รอรับผลสอบทางไปรษณีย์หลังการสอบ
ประมาณ 40 วัน หรือตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/ เลือก
โครงการสัมฤทธิบัตร

กำหนดการสอบ

      ผู้เรียนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ สนามสอบ
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ตามจังหวัดที่อยู่ที่ผู้เรียนแจ้ง
ไว้กับมหาวิทยาลัย หรือสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในเขต กทม.มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้ตามโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบตามที่อยู่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นราย
บุคคลทางไปรษณีย์ก่อนการสอบ ประมาณ 10 วัน ตามวัน เวลาที่กำหนดสอบดังนี้

วัน เวลาที่กำหนดการสอบ

 - รุ่นที่ 104 รหัสรุ่น 611 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562
   (ตรงกับวันสอบไล่ 1/2561)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 105 รหัสรุ่น 612 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2561)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 106 รหัสรุ่น 613 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562
   (ตรงกับวันสอบไล่ 2/2561)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 107 รหัสรุ่น 614 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พศจิกายน 2562
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 2/2561)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 108 รหัสรุ่น 621 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
   (ตรงกับวันสอบไล่ 1/2562)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 109 รหัสรุ่น 622 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2562)

( ตารางสอบ )


          กรณีที่ผู้เรียนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่ชั่วคราว ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ขอให้ผู้เรียน
เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ มสธ. จังหวัดนั้นๆ โดยขอทำบัตรเข้าห้องสอบสำรอง
          หากผู้เรียนย้ายที่อยู่ชั่วคราวให้ยื่นคำร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ. 27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ
30 วัน หรือโทรแจ้ง มหาวิทยาลัยให้ทราบ โทร 0 2504 7788