ความนำ

       การกล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในปัจจุบัน อดีตและอนาคต หรือมุมมองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ใช้รูปคำกริยาที่ต่างกัน ใช้รูปคำกริยาใน tense ต่างกัน  ในการใช้ tense ให้ถูกต้อง รูปคำกริยาเป็นเรื่องสำคัญและอาจสังเกตได้จากถ้อยคำสำนวนบอกเวลาต่าง ๆ (time expressions)

 

สรุปรูปคำกริยาใน tense ต่าง ๆ

Simple
Continuous
Perfect
Perfect Continuous
Present
V1
aux + V ing
has/have + V3
has/have been + V ing
Past
V2
was/were + V ing
had + V3
had been + V ing
Future
will + V1
will be + V ing
will have + V3
will have been + V ing