...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ

  โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2564
(เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง 4 รุ่น)...ขออภัยในความไม่สะดวก...

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

...ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7711-2 , 0 2504 7788

 


ค่าลงทะเบียนเรียน
          ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
ชุดวิชาละ 1,100 บาท   ยกเว้น  ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชา
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท


ขณะนี้รับสมัคร รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642
( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 )
รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
หลักสูตร
สาขาวิชา
รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633
รุ่นที่ 115 รหัสรุ่น 634
รุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641
รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642
สมัครวันที่
20 ม.ค.64
ถึง
31 มี.ค.64

สอบวันที่
21-22 ส.ค.64
และ
28- 29 ส.ค.64

สมัครวันที่
1 เม.ย.64
ถึง
30 มิ.ย.64

สอบวันที่
ส.6 พ.ย.64
และ
อา.7 พ.ย.64

สมัครวันที่
1 ก.ค.64
ถึง
30 ก.ย.64
สอบวันที่
ส.29 ม.ค.65
และ
อา.30 ม.ค.65
สมัครวันที่
1 ต.ค.64
ถึง
31 ธ.ค.64
สอบวันที่
ส.7 พ.ค.65
และ
อา.8 พ.ค.65
10103 ทักษะชีวิต
1,100
-
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10121 อารยธรรมมนุษย์
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10131 สังคมมนุษย์
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
10151 ไทยศึกษา
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
10152 ไทยกับสังคมโลก
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1,600
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
1,400
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
10202 การอ่านภาษาไทย
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,700
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
(มีวีดิทัศน์(DVD)ประกอบชุดวิชาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะภาษาจีน
จำนวน 5 แผ่น (80 ตอน)
  ถ้าต้องการจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท รวมจ่าย 2,700 บาท )

1,700
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 
ราคาตามรุ่น

1,100
 

1,100
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)

1,200
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)

1,200
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,400
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,800
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
12303 สังคมไทย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
12306 วรรณคดีไทย
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
12310 วิถีไทย 
1,100 
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
12311 โลกทัศน์ไทย
 1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 
 1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
12313 ท้องถิ่นไทย
 1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
12407 แนวคิดไทย
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
1,300 
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 112 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
13421 การจัดการงานสำนักงาน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
***15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
15266 สื่อศึกษา
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
***16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
16353 หลักการสื่อสารการตลาด
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
***16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
***16421 การบริหารงานโทรทัศน์
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
***16424 การบริหารงานภาพยนตร์
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
***16427 การบริหารงานโฆษณา
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
***16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
***16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ และสังคม
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น
(เดิมชื่อ "การแนะแนวในระดับมัธยมศึกษา") ปี 2563 เป็นต้นไป
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
24413 การประเมินโครงการ
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
24414 การประเมินหลักสูตร
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
            และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับเด็ก
(เดิมชื่อ "การแนะแนวในระดับประถมศึกษา") ปี 2563 เป็นต้นไป
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
25406 กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(เดิมชื่อ "กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว") ปี 2563 เป็นต้นไป
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(เดิมชื่อ "แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ") ปี 2563 เป็นต้นไป
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
26405 การเรียนรู้ทางไกล
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
31405 การวิเคราะห์โครงการ
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32302 การจัดการการตลาด
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32311 การบัญชีต้นทุน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาดและการศึกษา
            ความเป็นไปได้
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1,300

