ใบสมัครฟรี

        ผู้สนใจ ขอรับใบสมัคร ฟรี  .....ได้ดังนี้

 1. ทางอินเทอร์เน็ต

   โหลดใบสมัคร และ
      แบบฟอร์มการชำเงินค่าสมัคร Pay at Post ..........ฟรีได้ที่นี้
 2. ทางไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์

       โทรศัพท์ หรือจดหมายขอรับเอกสารการสมัคร ฟรี ได้ที่....
  ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2504 7711 - 2

 3. ด้วยตนเอง

ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (ONE STOP SERVICE) อาคารบริการ 1 ชั้น 1
(ตึกหน้าเสาธง) ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2504 7788
ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 0 2504 7711 – 2
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 ศูนย์

ติดตั้งโปรแกรม Acrobat เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่