...เรียนปริญญาตรีล่วงหน้า  ไม่มีวุฒิก็เรียนได้...

ตารางสอบ ติดต่อสอบถาม

  โครงการสัมฤทธิบัตร ปี 2567
(เปิดรับสมัคร 4 รุ่น
4 ครั้ง)


ค่าลงทะเบียนเรียน
          ผู้สมัครเรียนในประเทศไทย เสียค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ซึ่งได้รวมค่าวัสดุการศึกษา และอื่นๆไว้ด้วยแล้ว
ชุดวิชาละ 1,100 บาท   ยกเว้น  
ชุดวิชาที่มีการเรียนรู้ผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบชุดวิชา จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าชุดวิชาปกติ


ขณะนี้รับสมัคร รุ่นที่ 127 รหัสรุ่น 664
( รับสมัคร 16 มีนาคม - 15 มิถุนายน 2567 )
รหัสและชื่อชุดวิชา/รายวิชา
ค่าลงทะเบียน
(บาท)
หลักสูตร
สาขาวิชา
รุ่นที่ 126 รหัสรุ่น 663
รุ่นที่ 127 รหัสรุ่น 664
รุ่นที่ 128 รหัสรุ่น 671
รุ่นที่ 129 รหัสรุ่น 672
สมัครวันที่
1 ม.ค.67
ถึง
15 มี.ค.67

สอบวันที่
ส.20 ก.ค.67
และ
อา.21 ก.ค.67

สมัครวันที่
16 มี.ค.67
ถึง
15 มิ.ย.67

สอบวันที่
ส.2 พ.ย.67
และ
อา.3 พ.ย.67

สมัครวันที่
16 มิ.ย.67
ถึง
15 ก.ย.67
สอบวันที่
ส.25 ม.ค.68
และ
อา.26 ม.ค.68
สมัครวันที่
16 ก.ย.67
ถึง
15 ธ.ค.67
สอบวันที่
ส.3 พ.ค.68
และ
อา.4 พ.ค.68
10103 ทักษะชีวิต
1,200
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1,200
10121 อารยธรรมมนุษย์
1,200
10131 สังคมมนุษย์
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
1,200
10151 ไทยศึกษา
1,200
10152 ไทยกับสังคมโลก
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1,200
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1,600
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
1,200
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
10171 การใช้ภาษาอังกฤษ
1,200
10172 การอ่านภาษาอังกฤษ
1,200
10173 การเขียนภาษาอังกฤษ
1,100
-
-
10202 การอ่านภาษาไทย
1,200
-
-
11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
1,500
-
-
11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
(หากผู้เรียนต้องการวีดิทัศน์ (DVD) ประกอบชุดวิชาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะภาษาจีน จำนวน 5 แผ่น 80 ตอน ต้องชำระเพิ่ม 1,000 บาท

รวม 2,600 บาท)

