มสธ. > สาขาวิชาที่เปิดสอน  
 
 
แนวทางการเลือกสาขาวิชาในการเข้าศึกษาที่ มสธ.

เมื่อท่านสนใจที่จะสมัครเป็นนักศึกษาของ มสธ. การเลือกสาขาวิชา (คณะ) หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอก เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ท่านเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ โดยมหาวิทยาลัยมีแนวทางให้ท่านได้พิจารณาในการเลือกศึกษาดังต่อไปนี้

1. สำรวจความสนใจของตนเอง สำรวจบุคลิกภาพของตนเอง ตรวจสอบความสามารถทางการเรียน และวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตนเองอย่างเป็นธรรมว่าตนเองเหมาะสมกับการศึกษาสาขาวิชาใด

2. ตรวจสอบคุณสมบัติและคุณวุฒิของตนเองว่าจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้บ้าง

3. ศึกษาโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่สนใจ ว่าจะต้องศึกษากี่ชุดวิชา ประเมินเบื้องต้นจากชื่อชุดวิชาว่ายากหรือง่าย สำหรับความสามารถของตัวเรา

4. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่สนใจ ในประเด็นต่อไปนี้
    - สนใจสาขาวิชาใดมากกว่ากัน เพราะเหตุใด
    - สาขาวิชาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือไม่
    - ความจำเป็นในเรื่องระยะเวลาที่ศึกษา
    - ความยากง่ายในการศึกษาในสำเร็จการศึกษา
    - การประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา
5. ตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองว่าจะมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุด

 
 
   สาขาวิชา | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 51 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 |
 
 
stou   สาขาวิชาที่เปิดสอน
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็นทั้งหมด 12 สาขาวิชา ซึ่งสาขาวิชามีฐานะเทียบเท่ากับคณะ รับผิดชอบงานด้านวิชาการ โดยแต่ละสาขาวิชา มีดังต่อไปนั้
 
 
     สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (10)  
          สาขาวิชาศิลปศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในการเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งมีความตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจและความเป็นอยู่
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (20)  
          สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะการศึกษาต่อเนื่องแก่บุคลากรประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ทางการศึกษา หรือมีคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรู้ความสามารถในวิชาชีพ ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่มุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น และสนองความต้องการของสังคมและชุมชน
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชาวิทยาการจัดการ (30)  
          สาขาวิชาวิทยาการจัดการ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง บริหารธุรกิจ และบริหารรัฐกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการวิจัยทางวิชาการและการบริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาการจัดการในหมู่นักธุรกิจ ข้าราชการ และผู้บริหารด้านต่างๆ
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชานิติศาสตร์ (40)  
          สาขาวิชานิติศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิชากฏหมายในรูปลักษณะต่างๆ รวมทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคมในด้านกฏหมายและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (50)  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขทุกประเภท ทุกระดับ เพื่อเป็นการยกระดับสุขภาพของบุคคล คุณภาพชีวิต ครอบครัว ประชากรส่วนรวม ส่งเสริมการวิจัยและการบริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (60)  
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ และเน้นหนักในด้านเศรษฐศาสตร์ทั่วไปและเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ นอกจากนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ยังให้บริการการสอนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์แก่สาขาวิชาอื่นๆ ด้วย
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ (70)  
          สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านคหกรรมศาสตร์ รวมทั้งการวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคม
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชารัฐศาสตร์ (80)  
          สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง ให้กับข้าราชการและผู้ทำงานเกี่ยวข้องการการเมือง การปกครอง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้พื้นฐานอย่างดีเกี่ยวกับสังคมไทย และมีความสามารถในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสังคม รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศในทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชาส่งเสิรมการเกษตรและสหกรณ์ (90)  
          สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้สนใจทางด้านการเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลให้มีความรู้ใหม่ๆ ทางการเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ยังเป็นแหล่งความรู้ที่จะช่วยพัฒนาประชาชนโดยทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนช่วยให้มีความรักในธรรมชาติและปรารถนาที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (15)  
          สาขาวิชานิติศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านนิเทศศาสตร์แก่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (96)  
          สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมุ่งสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี และการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
อ่านรายละเอียด...
 
 
     สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (51)  
          สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ สามารถให้การดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการทั้งบุคคล ครอบครัว และชุมชน แบบองค์รวมในทุกช่วงวัยของชีวิตทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ส่งเสริมการศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพยาบาล สร้างมาตรฐานการศึกษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกล ให้บริการทางวิชาการและบริการสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ท้องถิ่น และองค์กรของรัฐและเอกชน
อ่านรายละเอียด...
 
 
 
กลับหน้าแรก | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 51 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | กลับด้านบน
จัดทำโดยศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.  โทร. 02 504 7231-6