แนวคิด

1. ประโยคในภาษาอังกฤษจะต้องประกอบด้วยภาคประธาน (subject) และภาคแสดง (predicate)

2. โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษอาจแบ่งออกได้หลายลักษณะดังนี้

ประธาน + กริยา
ประธาน + กริยา + ส่วนเสริมประธาน (นาม)      
ประธาน + กริยา + ส่วนเสริมประธาน (คุณศัพท์)   
ประธาน + กริยา + กริยาวิเศษณ์                       
ประธาน + กริยา + กรรม                                
ประธาน + กริยา + กรรมรอง + กรรมตรง     
ประธาน + กริยา + กรรมตรง + กรรมรอง           
ประธาน + กริยา + ส่วนเสริมกรรม (นาม)           
ประธาน + กริยา + ส่วนเสริมกรรม (คุณศัพท์)  
S + V
S + V + CS (noun)
S + V + CS (adjective)
S + V + ADV
S + V + O
S + V + IO + DO
S + V + DO + IO
S + V + O + CO (noun)
S + V + O + CO (adjective)