แนวคิด

    การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษนิยมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด จึงมักมีการเชื่อมความในลักษณะของคำ กลุ่มคำ หรือประโยคเข้าด้วยกัน โดยใช้คำเชื่อมความประเภทต่าง ๆ ดังที่นักศึกษาได้ศึกษาเรื่องคำเชื่อม (connectors) มาแล้วในโมดูลที่ 6 ส่วนโมดูลที่ 9 นี้เป็นการนำเสนอโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษแบบหนึ่งที่เรียกว่า compound sentence

1.

compound sentence หรือประโยคประสม คือประโยคที่ประกอบด้วยประโยคย่อยอิสระ (independent clause) ซึ่งเป็นประโยคความเดียว (simple sentence) ที่มีความหมายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไป รวมกันเป็นประโยคเดียวโดยในการเชื่อมความ อาจใช้ (1) เครื่องหมายอัฒภาค หรือ semi-colon (;) (2) คำสันธานประเภท coordinating conjunction ซึ่งเป็นคำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคที่สมบูรณ์สองประโยคเข้าด้วยกัน หรือ (3) คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้ในการเชื่อมความ (conjunctive adverb)

2.

การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและการเชื่อมความให้เป็น compound sentence บ่อยครั้งอาจพบปัญหาทางไวยากรณ์บางประการ อาทิ comma splices (หรืออาจเรียกกันว่า comma faults) ซึ่งหมายถึงการใช้ comma (,) เชื่อมประโยคย่อยอิสระสองประโยค จึงทำให้ผิดไวยากรณ์ และ run-on sentences ซึ่งหมายถึงประโยคย่อยอิสระสองประโยคที่รวมเข้าด้วยกันโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนหรือคำเชื่อมระหว่างกัน จึงทำให้ผิดไวยากรณ์และสื่อความหมายไม่ชัดเจน การแก้ไขข้อผิดพลาดด้าน comma splices และ run-on sentences เพื่อทำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องสามารถกระทำได้หลายวิธีด้วยกัน

3.

เมื่อใช้คำสันธาน and ในการรวมประโยคย่อยอิสระซึ่งเป็นประโยคความเดียวที่มีความหมายเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมากกว่าหนึ่งประโยคให้เป็น compound sentence เพียงประโยคเดียวนั้น มักตัดคำซ้ำในประโยคหลังออก เช่น ประธาน กริยา และกริยาช่วย