กลับหน้าแรก มสธ.
การจัดการความรู้ทางการพยาบาล
 | ผู้รับผิดชอบโครงการ | คลังความรู้ | แลกเปลี่ยนความรู้ทางการพยาบาล |
Administrator
คำถามถามบ่อย FAQs
Frequently Asked Questions...

 

No.1 ถาม: 

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มสธ. อยู่ในระหว่างการศึกษา ต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถนำหน่วยกิตที่เรียนผ่านแล้วไปประกอบการต่อใบอนุญาตได้อย่างไร

ตอบ: นักศึกษาต้องดำเนินการเขียนใบคำร้องต่อสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อขอใบแสดงระเบียนการศึกษาในชุดวิชาที่สอบผ่านไปแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นประกอบขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 
 
footer

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity. All rights reserved.