1,600
-
-
11010 พื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมเขมร
1,100
-
-
11011 การอ่านและการเขียนภาษาเขมร
1,200
11012 ภาษาเขมรเชิงธุรกิจ 
1,100
-
-
11013 ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว 
1,100
-
-
11111 สังคมและวัฒนธรรมไทย
1,200
-
-
11201 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์
1,200
11301 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ
1,100
-
-
11302 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
1,100
-
-
11303 ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม
1,200
-
-
11304 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
1,200
-
-
11306 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสาธารณสุข
1,100
-
-
11307 ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง
1,100
-
-
11308 ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
1,100
-
-
11311 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสอนภาษา
1,100
-
-
12303 สังคมไทย
1,100
-
-
12305 ศิลปะกับสังคมไทย
1,100
-
-
12306 วรรณคดีไทย
1,200
-
-
12310 วิถีไทย 
1,100 
-
-
12311 โลกทัศน์ไทย
 1,100
-
-
12312 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทย 
 1,100
-
-
12313 ท้องถิ่นไทย
 1,200
-
-
12402 วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว
1,200
-
-
12406 ไทยกับการปรับประเทศให้ทันสมัย
1,200
-
-
12407 แนวคิดไทย
1,200
-
-
12410 ลักษณะภาษาไทย
1,200 
-
-
12411 ภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย
1,200 
-
-
13201 สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
1,200
-
-
13202 การสื่อสารในงานสารสนเทศ
1,200
-
-
13311 การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
            (ชื่อเดิม" การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ")
1,200
-
-
13312 การวิเคราะห์สารสนเทศ
1,200
-
-
13313 การบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1,100
-
-
13314 การจัดการองค์การสารสนเทศ
1,100
-
-
13321 การสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทัล
            (ชื่อเดิม" การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ")
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
-
-
13323 การจัดการการเงินและการจัดการการดำเนินงาน
1,200
-
-
13411 การจัดการสารสนเทศลักษณะพิเศษ
            (ชื่อเดิม" ทรัพยากรสารสนเทศลักษณะพิเศษ ")
1,200
-
-
13412 แหล่งสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
-
-
13414 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น
1,200
-
-
13416 พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนในงานสารสนเทศ
1,100
-
-
13421 การจัดการงานสำนักงาน
1,200
-
-
13422 พฤติกรรมองค์การและการจัดการการตลาด
1,200
-
-
13423 ระบบสารสนเทศสำนักงาน
1,200
-
-
**** 15205 หลักการประชาสัมพันธ์และโฆษณา
1,200
-
-
15206 คอนเทนต์เชิงสร้างสรรค์
            (ชื่อเดิม"ภาษาและทักษะเพื่อการสื่อสาร ")
1,200
15231 หลักวิชาชีพนิเทศศาสตร์
            (ชื่อเดิม"ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชน ")
1,200
15232 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสาร
            (ชื่อเดิม"ทฤษฎีและพฤติกรรมการสื่อสาร ")
1,200
-
-
**** 15233 ความรู้ทางสังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักนิเทศศาสตร์
1,100
15266 สื่อศึกษาในยุคดิจิทัล
            (ชื่อเดิม"สื่อศึกษา ")
1,200
-
-
15307 กฎหมายและจริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล
            (ชื่อเดิม"กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์ ")
1,100
-
-
15335 การวิจัยการสื่อสารและการจัดการข้อมูลในยุคดิจิทัล
            (ชื่อเดิม"การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ ")
1,200
-
-
15336 การจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรเชิงกลยุทธ์
            (ชื่อเดิม"การบริหารกิจการสื่อสาร ")
1,100
15337 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง
            (ชื่อเดิม"การสื่อสารกับการพัฒนา ")
1,200
-
-
**** 16338 การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
1,200
-
-
**** 16339 การรายงานข่าวและการบรรณาธิกร
1,200
-
-
**** 16343 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
1,100
-
-
****  16350 ศิลปะภาพถ่ายและภาพยนตร์
1,200
-
-
****  16351 ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์
1,100
-
-
16353 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
-
-
**** 16354 สื่อโฆษณา
1,100
-
-
**** 16356 กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
1,200
-
-
**** 16359 ความรู้เบื้องต้นการสื่อสารชุมชน
1,200
-
-
**** 16361 การบริหารจัดการและกลยุทธ์การสื่อสารชุมชน
1,200
-
-
**** 16374 การสร้างสารเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์
1,200
-
-
**** 16419 การจัดรายการโทรทัศน์
1,100
-
-
**** 16462 ความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน
1,100
-
-
20201 พัฒนศึกษา
1,100
-
-
20202 วิทยาการสอน
1,100
-
-
20301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
20302 สถิติ วิจัย และประเมินผลการศึกษา
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
20303 จิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้
1,200
20304 พื้นฐานวิชาชีพศึกษาศาสตร์
1,100
20308 การบริหารจัดการเรียนการสอน
1,100
-
-
21001 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
1,200
-
-
21002 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21003 การเล่น ของเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21004 ครอบครัวศึกษากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21005 การประเมินและสร้างเสริมพฤติกรรมเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21006 สุขภาวะเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21007 อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21008 การพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21009 การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21010 การดูแลเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษ
1,100
-
-
21223 แนวการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1,200
-
-
