มสธ.9 --- Download Form
3. ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่ ระดับปริญญาตรี มสธ.7 -- Download Form
4. ใบคำร้องขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์ระดับปริญญาตรี มสธ.18 -- Download Form
5. ใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพศึกษา มสธ.25 -- Download Form
6. ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย มสธ.19 -- Download Form
7. ใบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ.28 -- Download Form
8. ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว และ ถาวร มสธ.27 -- Download Form
9. ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มสธ.20 -- Download Form
10. แบบขอแจ้งข้อมูลเพื่อระบุในเอกสารเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา และ
คำชี้แจงการขอสำเร็จการศึกษา
มสธ.10 -- Download Form
Download Form
11. ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล มสธ.8 -- Download Form
12. ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ. มสธ.26   Download Form
13. ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ. (กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา) มสธ.26.1   Download Form
14. แบบตัวอย่างลายมือชื่อ   -- Download Form
15. แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านระบบ Pay at Post   -- Download Form
16. แบบขอชำระเงินเพิ่มเติมผ่าน Pay at Post   -- Download Form
17. ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต มสธ.16 -- Download Form
18. ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ. 30) มสธ. 30 -- Download Form
19. แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการสอบ   -- Download Form
20. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่ใช้วุฒิการศึกษาระดับ
      มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เพื่อใช้ในการเทียบประสบการณ์
      เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มสธ. 31 -- Download Form
21. คำร้องขอยื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มสธ. 33 -- Download Form
22. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน)   -- Download Form
23. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ   -- Download Form

จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

Webmaster@stou.ac.th