แนวคิด

ประโยคแบ่งตามลักษณะการนำไปใช้ได้  4 ประเภท คือ  ประโยคบอกเล่า (declarative  sentence หรือ statement) ประโยคคำถาม (interrogative sentence หรือ question)   ประโยคคำสั่ง (imperative sentence หรือ command)  และประโยคอุทาน (exclamatory sentence หรือ exclamation) ซึ่งแต่ละประเภทมีโครงสร้างเฉพาะ