แนวคิด

1.
verbals เป็นกลุ่มคำที่สร้างจากคำกริยา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ infinitive phrase, gerund phrase และ participial phrase ซึ่งแต่ละแบบมีรูปและวิธีใช้ต่างกัน
2.

กลุ่มคำต่าง ๆ เหล่านี้มีส่วนทำให้โครงสร้างประโยคซับซ้อน