ความนำ

องค์ประกอบของ complex sentence

         complex sentence เป็นประโยคความซ้อนซึ่งประกอบด้วยประโยคย่อย 2 ประโยคขึ้นไป คือประโยคใจความหลัก (main clause) 1 ประโยคที่เป็นประโยคย่อยอิสระ  (independent clause) ซึ่งอยู่ตามลำพังได้ และประโยคใจความรอง (subordinate clause) ที่เป็นประโยคย่อยไม่อิสระ (dependent clause) ซึ่งต้องพึ่งพา main clause
         subordinate clause  เป็นประโยคย่อยที่ขึ้นต้นด้วยคำที่ใช้เชื่อมกับ main clause   โดย subordinate clause  แบ่งออกเป็น  3 ประเภท ได้แก่  noun clause, adjective clause และ adverb clause

Main Clause
 (Independent Clause)

Subordinate Clause
(Dependent Clause)

We believe

that everyone has a soul and a spirit.

 

Main Clause
 (Independent Clause)

Subordinate Clause
(Dependent Clause)

We are trying to help fix the problem

which he has today.

 

Subordinate Clause

                       (Dependent Clause)

Main Clause
 (Independent Clause)

When we provide art therapy for a patient,

we are trying to help fix the problem.

         จะเห็นได้ว่าส่วนที่เป็น main clause ในตัวอย่างข้างต้นเป็นประโยคที่เป็นอิสระ สามารถอยู่ตามลำพังได้ โดยไม่ต้องมีประโยคย่อยอีกส่วนหนึ่งมาประกอบ แต่ส่วนที่เป็น subordinate clause ไม่สามารถอยู่ตามลำพังโดยไม่มีประโยคที่เป็น main clause ได้
         ในโมดูลที่ 11 นี้จะได้บรรยายถึง subordinate adjective clause