กรุณาคลิกเลือกโมดูลที่ต้องการศึกษา

โมดูล   1

Basic Sentence Structure

รองศาสตราจารย์อนัญญา  สิทธิอำนวย

โมดูล   2

Parts of Speech 

รองศาสตราจารย์อนัญญา  สิทธิอำนวย

โมดูล   3

Nouns and Determiners

รองศาสตราจารย์พิกุล  บุณยรัตพันธุ์

โมดูล   4

Verbs

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  ม่วงสมัย

โมดูล   5

Adjectives and Adverbs

รองศาสตราจารย์พิกุล  บุณยรัตพันธุ์

โมดูล   6

Connectors 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์  ไตรรัตน์

โมดูล   7

Sentence Types

รองศาสตราจารย์พิกุล  บุณยรัตพันธุ์

โมดูล   8

Verbals

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ  ม่วงสมัย

โมดูล   9

Compound Sentences

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสวัฒน์  ไตรรัตน์

โมดูล  10

Complex Sentences: Noun Clauses

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา  เฉลยทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา  สาตพร

โมดูล  11

Complex Sentences: Adjective clauses

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา  เฉลยทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา  สาตพร

โมดูล  12

Complex Sentences: Adverb clauses

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา  เฉลยทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.โสฬศา  สาตพร

โมดูล  13

Present Time

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา  วานิชดี

โมดูล  14

Past Time

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา  วานิชดี

โมดูล  15

Future Time

รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสา  วานิชดี
อาจารย์ Trevor John Smith