รอรับผลสอบทางไปรษณีย์หลังการสอบ
ประมาณ 30 วัน หรือตรวจสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซต์  http://www.stou.ac.th/ เลือก
โครงการสัมฤทธิบัตร

กำหนดการสอบ

      ผู้เรียนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ณ สนามสอบ
ศูนย์บริการการศึกษาจังหวัด (โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด) ตามจังหวัดที่อยู่ที่ผู้เรียนแจ้ง
ไว้กับมหาวิทยาลัย หรือสนามสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
      สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในเขต กทม.มหาวิทยาลัยจะจัดสนามสอบให้ตามโรงเรียนที่เป็นสนาม
สอบตามที่อยู่แจ้งไว้กับมหาวิทยาลัย ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเป็นราย
บุคคลทางไปรษณีย์ก่อนการสอบ ประมาณ 10 วัน ตามวัน เวลาที่กำหนดสอบดังนี้

วัน เวลาที่กำหนดการสอบ

 - รุ่นที่ 112 รหัสรุ่น 631 จัดสอบ วันเสาร์ที่ 30 และวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
   (ตรงกับวันสอบไล่ 1/2563)

( ตารางสอบ )
( สอบออนไลน์เท่านั้น )
...จัดสอบทดแทน ณ สนามสอบ ให้ภายหลังจะประกาศวันเวลาต่อไป...

 - รุ่นที่ 113 รหัสรุ่น 632 (จัดสอบ วันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564)
  (เดิมสอบ วันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564)
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2563)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 114 รหัสรุ่น 633 (จัดสอบ วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564)
   (ตรงกับวันสอบไล่ 2/2563)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 115 รหัสรุ่น 634 (จัดสอบ วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564)
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 2/2563)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 116 รหัสรุ่น 641 (จัดสอบ วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565)
   (ตรงกับวันสอบไล่ 1/2564)

( ตารางสอบ )

 - รุ่นที่ 117 รหัสรุ่น 642 (จัดสอบในวันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565)
   (ตรงกับวันสอบซ่อมภาค 1/2564)

( ตารางสอบ )


          กรณีที่ผู้เรียนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่ชั่วคราว ไม่สามารถเข้าสอบในสนามสอบที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ ขอให้ผู้เรียน
เข้าสอบ ณ ศูนย์สอบ มสธ. จังหวัดนั้นๆ โดยขอทำบัตรเข้าห้องสอบสำรอง
          หากผู้เรียนย้ายที่อยู่ชั่วคราวให้ยื่นคำร้องขอย้ายสนามสอบ (มสธ. 27) โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบจังหวัดที่ประสงค์จะเข้าสอบล่วงหน้าก่อนสอบ
30 วัน หรือโทรแจ้ง มหาวิทยาลัยให้ทราบ โทร 0 2504 7255-7