21328 นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
1,100
-
-
21329 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ และสังคม
1,200
-
-
21330 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านภาษา
1,200
-
-
21331 การพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านการคิด
1,200
-
-
22304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับวัยรุ่น
1,200
-
-
24401 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา
1,100
-
-
24411 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย
1,100
-
-
24412 การพัฒนาเครื่องมือวัดด้านเจตพิสัยและทักษะพิสัย
1,100
24413 การประเมินโครงการ
1,100
-
-
24414 การประเมินหลักสูตร
1,100
-
-
24417 การบริหารงานการวัดและประเมินผลการศึกษา
1,100
-
-
25301 จิตวิทยาและสังคมวิทยาพื้นฐานเพื่อการแนะแนว
            และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1,200
-
-
25302 หลักและระบบงานแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1,200
-
-
25303 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยากับคุณภาพชีวิต
1,100
-
-
25304 การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับเด็ก
1,100
-
-
25405 เทคนิคการปรึกษาเบื้องต้น
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 126 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
-
-
25406 กิจกรรมและเครื่องมือการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
1,100
-
-
26001 ธรรมชาติและพัฒนาการของผู้สูงอายุ
1,200
-
-
26002 การเรียนรู้เพื่อชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
1,200
-
-
26003 สื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
1,200
-
-
26004 การบริหารและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
1,200
-
-
26005 กรณีศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
1,200
-
-
26301 การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ
1,100
-
-
26302 การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
1,100
-
-
26403 แหล่งวิทยาการชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1,100
-
-
26404 หลักการเรียนรู้และเทคนิคการฝึกอบรม
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
26405 การเรียนรู้ทางไกล
1,100
-
-
26406 การพัฒนาและการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1,100
-
-
27101 อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1,100
-
-
27102 เทคโนโลยีทางการสอน
1,100
-
-
27103 สื่อการศึกษาพัฒนสรร
1,100
-
-
27112 การบริหารศูนย์สื่อการศึกษา
1,100
-
-
27117 เทคโนโลยีการจัดการศึกษา
1,200
-
-
27401 สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1,100
-
-
30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง
1,200
-
-
30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
1,200
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
1,200
30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
1,200
30210 หลักการตลาดและการจัดการการดำเนินงาน
            (ชื่อเดิม"การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด ")
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 126 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1,200
31405 การวิเคราะห์โครงการ
1,100
-
-
31410 การจัดการงานก่อสร้างอย่างยั่งยืน
1,200
-
-
31411 การจัดการทรัพยากรอาคาร
1,100
-
-
32206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
(ชื่อเดิม ใช้ในรุ่นที่ 126 ภาค 2/2566 และรุ่นที่ 127 ภาคซ่อม 2/2566)
1,200
-
-
32206 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
(ชื่อใหม่ เริ่มใช้ในรุ่นที่ 128 ภาค 1/2567)
1,200
-
-
32207 การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
32208 การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
1,200
-
-
32209 การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
1,200
32210 องค์การและการจัดการ และการจัดการเชิงกลยุทธ์
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
-
-
32302 การจัดการการตลาด
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32304 การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์
1,200
32311 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
-
-
32314 การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2
1,200
32316 การจัดการการขายและศิลปะการขาย
1,200
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
1,200
32334 ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวิจัยการตลาดและการศึกษา
            ความเป็นไปได้
1,200
32335 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1,200
32336 การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่106 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
32339 การจัดการการเงิน การตลาด และการดำเนินงาน
1,200
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
1,200
-
-
32342 ภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การ
1,200
-
-
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
1,200
-
-
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
1,100
-
-
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
1,200
32443 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน
(ชื่อเดิม " การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีและการสอบบัญชี ")
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
32444 การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายในขั้นสูง
1,100
32446 การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงและการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์
1,200
32447 การบัญชีภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
-
-
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1,200
-
-
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
1,200
-
-
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
1,200
-
-
32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
32478 การจัดการธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ
            และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
-
-
32484 ความรู้พื้นฐานของมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวอาเซียน
