คณาจารย์

รายชื่อคณาจารย์ประจำแขนงวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ รศ.ดร.จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
วุฒิการศึกษา:   ศศ.บ.(เกียรตินิยม), A.M. (Linguistics), Ed.D. Charles Sturt University
จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ รศ.ดร.โสฬศา สาตพร
วุฒิการศึกษา:   อ.บ., Dip in Applied Linguistics, ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ),
Ph.D. (English) University of Leeds
     
จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ รศ.ดร.อลิสา วานิชดี
วุฒิการศึกษา:   น.บ., M.A. (English), M.A. (TEFL), Ph.D. (Applied Linguistics) University of Reading
จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ รศ.อนัญญา สิทธิอำนวย
วุฒิการศึกษา:   อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.A. (English) Indiana University
       
จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อ.ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี
วุฒิการศึกษา:   ศศ.บ., ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร), Ph.D. (Education) University of Exeter
จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ อาจารย์ Trevor John Smith
วุฒิการศึกษา:   B.A. (Social and Political Sciences) Leeds University