ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 


          ผู้สมัครเรียนต้องชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน
ชุดวิชาละ 11,200 บาท โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว และไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