 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
            (ปรับปรุงชุดวิชา ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการดำเนินงาน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32344 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
*32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
(เอกสารปรับปรุง อยู่ในช่วงการจัดพิมพ์)
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
32447 การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
32489 การตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัล
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
33201 การบริหารราชการไทย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
(เอกสารปรับปรุง อยู่ในช่วงการจัดพิมพ์)
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
(เอกสารปรับปรุง อยู่ในช่วงการจัดพิมพ์)
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
*33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*33432 การบริหารสำนักงาน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1,400
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
40103 กกฎหมายเกษตร
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
40205 กฎหมายธุรกิจ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
41003 การบริหารจัดการชุมชน
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
41201 กฎหมายมหาชน
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41431 การบริหารงานยุติธรรม
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฏหมายอื่น
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
41456 การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
****50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
****52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
****52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
****52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
****52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*****53203 สุขภาพกับการพัฒนา
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*****53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
*****53405 หลักเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
****53407 การบริหารงานสาธารณสุข
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
*******54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัย
                  และความปลอดภัย
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*******54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
*******54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
 1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*******54109 การยศาสตร์
 1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
*******54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
                  และความปลอดภัย
 1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*******54114 สุขศาสตร์อุตสากรรม : การควบคุม
 1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
*******54115 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
                  และความปลอดภัย
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*******54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*******54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
54119 สถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
54126 การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
 1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
54131 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย
             และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"
 1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน
 1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
******55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
******55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
1,500
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
******55303 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการแพทย์
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
******55305 ธรรมานามัย
 1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
******55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรเดิม ปี 2553 - 2556)
 1,700
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
******55309 ปรัชญาและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
******55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรใหม่ได้ ปี 2560 เป็นต้นไป)
 1,700
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1,500
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
**60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
1,200
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
**60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
* 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*70314 การผลิตและการใช้อาหาร
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
*70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
*70323 สุขภาพเด็ก
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
*70324 อนามัยครอบครัว
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
*70411 อนามัยชุมชน
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
*70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
*70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
71202 โภชนาการมนุษย์
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอาหารและโภชนาการ
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
71308 เทคโนโลยีการถนอมและการแปรรูปอาหาร
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
71411 อาหารและโภชนบำบัด
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
1,300 
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
1,100 
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
72201 ครอบครัวศึกษา
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
1,100 
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
 1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
 1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
1,200 
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
1,200 
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
            (ปรับปรุงชุดวิชา ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
81310 ปรัชญาการเมือง
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1,900
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
82321 การเมืองการปกครองของประเทศไทยในเอเชีย
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
82322 สังคมโลก
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
1,200
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
82327 อาเซียนเบื้องต้น
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
82429 การระหว่างประเทศของไทย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำหรับนักรัฐศาสตร์
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
            และสิ่งแวดล้อม
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
90307 การผลิตพืช
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
91312 การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
91326 วนศาสตร์เกษตร
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
91427 การป่าไม้ชุมชน
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
91428 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
            ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
 1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
92220 กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์
1,200 
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
1,100 
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
93353 การจัดการผลผลิตพืช
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1,300
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
1,200
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1,200
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1,500
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
1,500
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
1,100
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
97103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,300
-
 
-
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
1,300
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรม
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
97419 การจัดการคุณภาพและมาตราฐานอุตสาหกรรม
เดิมชื่อ (มาตราฐานการจัดการอุตสาหกรรมและมาตราฐานอุตสาหกรรม)
1,200
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
1,200
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
1,100
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
 
6 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
-
-
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
1,100
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
1,100
 
6 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ
1,300
-
 
-
29 ม.ค.65
(13.30-16.30)
7 พ.ค.65
(13.30-16.30)
99402 การจัดการความมั่งคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
29 ม.ค.65
(09.00-12.00)
7 พ.ค.65
(09.00-12.00)
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
30 ม.ค.65
(13.30-16.30)
8 พ.ค.65
(13.30-16.30)
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1,300
 
7 พ.ย. 64
(11.45-14.15)
-
-
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1,100
 
7 พ.ย. 64
(08.30-11.00)
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1,100
-
 
-
30 ม.ค.65
(09.00-12.00)
8 พ.ค.65
(09.00-12.00)
-

 หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
   * ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
   ** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   *** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2560 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   **** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รหัส 50164, 50174 และ 50184 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   ***** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตรเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50114 และ 50124 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   ****** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต รหัส 50414 และ 50424 สามารถโอนชุดวิชา
   
   ******* ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น
นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 สามารถโอนชุดวิชาได้

   
-
ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