คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน

 

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือสภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับรอง
 
มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนด
  ต้องไม่เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช