การเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

      ผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตรจะต้องเรียนด้วยตนเองตามระบบ
การสอนทางไกลซึ่งเป็นวิธีการให้การศึกษาถึงบ้านและบริการถึงตัวผู้เรียน
และเข้าสอบในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ด้วยตนเองโดยอาศัยสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้นได้แก่ เอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ และซีดีเสียง(MP3)/ดีวีดี(DVD)/
ซีดีมัลติมีเดีย ประจำชุดวิชาที่จัดไว้อย่างมีระบบในรูปของชุดการสอน
เรียกว่า ชุดวิชา
      ชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตทวิภาคของหลักสูตร
อุดมศึกษาทั่วไป

ระยะเวลาเรียน
รุ่นที่
รหัสรุ่น
เรียน
105
612
มกราคม – เมษายน 2562
106
613
เมษายน – กรกฎาคม 2562
107
614
กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
108
621
ตุลาคม 2561 – มกราคม 2563
109
622
มกราคม – เมษายน 2563


อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนทางไกลกับ มสธ.