Print

   - ใบสมัคร,ระเบียนประวัติผู้เรียน (รุ่น 114-117)

   วิธีการกรอกเอกสาร
     - วิธีการกรอกใบสมัคร (ส.1)
     - การกรอกข้อความในระเบียนประวัติผู้เรียน

          1. ปริ้นท์ใบสมัคร ระเบียนประวัติผู้เรียน
          2. ปริ้นท์ ทั้ง 2 ส่วนด้วยกระดาษ A 4 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
          3. เตรียมหลักฐานการสมัคร(รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาพาสปอร์ต(passport))
          4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ
ณ จุดรับชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้าน 7-ELEVEN
          5. จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1-4 ไปที่

ติดแสตมป์   

 กรุณาส่ง

                      ฝ่ายรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                      ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
                      จังหวัดนนทบุรี 11120

วงเล็บที่มุมซองว่า   (โครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่.........)


ติดตั้งโปรแกรม Acrobat เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่