...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ

  โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2563
(เปิดรับสมัคร 4 รุ่น)


...ขออภัยในความไม่สะดวก...

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนกลางจังหวัดนนทบุรี ปิดทำการชั่วคราว
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19


...ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7788

 


ค่าลงทะเบียนเรียน
          ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
ชุดวิชาละ 1,100 บาท   ยกเว้น  ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชา
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท


รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
หลักสูตร
สาขาวิชา
รุ่นที่ 110 รหัสรุ่น 623
รุ่นที่ 111 รหัสรุ่น 624
รุ่นที่ 112 รหัสรุ่น 631
รุ่นที่ 113 รหัสรุ่น 632
สมัครวันที่
15 ม.ค.63
ถึง
31 มี.ค.63

สอบวันที่
ส.18 ก.ค.63
และ
อา.19 ก.ค.63

สมัครวันที่
1 เม.ย.63
ถึง
30 มิ.ย.63

สอบวันที่
ส.7 พ.ย.63
และ
อา.8 พ.ย.63

สมัครวันที่
1 ก.ค.63
ถึง
30 ก.ย.63
สอบวันที่
ส.30 ม.ค.64
และ
อา.31 ม.ค.64
สมัครวันที่
1 ต.ค.63
ถึง
31 ธ.ค.63
สอบวันที่
ส.1 พ.ค.64
และ
อา.2 พ.ค.64
10103 ทักษะชีวิต
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10121 อารยธรรมมนุษย์
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10131 สังคมมนุษย์
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
10151 ไทยศึกษา
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
10152 ไทยกับสังคมโลก
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1,600
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
1,400
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
10202 การอ่านภาษาไทย
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,700
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1,700
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,400
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,800
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
12303 สังคมไทย
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
12306 วรรณคดีไทย
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
12310 วิถีไทย 
1,100 
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
12311 โลกทัศน์ไทย
 1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 
 1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
12313 ท้องถิ่นไทย
 1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
12407 แนวคิดไทย
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
1,300 
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
13421 การจัดการงานสำนักงาน
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
1,400
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์
ราคาตามรุ่น

1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)

1,100
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)

1,200
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)

1,200
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
*15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
15266 สื่อศึกษา
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
*16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
16353 หลักการสื่อสารการตลาด
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
*16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
*16421 การบริหารงานโทรทัศน์
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
*16424 การบริหารงานภาพยนตร์
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
*16427 การบริหารงานโฆษณา
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
*16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
*16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
22304 การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
24413 การประเมินโครงการ
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
24414 การประเมินหลักสูตร
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
25302 หลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษา
(สำหรับนักศึกษาเก่า – ปี 2562)
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
25302 หลักและระบบงานแนะแนว และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
(สำหรับนักศึกษาเก่า – ปี 2562)
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
31405 การวิเคราะห์โครงการ
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32302 การจัดการการตลาด
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32311 การบัญชีต้นทุน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและการศึกษาความเป็นไปได้
             ของโครงการ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1,300

18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
            (ปรับปรุงชุดวิชา ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการดำเนินงาน
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
* 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจไทย
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
32447 การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
ราคาตามรุ่น

1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)

1,100
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)

1,300
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)

1,300
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว
            เพื่อเป็นรางวัล
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
33201 การบริหารราชการไทย
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
* 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 33432 การบริหารสำนักงาน
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1,400
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
40103 กกฎหมายเกษตร
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
40205 กฎหมายธุรกิจ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
41003 การบริหารจัดการชุมชน
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
41201 กฎหมายมหาชน
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงิน
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
41404 กฎหมายแรงงาน
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41431 การบริหารงานยุติธรรม
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฏหมายอื่น
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
41456 การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1,900
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
* 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
* 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
* 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการระบบสารสนเทศ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
53203 สุขภาพกับการพัฒนา
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
53405 หลักเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
1,500
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
55303 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการแพทย์
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
55305 ธรรมานามัย
 1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรเดิม ปี 2553 - 2556)
 1,700
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรใหม่ได้ ปี 2560 เป็นต้นไป)
 1,700
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
1,400
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1,500
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
* 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมในองค์กร
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
* 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
* 70323 สุขภาพเด็ก
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
* 70324 อนามัยครอบครัว
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
* 70411 อนามัยชุมชน
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
* 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
* 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
71202 โภชนาการมนุษย์
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
71308 เทคโนโลยีการถนอมและการแปรรูปอาหาร
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
71411 อาหารและโภชนบำบัด
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
1,300 
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
71415 การบริการอาหารในสถาบัน
1,300 
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
1,100 
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
72201 ครอบครัวศึกษา
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
1,100 
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพ
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
72205 สถิติและการวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
 1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
 1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
1,200 
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
1,200 
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
            (ปรับปรุงชุดวิชา ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
80212 หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
81310 ปรัชญาการเมือง
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
82321 การเมืองการปกครองของประเทศไทยในเอเชีย
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
82322 สังคมโลก
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
1,200
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
82327 อาเซียนเบื้องต้น
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
* 82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
82429 การระหว่างประเทศของไทย
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำหรับนักรัฐศาสตร์
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
90201 การจัดการฟาร์ม
1,200
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
            และสิ่งแวดล้อม
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
90305 การผลิตสัตว์
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
90307 การผลิตพืช
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
91312 การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
91326 วนศาสตร์เกษตร
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
 1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
92220 กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์
1,200 
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
93353 การจัดการผลผลิตพืช
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
1,200
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1,500
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
1,500
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
1,100
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
97103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคนิคการผลิต
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
97215 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,100
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
1,300
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
1,300
19 ก.ค.63
(09.00-12.00)
8 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
1,300
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรม
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
97419 มาตราฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตราฐานอุตสาหกรรม
1,200
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
1,300
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
1,200
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
1,200
18 ก.ค.63
(13.30-16.30)
7 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
1,100
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
18 ก.ค.63
(09.00-12.00)
7 พ.ย.63
(08.30-11.00)
-
-
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
1,100
-
-
30 ม.ค.64
(13.30-16.30)
1 พ.ค.64
(13.30-16.30)
99402 การจัดการความมั่งคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
30 ม.ค.64
(09.00-12.00)
1 พ.ค.64
(09.00-12.00)
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
31 ม.ค.64
(13.30-16.30)
2 พ.ค.64
(13.30-16.30)
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1,300
19 ก.ค.63
(13.30-16.30)
8 พ.ย.63
(11.45-14.15)
-
-
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1,100
-
-
31 ม.ค.64
(09.00-12.00)
2 พ.ค.64
(09.00-12.00)
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
   * ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ได้
      เพราะ เป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
   

-
ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