รอรับผลสอบทางไปรษณีย์หลังการสอบ
ประมาณ 30 วัน หรือตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/ คลิก..
ตรวจผลการสอบ
...คลิก

กำหนดการสอบ

      ผู้เรียนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ สนามสอบ
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ตามจังหวัดที่อยู่ที่ผู้เรียนแจ้ง
ไว้กับมหาวิทยาลัย หรือสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในเขต กทม.มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้ตามโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบตามที่อยู่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นราย
บุคคลทางไปรษณีย์ก่อนการสอบ ประมาณ 10 วัน ตามวัน เวลาที่กำหนดสอบดังนี้

วัน เวลาที่กำหนดการสอบ

 - รุ่นที่ 112 รหัสรุ่น 631 (จัดสอบ Take Home Exam ...คลิก..คลิก..
                                           ตั้งแต่วันที่ 12–18 พฤศจิกายน 2564 )
(ส่งไฟล์กระดาษคำตอบทางออนไลน์ เว้นแต่กำหนดวิธีการส่งไว้เป็นอย่างอื่นในคำสั่งของชุดวิชา
ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564)
                                  คลิก...(การสอบ Take Home Exam )...คลิก

   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบไล่ 1/2563)
  (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564)

                                        คลิก..โครงการสัมฤทธิบัตร ช่วงนี้มีอะไร ?...

( ตารางสอบ )

รอบ 3 (สอบออนไลน์ไปแล้ว เมื่อ 25-26 กันยายน และ 2-3 ตุลาคม 2564)
รอบ 2 (สอบออนไลน์ไปแล้ว เมื่อ 29-30 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564)

           ...เดิมจัดสอบทดแทน ณ สนามสอบ 17-18 เมษายน 2564...
รอบ 1 (สอบออนไลน์ไปแล้ว เมื่อ 30-31 มกราคม 2564)

 - รุ่นที่ 113 รหัสรุ่น 632 (แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ)
                                           ณ สนามสอบ 5-6 มีนาคม 2565

                                  คลิก...(ประกาศ มสธ.)...คลิก

   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบซ่อมภาค 1/2563)
  (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564)
  (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564)
  (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564)

                                        คลิก..โครงการสัมฤทธิบัตร ช่วงนี้มีอะไร ?...

                                            ( สอบ ณ สนามสอบจะจัดทันทีที่มีความพร้อม )

( ตารางสอบ )

รอบ 1 (สอบออนไลน์เท่านั้น 25-26 กันยายน และ 2-3 ตุลาคม 2564 )

 - รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633 (จัดสอบ สนามสอบ)
                                           
(จัดสอบ สนามสอบ วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564)

   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบไล่ 2/2563)
  (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564)
  (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 31กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564)
  (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564)

        คลิก...  (ตรวจสอบชุดวิชา/วันเวลาสอบ/สนามสอบ)

                                        คลิก..โครงการสัมฤทธิบัตร ช่วงนี้มีอะไร ?...

( ตารางสอบ )

รอบ 2 (สอบออนไลน์เท่านั้น 4-5 ธ.ค.2564 )
รอบ 1 (สอบออนไลน์เท่านั้น 21-22 และ28-29ส.ค.2564 )

 - รุ่นที่ 115 รหัสรุ่น 634 (จัดสอบ สนามสอบ)
                                           (จัดสอบ ณ สนามสอบ วันที่ 19-20 มีนาคม 2565)


   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบซ่อมภาค 2/2563)
 (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564)

        คลิก...  (ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์/เฟซบุ๊ก มสธ.)

( ตารางสอบ )

รอบ 1 (สอบออนไลน์เท่านั้น 4-5 ธ.ค.2564 )

 - รุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641 (จัดสอบ สอบออนไลน์ / สนามสอบ)
                                           
(จัดสอบ ออนไลน์ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565)
                                           (ทดสอบเสมือนจริง
13 กุมภาพันธ์ 2565)
                                  คลิก...(แจ้งความจำนงสอบออนไลน์ ภายใน 2 ธันวาคม 2564)...คลิก
                                           (จัดสอบ ณ สนามสอบ
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565)


   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบไล่ 1/2564)
 (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565)

        คลิก...  (ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์/เฟซบุ๊ก มสธ.)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642 (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี วันสอบซ่อมภาค 1/2564)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 118 รหัสรุ่น 643 (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 16 และวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบไล่ภาค 2/2564)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 119 รหัสรุ่น 644 (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบซ่อมภาค 2/2564)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651 (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบไล่ภาค 1/2565)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 121 รหัสรุ่น 652 (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบซ่อมภาค 1/2565)

( ตารางสอบ )


          กรณีที่ผู้เรียนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่ชั่วคราว ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ขอให้ผู้เรียน
เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ มสธ. จังหวัดนั้นๆ โดยขอทำบัตรเข้าห้องสอบสำรอง
          หากผู้เรียนย้ายที่อยู่ชั่วคราวให้ยื่นคำร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ. 27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ
30 วัน
หรือโทรแจ้ง มหาวิทยาลัยให้ทราบ โทร 0 2504 7255-7