แนวคิด

1.

คำคุณศัพท์ (adjective) เป็นคำที่ใช้ขยายคำนาม โดยอธิบายหรือบรรยายลักษณะคำนามหรือกลุ่มคำนามให้ชัดเจนขึ้น   คำคุณศัพท์มีหลายประเภท ทั้งที่เป็นคำโดด คำประสม  และเป็นกลุ่มคำ นอกจากนี้ ยังมีคำประเภทอื่น ๆ เช่น คำนาม ซึ่งใช้ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วย     

2.

คำกริยาวิเศษณ์  (adverb) เป็นคำที่ใช้ขยายคำกริยา บรรยายลักษณะการกระทำกริยา นอกจากนี้ ยังใช้ ขยายคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ด้วย คำกริยาวิเศษณ์มีหลายประเภทที่เป็นคำโดด คำประสม  และเป็นกลุ่มคำ

3.

คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์มีการเปรียบเทียบอยู่  3  ขั้น คือ  การเปรียบเทียบแสดงความคล้ายคลึงกัน (comparison of similarity or equality) เป็นการเปรียบเทียบขั้นปกติ (positive degree)  การเปรียบเทียบแสดงความแตกต่างหรือความไม่เท่ากัน (comparison of difference) เป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative degree) และการเปรียบเทียบแสดงความเป็นที่สุดในกลุ่มคนหรือกลุ่มสิ่งของที่มีจำนวนตั้งแต่  3คน/สิ่ง ขึ้นไป