...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ

...รับสมัคร...
  โครงการสัมฤทธิบัตร
รุ่น 109 
(รับสมัครถึง 31 ธันวาคม 2562)
ค่าลงทะเบียนเรียน
          ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
ชุดวิชาละ 1,100 บาท   ยกเว้น  ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชา
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท


รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
หลักสูตร
สาขาวิชา
รุ่นที่ 106 รหัสรุ่น 613
รุ่นที่ 107 รหัสรุ่น 614
รุ่นที่ 108 รหัสรุ่น 621
รุ่นที่ 109 รหัสรุ่น 622
สมัครวันที่
15 ม.ค.62
ถึง
31 มี.ค.62

สอบวันที่
ส.20 ก.ค.62
และ
อา.21 ก.ค.62

สมัครวันที่
1 เม.ย.62
ถึง
30 มิ.ย.62

สอบวันที่
ส.2 พ.ย.62
และ
อา.3 พ.ย.62

สมัครวันที่
1 ก.ค.62
ถึง
30 ก.ย.62
สอบวันที่
ส.25 ม.ค.63
และ
อา.26 ม.ค.63
สมัครวันที่
1 ต.ค.62
ถึง
31 ธ.ค.62
สอบวันที่
ส.2 พ.ค.63
และ
อา.3 พ.ค.63
10103 ทักษะชีวิต
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10121 อารยธรรมมนุษย์
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10131 สังคมมนุษย์
ราคาตามรุ่น

1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)

1,100
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)

1,200
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)

1,200
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
10151 ไทยศึกษา
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
10152 ไทยกับสังคมโลก
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ราคาตามรุ่น

1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)

1,100
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)

1,200
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)

1,200
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1,600
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
1,400
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
10202 การอ่านภาษาไทย
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,700
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
1,700
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,400
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,800
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
12303 สังคมไทย
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
12306 วรรณคดีไทย
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
12310 วิถีไทย 
1,100 
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
12311 โลกทัศน์ไทย
 1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 
 1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
12407 แนวคิดไทย
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
1,100 
-
-
 
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
1,100
-
-
 
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
13421 การจัดการงานสำนักงาน
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
1,400
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักนิเทศศาสตร์
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
*15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
16339 การข่าวขั้นสูงและการบรรณาธิกร
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
*16347 การสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์เบื้องต้น
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
16353 หลักการสื่อสารการตลาด
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
*16418 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียง
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
*16421 การบริหารงานโทรทัศน์
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
*16424 การบริหารงานภาพยนตร์
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
*16427 การบริหารงานโฆษณา
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
*16430 การบริหารงานประชาสัมพันธ์
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
*16442 การบริหารงานสื่อสิ่งพิมพ์
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
21003 การเล่นของเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
24413 การประเมินโครงการ
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
24414 การประเมินหลักสูตร
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
25303 การแนะแนวกับคุณภาพชีวิต
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
25304 การแนะแนวในระดับประถมศึกษา
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
25406 กิจกรรมและเครื่องมือแนะแนว
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
26301 การศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
26302 การจัดการการศึกษานอกระบบ
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการศึกษานอกระบบ
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
31301 การวางแผนงานก่อสร้าง
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
31302 การสำรวจปริมาณและการประมาณราคา
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
31401 การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32302 การจัดการการตลาด
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32311 การบัญชีต้นทุน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
32331 ระบบสารสนเทศทางการเงินและ
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32333 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1,300

20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
            (ปรับปรุงชุดวิชา ต้องชำระเงินเต็มราคา)
ราคาตามรุ่น

1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)

1,200
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)

1,100
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)

