ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอรับใบสมัคร.....ฟรี...

ดาวน์โหลดใบสมัคร...ฟรี...  คลิกที่นี่
เว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/  เลือก โครงการสัมฤทธิบัตร

ใบสมัคร / ระเบียนประวัติ  สามารถถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครเรียนได้


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

          จดหมายหรือโทรศัพท์ขอเอกสารการสมัครเรียน
โครงการสัมฤทธิบัตร......ฟรี ได้ที่


1. ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล สำนักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

   โทร. 0 2504 7711-2
   โทรสาร 0 2503 3379
   อีเมล์ :
kotchaporn.jut@stou.ac.th
2. ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
   โทร. 0 2504 7213

3. ศูนย์สารสนเทศ
    โทร.
0 2504 7788


   ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 จังหวัด

1. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง
     หมู่ที่ 2 ถ.ลำปาง - เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
     โทร. 0 5482 9811 - 4

2. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย
     4 หมู่ที่ 7 ถ.สุโขทัย - กำแพงเพชร (101) กม.429 ข้างวิทยาลัยพลศึกษา ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
     โทร. 0 556 51097

3. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์
     105/35 หมู่ที่ 10 ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก (117) ต.วัดไทรย์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000
     โทร. 0 5622 2450

4. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
     หมู่ที่ 10 บ้านคำกลิ้ง ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
     โทร. 0 4229 2495 - 500 ต่อ 23

5. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี
     199 หมู่ที่ 10 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
     โทร. 0 4528 1891 - 5

6. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี
     90 หมู่ที่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
     โทร. 0 3240 3801 - 5 ต่อ 122 - 127

7. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก
     196 หมู่ที่ 5 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
     โทร. 0 3730 6247 - 9

8. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
     หมู่ที่ 1 ถ.จันทบุรี - สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
     โทร. 0 3938 9430 - 3

9. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช
     169 ถ.นครศรีฯ - ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
     โทร. 0 7537 8680 - 3

10. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
     ตู้ ปณ. 95 ปณจ.ยะลา 95000
     โทร. 0 7326 4016, 0 7326 4018, 0 7326 4023