แนวคิด

1.

คำกริยาในภาษาอังกฤษต้องผันตามประธานของประโยค

2.

auxiliary verbs ใช้ประกอบคำกริยาแท้ในประโยคคำถาม ปฏิเสธ พร้อมทั้งตอบคำถามแบบสั้น อีกทั้งยังใช้ใน tense ต่าง ๆ และประกอบคำกริยาใน passive voice ด้วย

3.

modals ใช้ในความหมาย จุดประสงค์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ กล่าวคือ บอกความสามารถ แสดงความเป็นไปได้ ขอ/ให้อนุญาต ให้คำแนะนำ และแสดงพันธะหน้าที่หรือความจำเป็น