Print

   - ใบสมัคร,ระเบียนประวัติผู้เรียน

   วิธีการกรอกเอกสาร
     - วิธีการกรอกใบสมัคร (ส.1)
     - การกรอกข้อความในระเบียนประวัติผู้เรียน

          1. ปริ้นท์ใบสมัคร ระเบียนประวัติผู้เรียน
          2. ปริ้นท์ ทั้ง 2 ส่วนด้วยกระดาษ A 4 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
          3. เตรียมหลักฐานการสมัคร(รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ)
          4. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยบริการ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ
ณ จุดรับชำระเงินด้วยบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส
          5. จัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานการชำระเงินในข้อ 1-4 ไปที่
สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ปณ. 222  ปท. หลักสี่
กรุงเทพฯ 10210  (โครงการสัมฤทธิบัตร)

ติดตั้งโปรแกรม Acrobat เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่