Welcome!

A Distance Training Package on Official Correspondence in English

หน้าหลัก
HOME
วัตถุประสงค์
Aims
เนื้อหาสาระ
Content
กิจกรรม
Activities
ติดต่อเรา
Contact Us
 

ชุดฝึกอบรมทางไกล
การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

A Distance Training Package
on Official Correspondence in English

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 

วัตถุประสงค์ Aims

วัตถุประสงค์

        ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2553 ประกอบด้วยเอกสารการฝึกอบรม จำนวน 1 เล่ม และซีดีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 1 แผ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำดังนี้คือ

  • เพื่อเป็นคู่มือการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐและผู้สนใจทั่วไป
  • เพื่อให้ผู้ใช้ชุดฝึกอบรมมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการเขียน และภาษาที่ใช้ในหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ตลอดจนฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ จากการทำกิจกรรม/แบบฝึกหัดต่างๆ
  • เพื่อให้ผู้ใช้ชุดฝึกอบรมมีโอกาสได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์และการเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไปจากการทำกิจกรรม/แบบฝึกหัดต่างๆ
 
 

วิธีการศึกษา

        เพื่อให้สามารถได้รับความรู้ ทักษะ และประโยชน์อย่างเต็มที่ ผู้ใช้ชุดฝึกอบรมทางไกล เรื่อง การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ ควรศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการฝึกอบรมตามลำดับเนื้อหาที่นำเสนอไว้ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่มีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีแล้ว อาจไม่จำเป็นต้องศึกษาเนื้อหาทั้งหมดตามลำดับ แต่สามารถเลือกศึกษาเฉพาะเนื้อหาแต่ละส่วนตามความจำเป็นและความต้องการใช้งานเท่านั้น เมื่อศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรม/แบบฝึกหัดในเอกสารการฝึกอบรมแล้ว ควรศึกษาเนื้อหาแต่ละเรื่องโดยสังเขป พร้อมทั้งฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษทั่วไปและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษจากทำกิจกรรม/แบบฝึกหัดต่างๆ ที่กำหนดไว้ในซีดีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย ซึ่งสามารถเลือกศึกษาและฝึกทักษะการเขียนตามหัวข้อเนื้อหาที่ต้องการได้โดยอิสระ

 

Activities

กิจกรรม
 

เอกสารประกอบทั้งหมด
ของชุดฝึกอบรมทางไกลนี้
เป็นแบบ PDF หากไม่สามารถ
อ่านได้ กรุณาติดตั้งโปรแกรม
สำหรับอ่านที่นี่

Acrobat Reader

--------------------------

กิจกรรมแบบทดสอบทั้งหมด
เป็นรูปแบบ Flash หากคลิกแล้ว
ไม่มีการแสดงผล กรุณาติดตั้ง
โปรแกรม Flash Player ที่นี่

Acrobat Reader

 

documents

 

Home    |   Aims    |   Content    |    Activities    |    Contact Us
Copyright © 2010 Assoc. Prof. Dr. Jaraswat Trairat, Sukhothai Thammathirat Open University