...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ

  โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2565
(เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง 4 รุ่น)...ขออภัยในความไม่สะดวก...

ในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

...ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรได้ที่...


    facebook โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    @Line โครงการสัมฤทธิบัตร มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. ได้ทาง facebook สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. คลิก..คลิก..คลิก...

    มสธ. โทร 0 2504 7711-2 , 0 2504 7788

 


ค่าลงทะเบียนเรียน
          ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
ชุดวิชาละ 1,100 บาท   ยกเว้น  ชุดวิชา ที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น ดีวีดี MP3 และซีดีมัลติมีเดีย ประกอบชุดวิชา
จะต้องชำระค่าใช้จ่ายมากกว่า 1,100 บาท


ขณะนี้รับสมัคร รุ่นที่ 121 รหัสรุ่น 652
( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565 )

รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
หลักสูตร
สาขาวิชา
รุ่นที่ 118 รหัสรุ่น 643
รุ่นที่ 119 รหัสรุ่น 644
รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651
รุ่นที่ 121 รหัสรุ่น 652
สมัครวันที่
20 ม.ค.65
ถึง
31 มี.ค.65

สอบวันที่
ส.16 ก.ค.65
และ
อา.17 ก.ค.65

สมัครวันที่
1 เม.ย.65
ถึง
30 มิ.ย.65

สอบวันที่
ส.5 พ.ย.65
และ
อา.6 พ.ย.65

สมัครวันที่
1 ก.ค.65
ถึง
30 ก.ย.65
สอบวันที่
ส.28 ม.ค.66
และ
อา.29 ม.ค.66
สมัครวันที่
1 ต.ค.65
ถึง
31 ธ.ค.65
สอบวันที่
ส.6 พ.ค.66
และ
อา.7 พ.ค.66
10103 ทักษะชีวิต
1,200
-
 
-
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,200
10121 อารยธรรมมนุษย์
1,200
10131 สังคมมนุษย์
1,200
10141 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
10151 ไทยศึกษา
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
10152 ไทยกับสังคมโลก
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,200

1,200
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1,200
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1,600
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1,200
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
1,200
-
-
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
ราคาตามรุ่น

1,400

1,400

1,200

1,200
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,300
-
-
10201 ประวัติศาสตร์ไทย
1,200
-
 
-
10202 การอ่านภาษาไทย
1,100
-
-
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,500
-
 
-
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
(มีวีดิทัศน์(DVD)ประกอบชุดวิชาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะภาษาจีน
จำนวน 5 แผ่น (80 ตอน)
  ถ้าต้องการจ่ายเพิ่ม 1,000 บาท รวมจ่าย 2,700 บาท )

1,700
-
-
11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
1,100
-
 
-
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร 
1,200
11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 
1,100
-
-
11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 
1,100
-
-
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1,200
-
 
-
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
1,100
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,400
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,200
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,800
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
-
-
11305 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
1,100
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,200
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,200
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,200
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,300
-
-
12303 สังคมไทย
1,100
-
-
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
1,100
-
-
12306 วรรณคดีไทย
1,200
-
-
12310 วิถีไทย 
1,100 
-
-
12311 โลกทัศน์ไทย
 1,300
-
-
12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 
 1,200
-
-
12313 ท้องถิ่นไทย
 1,200
-
-
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
1,100
-
-
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
1,100
-
-
12407 แนวคิดไทย
1,200
-
-
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
1,200 
-
-
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
1,200
-
-
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
1,100
-
-
13203 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 112 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,200
-
-
13311 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
1,100
-
-
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
1,200
-
-
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1,300
-
-
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
1,100
-
-
13321 การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,100
-
-
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
1,200
-
-
13411 ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ
1,200
-
-
13413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
1,200
-
-
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
1,200
-
-
13421 การจัดการงานสำนักงาน
1,200
-
-
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
1,100
-
-
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
1,100
-
-
15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
1,200
-
-
15206 ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร
1,100
-
-
15231 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน
1,100
-
-
15232 ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร
1,300
-
-
15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,100

1,100
**15234 การสร้างสารในงานนิเทศศาสตร์
1,200
-
-
15266 สื่อศึกษา
1,200
-
-
15307 กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์
1,100
-
-
15335 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์
1,200
-
-
15336 การบริหารกิจการสื่อสาร
1,200
15337 การสื่อสารกับการพัฒนา
1,200
-
-
16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
1,200
-
-
16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
1,100
-
-
16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
1,200
-
-
16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
1,200
-
-
16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
1,300
-
-
16354 สื่อโฆษณา
1,200
-
-
16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
1,100
-
-
16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
1,200
-
-
16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
1,200
-
-
16419 การจัดรายการโทรทัศน์
1,300
-
-
16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
1,300
-
-
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
20302 สถิติ วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,100

1,100
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,100

1,100
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,300
-
-
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1,200
-
-
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,300
-
-
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
1,300
-
-
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,200
-
-
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ และสังคม
1,100
-
-
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
1,100
-
-
21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
1,200
-
-
22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น
1,200
-
-
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
1,300
-
-
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,100

1,100
24413 การประเมินโครงการ
1,100
-
-
24414 การประเมินหลักสูตร
1,100
-
-
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1,200
-
-
25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
1,200
-
-
25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับเด็ก
1,100
-
-
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
1,300
-
-
25406 กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1,100
-
-
26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
1,200
-
-
26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
1,200
-
-
26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
1,200
-
-
26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
1,100
-
-
26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
1,100
-
-
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
1,100
-
-
26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
1,300
-
-
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1,100
-
-
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
1,100
-
-
26405 การเรียนรู้ทางไกล
1,100
-
-
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1,300
-
-
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
-
-
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
1,200
-
-
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
1,200
-
-
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
1,100
-
-
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,100
-
-
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
1,200
-
-
*30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
1,100
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,200

1,200
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
30210 การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,200

1,200
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
31405 การวิเคราะห์โครงการ
1,100
-
-
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
1,100
-
-
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,200

1,200
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32302 การจัดการการตลาด
1,100
32311 การบัญชีต้นทุน และการบัญชีเพื่อการจัดการ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
1,200
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาดและการศึกษา
            ความเป็นไปได้
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,200

1,200
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่106 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32339 การจัดการการเงิน การตลาดและการดำเนินงาน
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
1,100
-
-
32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
1,200
-
-
32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
1,200
-
-
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
1,100
-
-
*32403 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
1,200
-
-
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
1,300
-
-
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
(ชื่อเดิม " การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี ")
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,100

1,100
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1,200
-
-
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
1,300
-
-
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
1,200
-
-
32473 การจัดการช่องทางการตลาดและห่วงโซ่อุปทาน
1,200
-
-
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
1,100
-
-
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,200

1,200
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล
1,100
-
-
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ
1,100
-
-
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
1,100
-
-
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
1,200
-
-
33201 การบริหารราชการไทย
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 118 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
1,100
-
-
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1,200
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
*33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ราคาตามรุ่น

1,200

1,200

1,100

1,100
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,300
-
-
*33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1,100
-
-
*33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
1,100
-
-
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1,100
40103 กกฎหมายเกษตร
1,100
-
-
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
41003 การบริหารจัดการชุมชน
1,100
-
-
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1,100
-
-
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,100
-
-
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1,100
-
-
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
41201 กฎหมายมหาชน
1,200
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
1,200
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
1,200
-
-
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
1,100
-
-
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
1,200
41311 กฎหมายแพ่ง 3 : ครอบครัว มรดก
1,100
-
-
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
1,200
-
-
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ตัวแทน ประกันภัย
1,100
-
-
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
1,200
-
-
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท
1,300
-
-
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100
-
-
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
-
-
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
1,100
-
-
41404 กฎหมายแรงงาน
1,300
-
-
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
***41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
1,100
-
-
41431 การบริหารงานยุติธรรม
1,200
-
-
***41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
1,100
-
-
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
1,100
-
-
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
1,100
-
-
41455 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
1,200
-
-
41456 การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
1,200
-
-
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
1,100
-
-
41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
            และหลักธรรมาภิบาล
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1,200
-
-
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1,100
-
-
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1,100
-
-
****52204 กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์
1,100
-
-
****52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
(เดิมชื่อ "กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ ")

1,200
-
-
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1,200
-
-
52302 วิทยาการระบาดและการควบคุมโรค
1,200
-
-
****52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
1,200
-
-
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
1,100
-
-
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
1,200
-
-
****52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
1,200
-
-
****52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
1,100
-
-
52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสุข
1,100
-
-
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
1,200
-
-
52314 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
1,200
-
-
52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
1,200
-
-
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
1,200
-
-
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1,100
*****53203 สุขภาพกับการพัฒนา
1,100
-
-
*****53404 การบริหารระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
1,200
-
-
*****53405 หลักเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
1,100
-
-
****53407 การบริหารงานสาธารณสุข
1,200
-
-
******54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัย
                  และความปลอดภัย
1,100
-
-
******54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100
-
-
******54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
 1,300
-
-
******54109 การยศาสตร์
 1,100
-
-
******54112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย
                  และความปลอดภัย
 1,100
-
-
******54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
 1,200
-
-
******54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
                  และความปลอดภัย
1,100
-
-
******54116 เทคโนโลยีความปลอดภัย
1,100
******54117 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
1,100
-
-
54119 สถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100
-
-
54122 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข
1,200
-
-
54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,300
-
-
54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
1,100
-
-
54126 การส่งเสริมสุขภาพการตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น
 1,200
-
-
54127 พื้นฐานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 1,200
-
-
54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
54131 กฏหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย
             และสภาพแวดล้อมในการทำงาน"
 1,200
-
-
54133 พิษวิทยาและเวชศาสตร์ป้องกัน
 1,100
-
-
54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 1,100
-
-
55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย
 1,100
-
-
55309 จรรยาวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
 1,200
-
-
55335 สังคมวิทยา มานุษยวิทยาการแพทย์แผนไทยและระบาดวิทยา
            สำหรับแพทย์แผนไทย
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 120 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 1,100
-
-
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
1,100
-
-
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
1,100
-
-
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
1,100
-
-
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
1,200
-
-
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
1,300
-
-
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
1,100
-
-
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
1,300
-
-
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1,500
-
-
*******60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
1,200
-
-
*******60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
1,100
-
-
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
1,100
-
-
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
1,200
-
-
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
1,100
-
-
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
1,200
-
-
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
1,100
-
-
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
1,200
-
-
*70201 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน
1,100
-
-
*70321 ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
*70323 สุขภาพเด็ก
1,100
-
-
*70324 อนามัยครอบครัว
1,100
*70411 อนามัยชุมชน
1,100
-
-
*70421 กิจกรรมและประสบการณ์เยาวชน
1,100
*70422 ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ
1,100
-
-
*70433 การพัฒนาที่อยู่อาศัย
1,100
-
-
*70434 การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
1,100
-
-
71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
1,100
-
-
71202 โภชนาการมนุษย์
1,100
-
-
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
1,100
-
-
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
1,100
-
-
71313 การจัดการสุขลักษณะอาหารและความปลอดภัยอาหาร
1,100
-
-
71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
1,100
-
-
71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
1,200
-
-
71411 อาหารและโภชนบำบัด
1,100
-
-
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
1,300 
-
-
71415 การจัดการอาหารในสถาบัน
1,300 
-
-
 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
1,100 
-
-
72201 ครอบครัวศึกษา
1,100
-
-
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
1,100 
-
-
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
1,200
-
-
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
1,200
-
-
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
1,300
-
-
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
 1,100
-
-
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
 1,100
-
-
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1,300
-
-
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
1,200
-
-
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
1,200 
-
-
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
1,200 
-
-
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
1,100
-
-
80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 109 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,200
-
-
80111 หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย
1,100
-
-
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
1,300
-
-
80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
1,100
-
-
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
1,100
-
-
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
1,100
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
1,200
-
-
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
1,200
-
-
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1,300
-
-
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
1,100
-
-
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 1,200
-
-
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,200
-
-
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 1,200
-
-
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
1,100
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1,900
-
-
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
1,100
81427 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์
ราคาตามรุ่น

1,200

1,200

1,100

1,100
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
ราคาตามรุ่น

1,200

1,200

1,100

1,100
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1,100
-
-
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
1,100
-
-
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
1,100
-
-
82321 การเมืองการปกครองของประเทศไทยในเอเชีย
1,200
-
-
82322 สังคมโลก
1,100
-
-
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
1,200
-
-
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
1,200
-
-
82327 อาเซียนเบื้องต้น
1,100
-
-
82328 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
1,100
-
-
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
1,100
-
-
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
1,100
-
-
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
1,100
-
-
82429 การระหว่างประเทศของไทย
1,100
-
-
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
1,200
-
-
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำหรับนักรัฐศาสตร์
1,100
-
-
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
1,100
-
-
90201 การจัดการฟาร์ม
1,300
-
-
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
            และสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
1,100
-
-
90305 การผลิตสัตว์
1,200
-
-
90307 การผลิตพืช
1,200
-
-
90406 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย
(ชื่อเดิม " ดิน น้ำ และปุ๋ย ")
1,200
-
-
91109 หลักการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,200
-
-
91201 ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ และจิตวิทยาในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
-
-
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
1,100
-
-
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1,100
-
-
91326 วนศาสตร์เกษตร
1,300
-
-
91352 การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรมเกษตร
1,100
-
-
91353 การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
1,100
-
-
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
1,300
-
-
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,100
-
-
91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,200
-
-
91427 การป่าไม้ชุมชน
1,200
-
-
91428 กฏหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
            ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
1,200
-
-
91465 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
1,100
-
-
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
1,200
-
-
92117 สหกรณ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 1,100
-
-
92220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
(ชื่อเดิม " กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์ ")
1,200
-
-
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์
1,100
-
-
92311 การจัดการสหกรณ์เชิงกลยุทธ์
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
92320 การจัดและดำเนินงานสหกรณ์
1,200 
-
-
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
1,200
-
-
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
1,100 
-
-
93353 การจัดการผลผลิตพืช
1,300
-
-
93354 อาหารและการให้อาหารสัตว์
1,200
-
-
93355 การจัดการสุขภาพสัตว์
1,300
-
-
93454 สารสนเทศเพื่อการผลิตพืชและเกษตรอัจฉริยะ
(ชื่อเดิม " สารสนเทศเพื่อการจัดการการผลิตพืช ")
1,200
-
-
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์
1,300
-
-
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
1,100
-
-
93458 การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเชิงธุรกิจ
1,100
-
-
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
1,100
-
-
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
1,100
-
-
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
1,300
-
-
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1,300
-
-
93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
1,300
-
-
93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
1,300
-
-
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1,200
-
-
94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
1,100
-
-
94360 การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตร
1,200
-
-
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
1,100
-
-
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1,200
-
-
94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
1,100
-
-
94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์
1,200
-
-
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1,500
-
-
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,100
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1,200
-
-
96305 เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจด้านพาณิชยกรรม
1,500
-
-
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
1,100
-
-
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1,100
-
-
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
1,100
-
-
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,100
-
-
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
1,200
-
-
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
1,200
-
-
97103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
1,300
-
-
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,200
-
-
97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
1,100
-
-
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
1,300
-
-
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97419 การจัดการคุณภาพและมาตราฐานอุตสาหกรรม
1,200
-
-
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
1,100
-
-
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
-
-
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
1,200
-
-
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
1,100
-
-
99312 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,300
-
-
99313 การสื่อสารไร้สายและเครือข่าย
1,100
-
-
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
1,100
-
-
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
1,100
-
-
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
1,100
-
-
99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ
1,200
-
-
99402 การจัดการความมั่งคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,100

1,100
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
ราคาตามรุ่น

1,300

1,300

1,100

1,100
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1,300
-
-
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1,100
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1,200
-
-
 
-

 หมายเหตุ
 ✓ เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
   * ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
   ** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ที่เข้าศึกษาก่อน ปีการศึกษา 2560 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   *** ชุดวิชาที่บรรจุในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ก่อนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
          - นักศึกษาที่เข้าศึกษา " ก่อนปีการศึกษา 2564 สามารถโอนได้ "
          - นักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ที่ต้องการโอนชุดวิชาต้องตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรก่อน
การลงทะเบียนเรียน
   
   **** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) รหัส 50164 และ 50174 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   ***** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตรเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 50114 และ 50124 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   ****** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น
นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 สามารถโอนชุดวิชาได้ 
   
   ******* ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะเป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
-
ดาวน์โหลดใบสมัคร                             ตารางสอบ