1,200
-
-
32489 นวัตกรรมการตลาดและการตลาดดิจิทัล
(ชื่อเดิม " การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจิทัล ")
1,100
-
-
32490 การวิเคราะห์ตราสารทางการเงินและการจัดการสินเชื่อ
1,200
-
-
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
1,200
-
-
32494 แผนธุรกิจและการวิจัยธุรกิจ
1,200
-
-
33201 การบริหารราชการไทย
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 118 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
33207 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
1,200
-
-
33208 แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,100
-
-
33303 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
1,200
33304 การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,200
33309 การจัดการองค์การและพฤติกรรมองค์การ
1,200
-
-
33402 เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ
1,100
-
-
33410 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1,100
33412 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
1,100
-
-
33421 การบริหารท้องถิ่น
1,200
-
-
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 110 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,200
-
-
33446 นโยบาย แผน และโครงการท้องถิ่น
1,100
-
-
33447 การจัดการบริการสาธารณะของท้องถิ่น
1,100
-
-
33449 การบริหารการบริการสาธารณะและเครือข่าย
1,100
-
-
33450 การบริหารค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล
1,100
-
-
33451 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์
1,100
-
-
40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1,100
-
-
40103 กฎหมายเกษตร
1,100
-
-
40205 กฎหมายธุรกิจ
1,200
-
-
41001 กฎหมายเกี่ยวกับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
41002 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการปกครองสำหรับผู้นำชุมชน
1,100
-
-
41003 การบริหารจัดการชุมชน
1,100
-
-
41005 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1,100
-
-
41006 การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1,100
-
-
41007 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
1,100
-
-
41008 การจัดการการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
41201 กฎหมายมหาชน
1,200
41211 กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา
1,200
41212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด
1,200
41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน
1,100
-
-
41214 กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล นิติกรรม และหนี้
1,200
41215 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดและทรัพย์สิน
1,200
41216 กฎหมายอาญา: ภาคบทบัญญัติทั่วไป ความผิด และลหุโทษ
1,200
41217 หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
1,200
41218 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 1
1,200
41231 กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป
1,200
41232 กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด
1,200
41311 กฎหมายแพ่งว่าด้วยครอบครัวและมรดก
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,100
-
-
41312 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
1,200
41313 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
41314 กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ 2
1,200
41321 กฎหมายพาณิชย์ 1 : ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
1,200
-
-
41322 กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย
1,100
-
-
41323 กฎหมายพาณิชย์ 3: ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน
1,200
-
-
41324 กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ้นส่วน บริษัท
1,200
-
-
41341 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง
1,200
41342 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
1,200
41343 กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา
1,200
41401 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
1,100
-
-
41402 ระบบกฎหมายไทยและต่างประเทศ
1,100
-
-
41403 กฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
41404 กฎหมายแรงงาน
1,200
-
-
41405 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
*41421 กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้
1,200
-
-
41431 การบริหารงานยุติธรรม
1,100
-
-
*41432 กฎหมายอาญา 3 : ความผิดอาญาตามกฎหมายอื่น
1,100
-
-
41451 กฎหมายระหว่างประเทศ
1,200
41452 สถาบันระหว่างประเทศ
1,100
-
-
41454 กฎหมายสิทธิมนุษยชน
1,100
-
-
41456 การคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า
1,200
-
-
41458 อาชญากรรมทางธุรกิจ
1,100
-
-
41461 กฎหมายปกครอง
1,100
-
-
41462 กฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ
1,100
-
-
41463 องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม หลักสิทธิมนุษยชน
            และหลักธรรมาภิบาล
1,200
50101 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
1,200
-
-
50102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1,100
-
-
50103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1,200
-
-
***** 51106 พยาธิสรีรวิทยา และเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล
1,200
พยาบาลศาสตร์
-
-
***** 51107 ชีวเคมี โภชนศาสตร์ และโภชนบำบัดสำหรับพยาบาล
1,200
พยาบาลศาสตร์
-
-
52203 อนามัยสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุข
(ชื่อเดิม "กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ ")
1,200
-
-
52205 การสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1,200
-
-
52302 วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุข
1,200
-
-
52303 สุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข
1,200
-
-
52304 โภชนศาสตร์สาธารณสุข
1,100
-
-
52305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,200
-
-
52306 การทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข
1,200
-
-
52308 พัฒนาการของมนุษย์และสุขภาพ
1,100
-
-
52309 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
1,100
-
-
52313 สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
   
1,200
-
-
52314 การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุข
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
   
1,200
-
-
52404 การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ
1,200
-
-
52406 การบริหารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
   
1,200
-
-
52407 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข
1,100
53407 การบริหารงานสาธารณสุข
1,100
-
-
**54101 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
1,100
-
-
**54102 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,100
-
-
**54106 พิษวิทยาและอาชีวเวชศาสตร์
 1,100
-
-
**54109 การยศาสตร์
 1,100
-
-
**54114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม : การควบคุม
 1,100
-
-
**54115 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย
                  และความปลอดภัย
1,100
-
-
54119 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยสำหรับงานสาธารณสุข
(ชื่อเดิม "สถิติและการวิจัยสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย")
1,100
-
-
54123 วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับงานสาธารณสุข
(ชื่อเดิม "วิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย")
1,200
-
-
54124 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาด
1,100
-
-
54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
1,200
-
-
54129 พื้นฐานวิศวกรรมในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,200
54130 เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1,200
54134 การยศาสตร์และจิตวิทยาอุตสาหกรรม
 1,200
-
-
55101 ชีววิทยา เคมีและชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย
 1,200
-
-
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
1,200
-
-
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
1,100
-
-
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
1,100
-
-
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
1,200
-
-
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
1,100
-
-
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
1,200
-
-
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
1,200
-
-
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
1,200
-
-
***60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
1,100
-
-
***60450 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
1,100
-
-
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจำเริญทางเศรษฐกิจ
1,200
-
-
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
1,200
-
-
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
1,100
-
-
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
1,200
-
-
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
1,200
-
-
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
1,200
-
-
71101 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับงานอาหารและโภชนาการ
1,200
71200 มนุษย์กับระบบนิเวศ
1,100
-
-
71202 โภชนาการมนุษย์
1,100
-
-
71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
1,200
-
-
71204 โภชนศึกษาและการสื่อสาร
1,200
-
-
71311 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร
1,200
-
-
71313 การจัดการสุขลักษณะและความปลอดภัยอาหาร
1,200
-
-
71316 สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ
1,200
-
-
71317 โภชนาการกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก
1,200
-
-
71411 อาหารและโภชนบำบัด
1,100
-
-
71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
1,100 
-
-
71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน
1,100 
-
-
 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
1,100 
-
-
72201 ครอบครัวศึกษา
1,100
-
-
72202 พัฒนาการวัยเด็ก
1,100 
-
-
72203 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิต
1,100
-
-
72204 เศรษฐกิจครอบครัว
1,100
-
-
72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 126 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
-
-
72301 พัฒนาการวัยรุ่น
 1,100
-
-
72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
 1,100
-
-
72303 พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
1,100
-
-
72304 สวัสดิการสังคมและการจัดการบริการสำหรับครอบครัว
1,100
-
-
72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน
1,100 
-
-
72401 ระบบครอบครัวไทยและความหลากหลายในสังคมโลก
1,200 
-
-
80101 ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย
1,100
-
-
80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
80203 ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย
1,100
-
-
80204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
1,100
-
-
80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 126 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
80206 ปัญหาการพัฒนาชนบทไทย
1,100
-
-
80207 ปัญหาการเมืองในภูมิภาคและชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
1,200
-
-
80212 หลักพื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
1,200
-
-
80309 ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน
1,100
-
-
81310 ปรัชญาการเมือง
1,200
-
-
81311 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์
 1,200
-
-
81312 หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
1,100
-
-
81314 หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 1,200
-
-
81415 การวางนโยบาย โครงการ และการบริหารโครงการ
1,100
81416 การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
1,100
-
-
81417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
1,100
81427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
1,100
81428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์
1,100
82201 หลักพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1,200
-
-
82202 การเมืองเปรียบเทียบ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,200
-
-
82227 ความคิดทางการเมืองและสังคม
1,200
-
-
82321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชีย
1,100
-
-
82324 เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ
1,100
-
-
82325 ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ
1,200
-
-
82326 กฎหมายระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
            (เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่ รุ่นที่ 122 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
 
1,100
-
-
82327 อาเซียนเบื้องต้น
1,200
-
-
82329 การทูตและนโยบายต่างประเทศ
1,200
-
-
82425 ลัทธิการเมืองและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
1,100
-
-
82426 การเมืองการปกครองในยุโรปและอเมริกา
1,100
-
-
82427 การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
1,200
-
-
82429 การระหว่างประเทศของไทย
1,100
-
-
83201 การเมืองการปกครองท้องถิ่น
1,200
-
-
83202 ความรู้ทั่วไปทางกฎหมาย สำหรับรัฐศาสตร์
1,200
-
-
83203 ประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย
1,200
-
-
90201 การจัดการฟาร์ม
1,200
90204 พื้นฐานการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1,200
90206 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
            และสิ่งแวดล้อม
1,200
-
-
90208 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร
1,200
-
-
90305 การผลิตสัตว์
1,200
-
-
90406 การจัดการดิน น้ำ และปุ๋ย
(ชื่อเดิม " ดิน น้ำ และปุ๋ย ")
1,200
-
-
91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 126 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
-
-
91324 หลักการส่งเสริมการป่าไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
91325 นิเวศวิทยาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
1,100
-
-
91326 วนศาสตร์เกษตร
1,100
-
-
91357 พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
91363 การจัดการทรัพยากรป่าไม้
1,100
-
-
91368 การส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร
1,200
-
-
91369 นวัตกรรมการเกษตรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,200
-
-
91413 การพัฒนากลุ่ม สถาบัน และองค์กรการเกษตร
1,100
-
-
91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,200
-
-
91420 การวิจัยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
1,200
-
-
91427 การป่าไม้ชุมชน
1,200
-
-
91428 กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 124 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,200
-
-
91463 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการ
            ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
1,100
-
-
91464 พืชสวนประดับในการจัดภูมิทัศน์
1,100
-
-
91466 การผลิตสัตว์เชิงนันทนาการและเศรษฐกิจ
1,200
-
-
91470 ภูมิปัญญา การจัดการและการถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริม
             และพัฒนาการเกษตร
1,200
-
-
91471 ผู้นำ กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายทางการเกษตร
1,200
-
-
92116 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
 1,200
-
-
92117 สหกรณ์และธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1,200
-
-
92220 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
(ชื่อเดิม "กฎหมายและกระบวนการทางการเมืองของสหกรณ์")
1,200
-
-
92223 การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
(ชื่อเดิม "การจัดการการเงินและการภาษีอากรสำหรับสหกรณ์")
1,100
-
-
92311 การจัดการสหกรณ์และธุรกิจชุมชนเชิงกลยุทธ์
1,200
92320 การจัดการและการดำเนินงานสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
1,100
-
-
92411 สารสนเทศและวิธีการวิจัยทางสหกรณ์และธุรกิจชุมชน
1,200
93335 วิทยาศาสตร์เพื่อการผลิตพืช
1,200
-
-
93337 การปรับปรุงพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
1,200 
-
-
93345 การปรับปรุงพันธ์และการสืบพันธุ์สัตว์
1,200
-
-
93353 นวัตกรรมและการจัดการผลผลิตพืช
(ชื่อเดิม " การจัดการผลผลิตพืช ")
1,200
-
-
93355 สุขศาสตร์และการป้องกันโรคสัตว์
(ชื่อเดิม" การจัดการสุขภาพสัตว์ ")
1,100
-
-
93456 การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์เชิงธุรกิจ
(ชื่อเดิม" การจัดการการผลิตธัญพืชและพืชอาหารสัตว์ ")
1,100
-
-
93457 การจัดการการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม
1,100
-
-
93461 การจัดการผลผลิตและการตลาดสินค้าปศุสัตว์
1,100
-
-
93462 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
1,100
-
-
93463 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
1,100
-
-
93465 การจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1,100
-
-
93466 เทคโนโลยีในการจัดการการผลิตสัตว์
1,100
-
-
93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
1,100
-
-
93468 การจัดการการผลิตผักเชิงธุรกิจ
1,100
-
-
93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์
1,200
-
-
93470 การจัดภูมิทัศน์เชิงธุรกิจ
1,100
-
-
93471 เกษตรกรรมยั่งยืน
1,100
-
-
93472 การผลิตพืชในโรงเรือนอัจฉริยะและโรงงานผลิตพืช
1,100
-
-
94329 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการ
1,200
-
-
94330 การจัดการการปฏิบัติการและการแปรรูปสินค้าเกษตร
(ชื่อเดิม " การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร ")
1,100
-
-
94431 การจัดการการตลาดสินค้าเกษตร
1,200
-
-
94462 ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
1,200
-
-
94464 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตร
1,200
-
-
94465 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและการประกอบการ
(ชื่อเดิม " การพัฒนาธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์  ")
1,200
-
-
96101 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1,100
-
-
96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1,200
96304 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1,200
96404 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และการควบคุมภายใน
1,100
-
-
96407 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1,100
-
-
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
1,100
-
-
96412 การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1,100
-
-
96415 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ
1,200
-
-
97101 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพิมพ์
1,200
-
-
97103 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
(ชื่อเดิม " ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
  ")
1,100
-
-
97210 คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,200
-
-
97214 วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
1,200
-
-
97217 พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1,200
-
-
97220 การจัดการและการพัฒนากลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
1,200
-
-
97314 เทคโนโลยีการวางแผนและการควบคุมทางการผลิตในอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97317 ระบบสารสนเทศและระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม
1,200
-
-
97418 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97419 การจัดการคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรม
1,200
-
-
97420 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97423 การวางผังโรงงานและการศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม
1,100
-
-
97433 การศึกษาความเป็นไปได้ทางอุตสาหกรรมและการจัดการโครงการ
1,100
-
-
99201 วิทยาศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1,200
-
-
99202 การวิเคราะห์ข้อมูล
1,200
-
-
99203 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
1,200
-
-
99204 สถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล
1,100
-
-
99205 หลักวิทยาการข้อมูลและการแสดงผลด้วยแผนภาพ
1,100
-
-
99301 เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์
1,100
99314 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ราคาตามรุ่น

