คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง
 
มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด
  ต้องไม่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช