แนวคิด

1.

คำนามแบ่งตามคุณสมบัติได้แก่  คำนามทั่วไป (common noun) และคำนามเฉพาะ (proper noun)
คำนามนับได้  (countable noun) และคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun)   สมุหนาม (collective noun)  ซึ่งเป็นคำนามแสดงกลุ่ม   อาการนาม (abstract noun)  ซึ่งเป็นคำนามที่เรียกสิ่งที่ไม่มีรูปร่าง คำนามวัตถุ (concrete noun)  คำนามที่แสดงเพศ (gender of noun) และคำนามประสม (compound noun)

2.
คำนามและกลุ่มคำนามจะต้องมีคำกำกับนาม เรียกว่า determiner ซึ่งมีหลายประเภท  ได้แก่  article,
possessive,  demonstrative, quantitative และ interrogative