1,100

1,100

1,200

1,200
99315 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
1,200
-
-
99316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
1,100
-
-
99319 การออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์บนเว็บและโมบาย
1,100
-
-
99321 การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้สูงอายุ
1,200
-
-
99402 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
1,100
99410 การจัดการและการออกแบบระบบโทรคมนาคม
(เป็นชุดวิชาปรับปรุงตั้งแต่รุ่นที่ 126 ต้องชำระเงินเต็มราคา)
1,100
-
-
99414 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
1,100
-
-
99415 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1,100
99419 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1,200
-
-
 
รวมทั้งสิ้น
276 ชุดวิชา
276 ชุดวิชา
257 ชุดวิชา
257 ชุดวิชา
-

 หมายเหตุ
 ✓  เปิดสอนในรุ่นนั้น
 -   ไม่เปิดสอนในรุ่นนั้น
 
 * ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะ
เป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยกเว้น
นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   ** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะ เป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   *** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะ
เป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น
นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 สามารถโอนชุดวิชาได้
   
   **** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ มสธ.ได้
เพราะ เป็นชุดวิชาเดิมก่อนปรับปรุงหลักสูตร เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น
นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565 สามารถโอนชุดวิชาได้ 
   
   ***** ชุดวิชาที่ไม่สามารถโอนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มสธ.ได้
เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยกเว้น นักศึกษาที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มสธ.จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กำหนด
จึงจะสามารถโอนชุดวิชาได้
   
-
ตารางสอบ ติดต่อสอบถาม