1,100
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32337 การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการดำเนินงาน
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
* 32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32414 การตลาดสินค้าเกษตรกับเศรษฐกิจไทย
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การบัญชีและการสอบบัญชี
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูง
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
32447 การบัญชีภาษีอากร และการวางแผนภาษีอากร
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม
นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
32479 การจัดการโรงแรมและกลยุทธ์การจัดการโรงแรม
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
32486 การจัดการธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารระหว่างประเทศ
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
33201 การบริหารราชการไทย
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
33302 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
* 33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
33421 หลักการบริหารท้องถิ่น
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 33422 การบริหารการพัฒนาเมืองและชนบท
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 33432 การบริหารสำนักงาน
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 33443 การบริหารการเปลี่ยนแปลง
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 33444 การบริหารองค์กรภาครัฐ
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 33448 การบริหารการคลังท้องถิ่น
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1,400
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
40103 กกฎหมายเกษตร
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
40205 กฎหมายธุรกิจ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
41003 การบริหารจัดการชุมชน
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
41201 กฎหมายมหาชน
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41311 กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ตั๋วเงิน
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่ง
และกฎหมายล้มละลาย
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
41404 กฎหมายแรงงาน
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41431 การบริหารงานยุติธรรม
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
41432 กฎหมายอาญา 3: ความผิดอาญาตามกฏหมายอื่น
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
41456 การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับ
การแข่งขันทางการค้า
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1,900
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1,500
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
* 52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม
และนิติเวชศาสตร์
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
* 52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
* 52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 53407 การบริหารงานสาธารณสุข
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
* 53408 การวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชน
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
55301 การวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
55302 วิทยาศาสตร์ในการแพทย์แผนไทย
1,500
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
55303 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาการแพทย์
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
55305 ธรรมานามัย
 1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
55306 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรเดิม ปี 2553 - 2556)
 1,700
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทย
 1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
55323 เภสัชพฤกษศาสตร์
(สามารถโอนเข้าหลักสูตรใหม่ได้ ปี 2560 เป็นต้นไป)
 1,700
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.61
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 60331 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 60335 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 60338 เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
1,400
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1,500
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
* 60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
* 60473 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาอุตสาหกรรรม
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
* 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 70314 การผลิตและการใช้อาหาร
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
* 70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
* 70323 สุขภาพเด็ก
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
* 70324 อนามัยครอบครัว
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
* 70411 อนามัยชุมชน
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
* 70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
* 70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
* 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
71202 โภชนาการมนุษย์
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
71305 การคุ้มครองและพฤติกรรมผู้บริโภค
ด้านอาหารและโภชนาการ
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
71308 เทคโนโลยีการถนอมและการแปรรูปอาหาร
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
71310 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยในอาหาร
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
71411 อาหารและโภชนบำบัด
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
71413 กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
1,100 
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
71415 การบริการอาหารในสถาบัน
1,300 
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
1,100 
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
72201 ครอบครัวศึกษา
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
1,100 
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพ
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
72205 สถิติและการวิจัยทางพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
 1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
 1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
1,200 
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
1,200 
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
            (ปรับปรุงชุดวิชา ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
80212 หลักพื้นฐานการรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
81310 ปรัชญาการเมือง
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
ราคาตามรุ่น

1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)

1,100
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)

1,200
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)

1,200
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
82321 การเมืองการปกครองของประเทศไทยในเอเชีย
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
82322 สังคมโลก
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
1,200
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
1,100
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
82423 การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
90201 การจัดการฟาร์ม
1,200
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
90305 การผลิตสัตว์
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
90307 การผลิตพืช
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
90406 ดิน น้ำ และปุ๋ย
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
91312 การจัดการระบบเกษตรเชิงบูรณาการ
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
91326 วนศาสตร์เกษตร
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
91414 การวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
91465 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
 1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
92320 การจัดและดำเนินงานการสหกรณ์
1,200 
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
93257 ศัตรูพืชเบื้องต้น
1,500
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
1,100
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
93345 การปรับปรุงพันธุ์และการสืบพันธุ์สัตว์
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
93353 การจัดการผลผลิตพืช
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
93454 สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
94329 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตร
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์
ในธุรกิจการเกษตร
1,200
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
 
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1,500
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
1,500
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
97103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
97211 กลศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,100
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
97213 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการผลิต
และเทคนิคการผลิต
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
97214 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
97215 วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1,100
-
-
26 ม.ค.63
(13.30-16.30)
3 พ.ค.63
(13.30-16.30)
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิต
ในอุตสาหกรรม
1,300
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
97407 การจัดการทางการผลิตและการควบคุม
คุณภาพทางการพิมพ์
1,300
21 ก.ค.62
(09.00-12.00)
3 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
97410 การจัดการธุรกิจการพิมพ์
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรม
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
97419 มาตราฐานการจัดการอุตสาหกรรม
และมาตราฐานอุตสาหกรรม
1,200
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
1,300
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
97422 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์
แนวโน้มทางอุตสาหกรรม
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษา
การทำงานในอุตสาหกรรม
1,200
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
97424 กลยุทธ์การจัดการระบบปฏิบัติการในอุตสาหกรรม
1,200
20 ก.ค.62
(13.30-16.30)
2 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
1,100
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
20 ก.ค.62
(09.00-12.00)
2 พ.ย.62
(08.30-11.00)
-
-
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(09.00-12.00)
2 พ.ค.63
(09.00-12.00)
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
1,100
-
-
25 ม.ค.63
(13.30-16.30)
2 พ.ค.63
(13.30-16.30)
99402 การจัดการความมั่งคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
99411 การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
1,300
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1,300
21 ก.ค.62
(13.30-16.30)
3 พ.ย.62
(11.45-14.15)
-
-
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1,100
-
-
-
26 ม.ค.63
(09.00-12.00)
3 พ.ค.63
(09.00-12.00)
-

หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
   * ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของ มสธ. ได้
      เพราะ เป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
   

-
ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