รอรับผลสอบทางไปรษณีย์หลังการสอบ
ประมาณ 30 วัน หรือตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/ คลิก..
ตรวจผลการสอบ
...คลิก

กำหนดการสอบ

      ผู้เรียนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ สนามสอบ
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ตามจังหวัดที่อยู่ที่ผู้เรียนแจ้ง
ไว้กับมหาวิทยาลัย หรือสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในเขต กทม.มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้ตามโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบตามที่อยู่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นราย
บุคคลทางไปรษณีย์ก่อนการสอบ ประมาณ 10 วัน ตามวัน เวลาที่กำหนดสอบ ดังนี้

วัน เวลาที่กำหนดการสอบ

 - รุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661 (สอบออนไลน์ และ สนามสอบ)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบไล่ภาค 1/2566)
                                    (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 125 รหัสรุ่น 662 (สอบออนไลน์ และ สนามสอบ)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบซ่อมภาค 1/2566)
                                    (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567)

                                       .... ตรวจสอบข้อมูลการสอบออนไลน์ และสนามสอบ....

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 126 รหัสรุ่น 663 (สอบออนไลน์ และ สนามสอบ)
    (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบไล่ภาค 2/2566)
                                    (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567)

                                       .... ตรวจสอบข้อมูลการสอบออนไลน์ และสนามสอบ....

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 127 รหัสรุ่น 664 (สอบออนไลน์ และ สนามสอบ)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบซ่อมภาค 2/2566 )
                                    (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2567)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 128 รหัสรุ่น 671 (สอบออนไลน์ และ สนามสอบ)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบไล่ภาค 1/2567)
                                    (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2568)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 129 รหัสรุ่น 672 (สอบออนไลน์ และ สนามสอบ)
   (ตรงกับ นศ.ป.ตรี สอบซ่อมภาค 1/2567)
                                    (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2568)

( ตารางสอบ )


          กรณีที่ผู้เรียนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่ชั่วคราว ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ขอให้ผู้เรียน
เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ มสธ. จังหวัดนั้นๆ โดยขอทำบัตรเข้าห้องสอบสำรอง
          หากผู้เรียนย้ายที่อยู่ชั่วคราวให้ยื่นคำร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ. 27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ
30 วัน
หรือโทรแจ้ง มหาวิทยาลัยให้ทราบ โทร 0 2504 7255-7